Pobyt v EÚ pre páry rovnakého pohlavia

V tejto časti sa dozviete, čo robiť ak je Váš partner/ka či manžel/ka rovnakého pohlavia z krajiny, ktorá nie je v EÚ a chcete spoločne žiť v EÚ
POBYT A TRVALÝ POBYT RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV OBČANOV EÚ NA SLOVENSKU

Máte partnera/ku či manžela/ku rovnakého pohlavia, ktorý/á nie je občanom členskej krajiny EÚ a neviete, či môže s Vami žiť v niektorej z krajín EÚ alebo na Slovensku? Tu sa dočítate, aké máte práva.

Európska právna úprava umožňuje občanom EÚ viesť rodinný život v EÚ so svojim partnerom rovnakého pohlavia z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, aj na území členského štátu EÚ, ktorý inak zväzky párov rovnakého pohlavia neuznáva. 

Podmienkou však je, že občan EÚ musí využiť svoje právo na voľný pohyb v rámci EÚ a teda sa musí presťahovať do iného členského štátu EÚ. Je tomu tak preto, že rodinní prílušníci, vrátane partnerov a manželov rovnakého pohlavia, nadobudnú tieto práva len vtedy, keď sa "sponzor"-teda občan EÚ dostane do sféry práva EÚ a to sa stane vtedy, ak realizuje právo slobodného pohybu a pobytu v rámci EÚ. 

To znamená, že ak napríklad slovenský štátny občan uzavrie registrované partnerstvo alebo manželstvo s osobou rovnakého pohlavia z krajiny, ktorá nie je členom EÚ (napríklad USA alebo Macedónsko) v Českej republike, bude mať jeho partner/manžel právo na pobyt v ČR odvodené od práva na pobyt v ČR pre tohto slovenského štátneho občana. Následne sa tento slovenský štátny občan môže so svojím partnerom/manželom vrátiť z ČR na Slovensko, pričom jeho partnerovi ostane zachované právo na pobyt rodinného príslušníka a Slovensko musí toto jeho právo rešpektovať, aj keď zväzky párov rovnakého pohlavia neuznáva. To znamená, že musí  partnerovi/manželovi Slováka, ktorý sa vracia do SR so svojím manželom/partnerom udeliť povolenie na pobyt. 

POZOR!
Toto však neplatí, ak slovenský štátny občan žije na Slovensku a má partnera rovnakého pohlavia z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou EÚ. Takýto partner (napr. z Macedónska alebo USA) sa nemôže dovolávať výhod rodinného príslušníka občana EÚ (a právnej úpravy popísanej nižšie) a teda povolenia pobyt v SR kvôli ich rodinnému životu. Toto povolenie by mohol dostať len ak sa jeho partner - občan Slovenska, vysťahuje do inej členskej krajiny EÚ. 

Na Slovensku pobyt rodinného príslušníka občana EÚ upravuje zákon o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.). Tu si prečítajte, čo Vy a Váš partner/ka rovnakého pohlavia musíte splniť, aby ste pobyt dostali:


Kto má právo na pobyt na Slovensku:

 • Rodinný príslušník občana Únie s platným cestovným dokladom, prípadne iným dokladom, ktorý overuje jeho totožnosť a vzťah k občanovi Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a to na obdobie 3 mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky
 • Rodinný príslušník občana EÚ má právo na pobyt na obdobie dlhšie ako 3 mesiace, ak má takéto právo aj občan únie, ktorého sprevádza alebo ku ktorému sa pripája. Tzn., že občan Únie je osobou zamestnanou, samostatne zárobkovo činnou (podniká), má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole na území SR, alebo je u neho predpoklad, že sa zamestná, prípadne, že ide o občana EÚ s právom na trvalý pobyt na území SR

Pojmy:

Občanom Únie je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a je štátnym občanom niektorého členského štátu.

Rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je
a)jeho manžel,
b)jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
c)jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
d)akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
e)akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,
f)akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
g)jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
h)štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Písmeno h) je výnimkou, na základe ktorej môže túto právnu úpravu využiť aj slovenský štátny občan a jeho rodinný príslušník, ale len vtedy, ak slovenskému štátnemu občanovi už vzniklo právo na pobyt v inom členskom štáte (kam sa presťahoval) a teraz sa vracia späť na územie Slovenska. Toto je jediný prípad, kedy výhody vyplývajúce z práva EÚ môžu využiť aj slovenskí občania na území Slovenska, ktorí majú partnera/ku alebo manžela/ku rovnakého pohlavia z krajiny mimo EÚ. 
 

Čo je povinný rodinný príslušník občana Únie urobiť aby mal právo na pobyt v SR?

