Podporte nás

Úspešná integrácia migrantov v regiónoch

Successful Migrant Integration in Regions (skratka SMIR), v preklade Úspešná integrácia migrantov v regiónoch – to je názov nového projektu, zameraného na podporu a rozvoj inovácií, ktorý Liga za ľudské práva začala realizovať od septembra 2020 pod vedením českého Sdružení pro integraci a migraci (SIMI).

Do trojročného projektu, podporeného v rámci programu Erasmus+kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá, sú okrem Ligy zapojené tri partnerské organizácie z rôznych členských štátov EÚ:
  • české Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), ako líder projektu,
  • belgické mesto Mechelen a
  • nemecká organizácia AGABY - Pracovný výbor pre integráciu a migráciu Rady Bavorska.
Projekt reaguje na zvyšujúce sa počty migrantov na území partnerských krajín (ČR, SR, Belgicko, Nemecko). Zaoberá sa na pomerne ťažkou situáciou miestnych samospráv, ktoré často nemajú potrebné nástroje, ani know-how, ako s migrantmi pracovať, ale zároveň si uvedomujú dôležitosť ich inklúzie do miestnej spoločnosti a nutnosť správne nastavených funkčných integračných opatrení a mechanizmov. Projekt reflektuje i nutnosť aktérov integrácie zohľadňovať špecifické potreby ohrozených skupín v európskom priestore. Osobitne pre samosprávy bude v dobe, plnej dramatických zmien v súvislosti s pandémiou a odklonom od zavedených schém, celkom zásadné vedieť ako riešiť nové situácie na strane už tak zraniteľných migrantov, a pritom podporovať dlhodobo potrebné integrační aktivity.

Zameriame sa preto na:
(a) vytvorenie inovatívnych nástrojov pre uľahčenie integrácie na regionálnej a miestnej úrovni,
(b) transfer inovácií medzi štátmi EÚ a ich prispôsobenie miestnym potrebám.

Projekt stojí na niekoľkých kľúčových aktivitách, ktoré sú celkovo založené na zdieľaní európskej skúsenosti ohľadom toho, čo sa v práci s migrantmi osvedčilo, ako aktivizovať miestne samosprávy v tejto téme, a ako dosiahnuť v praxi funkčné a bezproblémové spolužitie v diverzifikovaných miestnych spoločenstvách.

V priebehu troch rokov bude:
  • vytvorená a odskúšaná metodika integračných workshopov pre samosprávy,
  • vznikne komparatívna štúdia o štrukturálnej dimenzii lokálnej integrácie a
  • rozšíri sa už existujúci manuál pro samosprávy.
Program Erasmus + je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Podrobnosti k programu Erasmus+ nájdete TU.
 
Kontaktná osoba pre projekt:
Barbora Meššová, právnička, projektová koordinátorka, messova@hrl.sk
 


Spolufinancované z programu Európskej únie, Erasmus+