Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety prijme študentov zo Sýrie, Iraku a Jemenu na bezplatné štúdium/ St. Elisabeth University of Health and Social Work in Bratislava offers free of charge studies to Syrian, Iraqi and Jemeni students

Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti tento oznam:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

oznamuje, že pre uchádzačov - občanov Iraku, Sýrie a Jemenu, ktorí požiadali v SR o prechodný, tolerovaný pobyt alebo azyl vypisuje prijímacie konanie v anglickom jazyku pre ak. r. 2015/2016

pre bc. aj mgr. stupeň štúdia v odboroch:

Ošetrovateľstvo ( externá forma)

Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (externá a denná forma)

Verejné zdravotníctvo (externá a denná forma)

Rádiologická technika (externá forma)

 

Týmto uchádzačom bude stanovené školné vo výške 1 €.

 

Termín podania prihlášok do 21. 09. 2015

Začiatok akad. roku – zápis bude dňa 15. 10. 2015

Prijímacia skúška v anglickom jazyku
- Test z biológie človeka - v rozsahu stredoškolského učiva
sa uskutoční dňa 30. 09. 2015, VŠZaSP sv. Alžbety, Pod brehmi 4/A,
Polianky, 841 01 Bratislava


Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania pre:

- bc. stupeň štúdia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
(doložiť doklad o ukončenom vzdelaní – overená kópia prekladu
anglického jazyka)
- mgr. stupeň štúdia: ukončené vysokoškolské vzdelanie I. (bc.) stupňa
(doložiť doklad o ukončenom vzdelaní – overená kópia prekladu
anglického jazyka)

 

Prihlášky zasielajte na adresu VŠZaSP sv. Alžbety, Študijné oddelenie,

 

P. O. BOX 104, 810 00 Bratislava.

 

Dear friends, we put into your attention this notice:

St. Elisabeth University of Health and Social Work in Bratislava offers studying for free (1EUR) in English (daily or distance) for Syrian, Iraqi or Jemeni students legally residing (incl. asylum seekers, asylum holders and subsidiary protection holders) in Slovakia. Deadline for applications is: 21 September 2015. Full information about application procedure in English please read here:

http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/rektor/ScreenShot2015-09-02at12.33.16.png