 1. Sprevádza alebo sa pripája na pobyt k občanovi Únie
 2. ​Do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR je povinný nahlásiť začiatok pobytu na policajnom útvare.
 3. Do 30 dní od uplynutia 3 mesiacov odo dňa vstupu na územie SR podať policajnému útvaru žiadosť o vydanie dokladu – „Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie“, ktorým svoje právo na pobyt bude preukazovať.
 4. K tejto žiadosti je potrebné predložiť
 • platný cestovný doklad,
 • 2 fotografie 3x3,5cm s aktuálnou podobou,
 • doklad, ktorý osvedčuje jeho rodinný vzťah s občanom EÚ; trvalé, riadne osvedčené partnerstvo; jeho závislosť alebo spolužitie v domácnosti s občanom EÚ; odkázanosť na občana EÚ zo zdravotných dôvodov; alebo povolenie na pobyt vydané pre rodinného príslušníka občana únie v rovnakom členskom štáte ako pre občana Únie, ktorý je štátny príslušník SR a majú záujem o pobyt na území SR a
 • potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ.
Policajný útvar vydá v deň podania žiadosti potvrdenie a následne do 30 dní Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie s platnosťou na 5 rokov alebo obdobie predpokladaného pobytu  občana Únie, ktorého sprevádza alebo ku ktorému sa pripája, ak je toto obdobie kratšie ako 5 rokov.
 1. V prípade, že policajný útvar po preskúmaní dokumentov rozhodne, že sú nepostačujúce, alebo má pochybnosti, doklad o pobyte nevydá a informuje takúto osobu o tom, aké dokumenty a doklady je potrebné ešte predložiť.

Má rodinný príslušník občana Únie právo na pobyt aj po zmene pomerov?

 • V prípade, že občan Únie zomrie, ostáva právo na pobyt rodinného príslušníka zachované, ak sa s ním zdržiaval na území SR najmenej 1 rok pred jeho úmrtím a spĺňa podmienky na pobyt dlhší ako 3 mesiace, alebo je rodinným príslušníkom osoby, ktorá tieto podmienky spĺňa a rodina už existovala na území SR.
 • V prípade, že občan Únie zomrie alebo zanikne jeho právo na pobyt na území SR, právo na pobyt rodinného príslušníka ostáva zachované, pokiaľ je jeho dieťaťom alebo rodičom tohto dieťaťa a to až do ukončenia štúdií v SR.
 • V prípade, že sa manželstvo rodinného príslušníka a občana EÚ skončilo, ostáva právo na pobyt rodinného príslušníka zachované, ak je osobou oprávnenou na pobyt dlhší ako 3 mesiace alebo rodinným príslušníkom takejto osoby a rodina už na území SR existovala, a zároveň:
 • manželstvo trvalo aspoň 3 roky a z toho aspoň rok v SR,
 • má dieťa občana Únie zverené do starostlivosti
 • manželstvo zaniklo z dôvodu domáceho násilia, závislosti občana EÚ na omamných látkach, alkohole, psychotropných látkach, hazardných hrách alebo z iných vážnych dôvodov, alebo
 • má právo stretávať sa s maloletým dieťaťom na území SR na základe vzájomnej dohody rodičov alebo na základe rozhodnutia súdu.
 • Doklad o pobyte rodinného príslušníka občana Únie je platný aj keď:

  • je dočasne neprítomný na území SR, kratšie ako 6 mesiacov v roku
  • sa nezdržiava na území SR počas povinnej vojenskej služby
  • je neprítomný na území SR najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov z dôvodu tehotenstva a pôrodu, vážnej choroby, štúdia, odborného vzdelávania, vyslania do zahraničia alebo z iných vážnych dôvodov.
 • Právo na pobyt má zachované, ak sa nestane osobou v hmotnej núdzi.

Kedy má rodinný príslušník občana Únie právo na trvalý pobyt na území SR?

 • Ak sa  oprávnene zdržiava s občanom Únie, ktorého sprevádza alebo ku ktorému sa pripája, na území SR nepretržite aspoň 5 rokov, alebo
 • Ak sa oprávnene zdržiava s občanom Únie, ktorého sprevádza alebo ku ktorému sa pripája, na území SR menej ako 5 rokov, ak samotný občan Únie má právo na trvalý pobyt, alebo
 • Ak sa zdržiava oprávnene na území SR nepretržite 5 rokov a má zachované právo pobytu napriek úmrtiu občana Únie alebo zániku manželstva s ním, alebo
 • Ak sa zdržiaval na území SR s občanom Únie, ktorý bol zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný a tento zomrel skôr ako nadobudol právo na trvalý pobyt a zároveň:
 • sa rodinný príslušník zdržiaval v čase jeho smrti na území SR aspoň 2 roky, alebo
 • občan EÚ zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo
 • ide o pozostalého manžela, ktorý sa vzdal štátneho občianstva SR po uzavretí manželstva s ním.

