Podporte nás

Školstvo

Od 1.júna 2020 môžu byť otvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa tieto zariadenia:
 
 • Zariadenia pre starostlivosť o deti do 3 rokov
Do jaslí sa prednostne prijímajú deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii (najmä zdravotnícky personál, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči).
 • Materské školy, vrátane materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
 • Základné školy - na účel výchovy a vzdelávania žiakov a konania komisionálnych a jazykových skúšok sa otvárajú: nulté ročníky, ročníky 1. až 5., prípravné ročníky a ročníky 1. až 9. na základných školách pre žiakov so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
 • Stredné školy - za účelom konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania sa od 1.6.2020 opätovne otvárajú aj stredné školy.
 • Jazykové školy - zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Otvárajú sa tieto ďalšie školské zariadenia
        - prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
        - prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne
          zriaďovateľ,
        - zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
        - školské kluby detí,
        - zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov,
        - školské stravovacie zariadenia.
 
 • Od 10. júna sa môžu otvoriť aj centrá voľného času a základné umelecké školy, rozhodnúť o tom však musí zriaďovateľ.
 
Zákonný zástupca (spravidla rodič) dieťaťa sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či dieťa bude navštevovať vyššie uvedené školské zariadenia alebo nie. Ak má obavy o zdravie dieťaťa, dieťa do zariadenia chodiť nemusí. Naďalej môže zostať doma so zákonným zástupcom, ktorý môže naďalej poberať dávku “ošetrovné”.
 
Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.
 
Na posledných sedem júnových pracovných dní sa otvárajú všetky základné aj stredné školy. Účasť detí bude naďalej dobrovoľná.
 
 • Naďalej platí, že štandardné prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2019/2020 nebudú. O prijatí žiakov na stredné školy bude rozhodovať viacero kritérií, najmä prospech.
Do 1. ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a do učebných odborov bude prijímacie konanie od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
Do 1. ročníka osemročných vzdelávacích programov bude prijímacie konanie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Aký je podrobný časový harmonogram prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov?

- do 7. mája musia riaditelia škôl zverejniť kritériá na prijatie, 
- do 13. mája môžu musia žiaci a ich rodičia požiadať stredné školy o presunutie prihlášky,
- do 15. mája môžu žiaci a ich rodičia podať prihlášky na stredné školy, ak tak doteraz ešte neurobili,
- do 29. mája musia riaditelia škôl rozhodnúť o prijatí žiakov na stredné školy, 
- do 4. júna sa musia rodičia a žiaci záväzne rozhodnúť, na ktorú školu nastúpia, 
- do 5. júna musia riaditelia zverejniť počet obsadených a voľných miest, 
- do 15. júna musia riaditelia zverejniť 100% naplnenosť; v prípade voľných miest oznámiť, či bude 2. kolo prijímačiek, 
- do 19. júna môžu uchádzači podať prihlášku do 2. kola prijímačiek, 
- do 25. júna riaditelia odošlú rozhodnutie o prijatí,  
- do 30. júna musia žiaci alebo ich rodičia alebo ich rodičia doručiť záväzné potvrdenie o nastúpení do školy.
 
Podrobný časový harmonogram pre prijímacie konania do 1. ročníka pre osemročné vzdelávacie programy nájdete TU. 
 
 • V školskom roku 2019/2020 sa maturovalo podľa výnimočných pravidiel. Najneskôr 30. júna vydajú školy žiakom koncoročné a maturitné vysvedčenia.
 
Od 15. júna 2020:
- sa zrušuje limit počtu detí v triedach
- sa zrušuje zákaz zmiešavania detí v triede
- sa zrušuje meranie teploty
- prevádzka školy bude predĺžená na 10 hodín (doteraz to bolo 9 hodín)
- sa zrušuje “Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu”
- zrušuje sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií
- zrušuje sa 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy
- zrušuje sa organizovanie osôb pred školou
- povoľuje sa umývanie zubov detí v materských školách
 
 • Vysoké školy rušia klasické prijímacie konania. Niektoré vysoké školy predĺžili termín na podanie prihlášok. Informácie o prijímacom konaní na jednotlivé vysoké školy môžete nájsť TU.
 
Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na stránke v časti Školstvo, vzdelávanie a starostlivosť o deti.
 
Ministerstvo školstva v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami spustilo internetovú stránku - ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov.
 
Zároveň však odporúčame najmä kvôli výučbe (dištančná forma, samoštúdium, iná forma) ako aj iným dôležitým usmerneniam sledovať internetové stránky a komunikovať s príslušnými vzdelávacími inštitúciami.
 
Možnosti dištančného vzdelávania pre školy, žiakov a rodičov ​ 
RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) vysiela v dopoludňajších hodinách vyučovacie programy na Dvojke. Archív relácie Školský klub nájdete TU
 
COVID-19 obmedzil náš voľný pohyb a sme odkázaní najmä na pobyt v domácnostiach. Aby sme boj s vírusom vyhrali, potrebujeme posilňovať svoju imunitu, čomu môže pomôcť pravidelný pohyb a cvičenie. Inšpiráciu môžete nájsť na stránke Hýb sa doma.
 
Bezplatné telefonické linky  - pomoc a poradenstvo
 • Call centrum rezortu školstva – 0800 138 033 bezplatná linka v pracovné dni 8:00 - 16:00, e-mail helpdesk@iedu.sk - učitelia  a rodičia sa môžu obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov
 • Bezplatná zelená linka 0800 864 883, pracovné dni 9:00 – 18:00 - pre rodičov v krízových situáciách, ktoré vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu