Podporte nás

Obmedzenia a opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19 a ich uvoľňovanie

             
 
 • Od stredy 3. júna sa môžu otvoriť aj vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.
 • Všetko za prísnych hygienických podmienok. Viac informácii nájdete TU.
 • Od stredy 10. júna nosiť rúško vonku je už len dobrovoľné. Rúška budú naďalej povinné v interiéroch, v hromadnej doprave, obchodoch. Má to však svoje výnimky: Od 3. júna nemusia mať v interiéri rúška deti do 3 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby v uzavretom aute, ak sú zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ak sú v uzavretej kabíne oddelenej od priestoru na prepravu osôb, pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode. Ďalej rúška už nebudú musieť nosiť zamestnanci v spoločnom priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre a ani zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám.
 • Viac informácii o opatrení, ktoré sa týka povinného nosenia rúšok nájdete na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR TU a TU.
 • Obchody – ruší sa vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti.
 • Hromadné podujatia –je povolené organizovať aj športové súťažné podujatia (vrátane divákov). Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.
 • V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
 • Hotely už nemusia dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.
 • V taxíkoch už môže byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla.
 • Otvoriť sa budú môcť denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Od 10. júna sa budú môcť otvoriť detské kútiky v nákupných centrách.
 • Otvoriť sa môžu aj centrá voľného času a základné umelecké školy, rozhodnúť o tom však musí zriaďovateľ.
 • Od 1. júna 2020 pracujú klientske centrá a kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra SR v plnej prevádzke na všetkých úsekoch bez obmedzení.
 • Vstup na klientske pracoviská je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúško alebo šál) a každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky a riadiť sa pokynmi supervízora. 
 • Od 1. júna sa obnovuje režim na oddeleniach cudzineckej polície v plnom rozsahu. Od tohto dátumu sú prijímané všetky druhy žiadostí.
 • Polícia opakovane upozorňuje, že pokuty za neplatné technické a emisné kontroly polícia v čase mimoriadnej situácie neukladá.
 • Od 11. júna sú stránkové hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny rozšírené, avšak klienti sú vyzvaní, aby na komunikáciu naďalej využívali email, telefonický kontakt a poštové služby. Naďalej je do priestorov úradov práce zakázaný vstup rodičov s deťmi, okrem nevyhnutných prípadov.
 • Presné informácie o stránkových hodinách úradov práce nájdete TU.
 • Od 25. mája fungujú pobočky Sociálnej poisťovne v štandardnom režime, od 1. júna sú otvorené aj pokladne na týchto pobočkách. V platnosti zostávajú prísne hygienické opatrenia. Bližšie informácie o úradných hodinách pobočiek Sociálnej poisťovne nájdete TU.
 • Od 30. marca 2020 pred vstupom do nemocníc, fabrík a tam, kde sa hromadia ľudia, sa uskutoční kontrola telesnej teploty.