Čo je povinný rodinný príslušník občana Únie urobiť, aby získal trvalý pobyt na území SR?

 1. Je povinný požiadať policajný útvar o vydanie dokladu – pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ s platnosťou na 10 rokov, najneskôr v posledný deň platnosti dokladu o pobyte na 5 rokov alebo kratší čas.
 2. K žiadosti priložiť:
 • 2 fotografie 3x3,5cm s aktuálnou podobou
 • doklad preukazujúci dĺžku nepretržitého pobytu
  1. Policajný útvar vydá doklad o pobyte do 30 dní odo dňa žiadosti.
  2. Po skončení platnosti vydá nový doklad o pobyte na základe predloženia žiadosti a fotografií.
  3. Doklad stráca platnosť ak sa táto osoba zdržiava mimo územia SR viac ako 2 po sebe nasledujúce roky.

Kedy zaniká právo na pobyt a trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie?

 1. Na základe písomného oznámenia o ukončení pobytu policajnému útvaru
 2. Na základe administratívneho vyhostenia
 3. Na základe odňatia práva na pobyt alebo trvalý pobyt policajným útvarom
 4. Na základe smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho
 5. Na základe nadobudnutia štátneho občianstva SR

Kedy môže policajný útvar odňať právo na pobyt rodinnému príslušníkovi občana Únie?

 1. Ak predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo uviedol nepravdivé údaje, aby splnil podmienky pre udelenie práva na pobyt.
 2. Ak sa počas trvania pobytu zistí, že bol získaný na základe falošných, pozmenených dokladov, alebo nepravdivých údajov.
 3. Ak sa stane osobou v hmotnej núdzi a je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém pomoci v hmotnej núdzi  SR a zdravotné poistenie, alebo študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR.
 4. Ak zistí, že manželstvo je účelové.

Kedy môže policajný útvar odňať právo na trvalý pobyt rodinnému príslušníkovi občana Únie?

 1. Ak sa zdržiava mimo územia SR dlhšie ako 2 za sebou idúce roky.
 2. Ak zistí, že ide o účelové manželstvo.
 3. Ak zistí, že získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.
V rozhodnutí o odňatí práva na pobyt policajný útvar určí rodinnému príslušníkovi občana Únie povinnosť vycestovať z územia SR do jedného mesiaca a v prípade odňatia práva na trvalý pobyt do 30 dní odo dňa právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.

 

Rozsudok Súdneho Dvora EÚ - Prípad Coman


V júni 2018 vzbudil veľkú pozornosť rozsudok Súdneho dvora EÚ v prípade Coman. V tejto infografike Vám vysvetlíme, o čo vlastne ide: 

 

Čo ak som slovenský štátny občan a môj partner/ka rovnakého pohlavia je z krajiny mimo EÚ? Môžeme spolu žiť na Slovensku?

V takomto prípade - ak ste slovenský štátny občan/ka a máte partnera/ku rovnakého pohlavia, ktorý nie je občanom Európskej únie, môžete žiť spoločne aj na Slovensku, avšak musíte rátať s tým, že
1. Váš partnerský zväzok nie je právne uznaný a
2. Váš partner/ka nemôže získať povolenie na pobyt na Slovensku ako Váš rodinný príslušník (trvalý alebo prechodný pobyt). Bude musieť získať samostatné povolenie na svoj pobyt na Slovensku, ktoré je nezávislé od Vášho vzťahu. 
3. V krajnom prípade je možné získať povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania rodinného a súkromného života (§ 58 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov), čo je však najnižší druh pobytu pre cudzincov v SR, akési "strpenie", ktoré rieši výnimočné a krátkodobé životné situácie (napríklad strata dokladov, ochorenie, nemožnosť vrátiť sa do krajiny pôvodu a podobne). 
4. Na Slovensku môžete spoločne žiť a Vás partner/ka získa povolenie na pobyt ako Váš rodinný príslušník len vtedy, ak Vám už právo na pobyt predtým vzniklo v inej krajine EÚ a aktuálne sa spoločne navraciate na pobyt na Slovensko. 

Ak máte ďalšie otázky ohľadne práva na pobyt pre Vášho partner/ku či manžela/ku, ktorý nie je občanom EÚ, napíšte nám na hrl@hrl.sk alebo sa obráťte na Iniciatívu Inakosť


Tieto informácie boli pripravené v rámci projektu "Migračný kompas". Liga za ľudské práva o.z. so sídlom v Bratislave, uzavrela s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu na realizáciu projektu Migračný kompas.  Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Euróspkeho sociálneho fondu. 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku Z314011M020 nájdete tu. Nenávratný finančný príspevok je v sume 109 786,08 EUR. Projekt bude realizovaný v Bratislavskom kraji. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu