Podporte nás

Podrobný postup pri asignovaní daní

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:Doležité termíny: 

15.2.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% (3%) poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

XXX - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení danemožno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.Podpora od fyzickej osoby

Na venovanie 2 % z daní potrebujete 2 tlačivá: 

  1.  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. 
  2.  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tu je vyplnené pre darcov HRL
Tieto tlačivá pošlite do 31. apríla  na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Vprípade, že ste požiadali odklad, obdobne pošlite tieto tlačivá do jedného mesiaca odo dňa podania daňového priznania.
 

3 % od dobrovoľníka:

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.
 

Ako vypočítať 2% (3 %) ?

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani (nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ). Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 (resp. 3) percentá zo sumy v riadku 12. 


Podpora od právnickej  osoby (SZČO alebo firmy)

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% z daneAk právnická osoba túto sumu nedaruje, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 alebo viacerých prijímateľov. 

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie pre právnické osoby  doručte do 31. MARCA 2021 na daňový úrad.