Podporte nás

Ekonomické opatrenia - pomoc pre podnikateľov, zamestnancov a fyzické osoby

Kvôli zavedeným obmedzeniam mnoho malých a stredných spoločností zostalo úplne paralyzovaných. Vláda SR v súčasnosti spolu s vládami ostatných krajín EÚ pracuje na opatreniach, ktoré budú chrániť slovenské a európske hospodárstvo.
 
Zoznam ekonomických opatrení - PRVÁ POMOC PRE ZAMESTNANCOV, PODNIKATEĽOV, OBCHODNÍKOV
 
 • Štát vyplatí 80 % mzdy zamestnancom tých spoločností, ktorých prevádzky sú povinne zatvorené od 16. marca 2020 hlavným hygienikom (vrátane daní a odvodov).
 • Príspevky pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles predaja, budú závisieť od toho, ako ich to ovplyvnilo.
 • Podľa návrhu štát od marca prispeje sumou 180 eur na zamestnanca/SZČO na zníženie výnosov o viac ako 20 percent. Pri poklese o viac ako 40 percent prispeje štát 300 eurami. Pri poklese o 60 percent to bude 420 eur, zatiaľ čo pri poklese viac ako 80 percent štát prispeje 540 eur.
 • Žiadosti bude možné podávať na úradoch práce od 6. apríla 2020 a prostriedky by sa mali vyplácať od 15. apríla 2020.
 • Bankové záruky vo výške 500 miliónov EUR pre spoločnosti na financovanie ich podnikania.
 • Štát vypláca 55% hrubej mzdy zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR.
 • Odloženie platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Odloženie preddavkov na daň z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia nebudú platiť preddavky až do októbra.
 • Podnikom bude od roku 2014 poskytnutá možnosť započítať neuplatnenú stratu. To sa týka tých spoločností, ktoré si doteraz nevyužitú stratu nezapočítali.
 
Prostredníctvom stránky Pomáhame ľuďom môžete získať informácie, ako požiadať o jednotlivé príspevky.
 
Zoznam ekonomických opatrení -  DRUHÁ POMOC OBČANOM, FIRMÁM a SZČO
 
S účinnosťou od 9. 4. 2020 bola prijatá novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá prináša
 • možnosť bezodplatného odloženia splátok až o deväť mesiacov (pre fyzické osoby, živnostníkov, malé a stredné podniky, ktoré majú do 249 zamestnancov) - banky tak budú povinné na základe žiadosti klienta odložiť splácanie jeho úveru
 • zvýšenie sumy bezkontaktných platieb zo súčasných 20 eur na 50 eur
 • pre malé a stredné podniky a SZČO finančnú pomoc vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a/alebo, úhrady úrokov z úveru poskytnutého bankou; cieľom pomoci je zabezpečiť udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých a stredných podnikoch.
 
Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR a TU.
 
Zákaz prenajímateľa do 31. 12. 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti (vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru), pre omeškanie nájomcu s platením nájomného a úhrad za plnenia, splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení COVID-19.
 
Súdny exekútor na žiadosť povinného - fyzickej osoby, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy, banke, dlžníkovi alebo iným dotknutým osobám. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho zvlášť nepriaznivé následky.