Podporte nás

Prenájom bytov a nebytových priestorovNárodná rada Slovenskej republika dňa 22.4.2020 schválila návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nové znenie zákona by malo nadobudnúť účinnosť v dohľadnej dobe.
 
Vo vzťahu k prenájmu bytov a nebytových priestorov bol prijatý nový § 3b, v ktorom sa uvádza: “Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.“
 
Účelom tohto ustanovenia je podľa dôvodovej správy poskytnutie ochrany nájomcom bytov a nebytových priestorov, ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje riadne platiť nájomné a ostatné platby zvyčajne s prenájmom spojené. Nepriaznivá životná situácia nájomcov môže vyplývať napríklad z výpadku príjmov z podnikateľskej činnosti alebo zo straty zamestnania, ktoré však musia mať súvis s pandémiou COVID-19. Neschopnosť riadne platiť nájomné v súvislosti s COVID-19 musí nájomca hodnoverne preukázať prenajímateľovi. Podnikatelia tak môžu spraviť napríklad s odôvodnením, že ich prevádzka bola zatvorená na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 
 
Ochrana nájomcov spočíva v tom, že im v prípade omeškania s platením nájomného za mesiace apríl, máj a jún 2020 prenajímateľ nemôže dať až do konca roku 2020 výpoveď alebo jednostranne od zmluvy odstúpiť. Nájomcovia však naďalej budú mať povinnosť dlžné nájomné a aj prípadné úroky z omeškania prenajímateľovi dodatočne zaplatiť. Zákon nešpecifikuje dokedy je potrebné takéto dlžné nájomné uhradiť. Odporúčame preto komunikovať a dohodnúť sa s prenajímateľom na dodatočnej úhrade dlžného nájomného. 
 
Prenajímateľ touto novou úpravou nestráca svoj nárok na nájomné a prípadné úroky z omeškania, ale len dochádza k čiastočnému suspendovaniu jeho práva jednostranne skončiť nájomný vzťah, ak sa prenajímateľ dostane do omeškania s platením nájomného. Prenajímateľovo právo ukončiť nájomný vzťah z dôvodov iných ako je omeškanie s platením nájomného zostáva nedotknuté.