Podporte nás

Rodiny bez hraníc: Ako môžu rodiny migrantov žiť spoločne na Slovensku?

Liga za ľudské práva, vďaka podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku, bude v období od januára do decembra 2021 realizovať projekt „Rodiny bez hraníc: Ako môžu rodiny migrantov žiť spoločne na Slovensku?“ zameraný na podporu rešpektovania rodinného a súkromného života rodín cudzincov, so špeciálnym zameraním na LGBTI rodiny.
Okrem podpory práv rodín cudzincov na súkromný a rodinný život je cieľom projektu aj zvyšovanie právneho povedomia odbornej i laickej verejnosti o tejto téme, napríklad nahraním 6 podcastov, zorganizovaním webinaru a napísaním odborného článku. V projekte sa budeme snažiť vytvoriť aj sieť právnikov, ktorí sa špecializujú na oblasť cudzineckého práva a prispieť k ich vzdelávaniu aj prostredníctvom zahraničných lektorov z USA a z Holandska. Pozornosť upriamime aj na mladú generáciu právnikov a to nielen zo Slovenska, ale aj z USA, konkrétne z Právnickej fakulty Univerzity v Cincinnati.

Aktivity Ligy za ľudské práva v projekte:

1) Právne poradenstvo a právne zastupovanie cudzincov

Právna pomoc bude zameraná na strategicky vybrané prípady cudzincov, ktorí plánujú žiť na Slovensku alebo, ktorí tu už žijú, ale ich právo na rodinný alebo súkromný život bolo porušené, pričom poskytnutá právna pomoc môže pozitívne ovplyvniť aj iné prípady cudzincov. Do tejto aktivity zapojíme aj študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorí sa budú, pod supervíziou právnikov, podieľať na jednotlivých úkonoch.
 
2) Zvyšovanie právneho povedomia o práve na rodinný a súkromný život

V rámci tejto aktivity napíšeme odborný článok na danú tému, pripravíme sériu podcastov pod názvom „Láska bez hraníc“, ktoré budú uverejnené na webovej stránke .týždeň a na Spotify a uverejníme viaceré posty v sociálnych médiách.

3) Vytvorenie siete právnikov a organizácia webinaru

Počas realizuácie projektu budeme kontaktovať právničky a právnikov pôsobiacich v oblasti právnej pomoci cudzincom, práva na rodinný a súkromný život ako aj v oblasti LGBTI za účelom vytvorenia siete, ktorej členovia a členky sa budú pravidelne (raz štvrťročne) stretávať a vymieňať si právne názory a skúseností. V druhej polovici roka zorganizujeme odborný webinar za účasti právnych expertov z USA, Holandska a Slovenska.

4) Letná stáž v Lige za ľudské práva

V letných mesiacoch roku 2021 bude v Lige za ľudské práva prijatý na stáž jeden študent z Právnickej fakulty Univerzity v Cincinnati. Stáž bude študentom ponúknutá prostredníctvom Urban Morgan Institute for Human Rights. Vybraný študent bude pracovať na výskume so zameraním na analýzu judikatúry ESĽP a iných ľudskoprávnych inštitúcií.

Trvanie projektu: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kontaktná osoba pre projekt v rámci HRL: Miroslava Mittelmannová (mittelmannova@hrl.sk

Projekt je podporený sumou 20.000 USD vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program.