Podporte nás

Dajme šancu utečencom 2

Projekt je zameraný na prevenciu xenofóbie voči utečencom a migrantom a tiež na ochranu základného ľudského práva na osobnú slobodu a na azyl.


Týmto projektom nadväzujeme na dlhodobé aktivity Ligy za ľudské práva, najmä na predchádzajúci projekt Dajme šancu utečencom.

Trvanie projektu je od 01.06.2018 do 31.12.2018.
Hlavné aktivity projektu, ktoré zrealizujeme budú:

1)      Fórum o integrácii

V rámci projektu zrealizujeme v jeseni 2018 Fórum o integrácii, ktoré nadviaže na integračné fóra, ktoré sme realizovali v predchádzajúcich rokoch, a bude zamerané na aktuálne témy v migrácii a integrácii:, ako sú príprava novej Migračnej politiky, príprava štátneho integračného programu pre utečencov, integrácia utečencov na úrovni miest, pracovná migrácia a pod. Fórum integrácie prináša inovatívne informácie o migrácii a azyle pre odborníkov a vnáša objektívne informácie do verejnej diskusie o migrácii a azyle. Prečítajte si informácie o Fóre, ktoré prebehlo v roku 2017.

 2)      Podpora aktivizmu utečencov a cudzincov

Naším dlhodobým cieľom je postupne aktivizovať samotných utečencov a cudzincov žijúcich na Slovensku. V rámci projektu zrealizujeme lektorovaný workshop pre 5 - 6 utečencov/ cudzincov na aktuálne potrebnú tému. Keďže viacerí utečenci žijúci dlhodobo na Slovensku a ovládajúci slovenský jazyk sú kontrahovaní Migračným úradom MVSR, cudzineckou políciou ako aj mimovládnymi organizáciami ako tlmočníci, považujeme za dôležité zorganizovať workshop práve na tému etických pravidiel a kvalitatívnych štandardov vykonávania tlmočníckej činnosti. Minulý rok sme sa zamerali na podporu podnikania cudzincov, viac informácií o študijnej návšteve vo Viedni nájdete tu

3)      Právna pomoc zaisteným žiadateľom o azyl v azylovom konaní na 1. stupni

Touto aktivitou zabezpečíme účinné uplatňovanie práva na azyl a práva na osobnú slobodu žiadateľov o azyl, ktoré momentálne nie je zabezpečené.

Zaistení žiadatelia o azyl majú nárok podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi na právnu pomoc a zastúpenie pred súdmi právnikmi Centra právnej pomoci v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu, avšak bezplatná právna pomoc v azylovom konaní na 1. stupni, teda pred Migračným úradom MVSR absentuje, pričom práve táto časť konania je kľúčová. Liga za ľudské práva realizuje projekt právnej pomoci žiadateľom o azyl “Právna poradňa pre azyl”, ktorý je podporený z európskeho fondu AMIF, avšak v rámci tohto projektu zaistení žiadatelia o azyl sú ako cieľová skupina vylúčení.

Projektom Dajme šancu utečencom 2 sa snažíme reagovať na tento nedostatok a budeme v rámci neho teda poskytovať právnu pomoc, vrátane právneho zastúpenia, zaisteným žiadateľom o azyl, a to tak v ÚPZC Medveďov ako aj v ÚPZC Sečovce, s osobitným dôrazom na zabezpečenie právneho zastúpenia rodinám s deťmi, maloletým bez sprievodu, ženám, a ďalším zraniteľným žiadateľom o azyl. V rámci projektu vypracujeme aj informačné letáky pre zaistených žiadateľov o azyl, ktoré budeme distribuovať v útvaroch policajného zaistenia.

This activity is also linked to the Children Not To Jail Campaign, here is the related video:


Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z.