Podporte nás

Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh

Projekt sa zameriava na problematiku intergrácie žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou na pracovný trh. Utečenci síce nie sú ekonomickí migranti, ale potrebujú pracovať. Nájdenie dôstojného zamestnania môže zohrávať kľúčovú úlohu v procese hladkej a pozitívnej integrácie utečencov v produktívnom veku.
V realite nie je pre utečencov ľahké zaradiť sa na slovenský pracovný trh. Musia prekonať mnohé právne aj praktické prekážky. Ďalším vážnym problémom, ktorému čelia nielen utečenci, ale aj pracovní migranti, najmä tí nízkokvalifikovaní, je ich zraniteľnosť a ohrozenie pracovným vykorisťovaním či neoprávneným zamestnávaním v znevýhodnených pracovných podmienkach. Veľmi obmedzené pracovné možnosti, ktoré majú, ich často nútia akceptovať prácu v podmienkach, ktoré sú nevhodné, v rozpore so Zákonníkom práce, alebo dokonca ponižujúce. 

Projektové aktivity:

1) Výskum

Podrobne preskúmame výzvy, ktorým čelia utečenci pokiaľ ide o ich prístup na trh práce, ich pracovné podmienky, ako aj skúsenosti s pracovným vykorisťovaním či neoprávneným zamestnávaním. Výskum bude prebiehať formou právnej analýzy, ako aj "výskumu v teréne", v rámci ktorého zozbierame informácie z prvej ruky od žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou, ako aj od zamestnávateľov, u ktorých budeme zisťovať, čo ich motivuje zamestnávať utečencov a naopak čo ich odrádza. 

2) Pozičný dokument

Zistenia z výskumu, ako aj odporúčania EÚ orgánov, Medzinárodnej organizácie práce, UNHCR, a pod. budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie záverov a odporúčaní v rámci Pozičného dokumentu. 

3) Advokačné aktivity a osveta

Budeme sa snažiť vyvíjať aktivity na presadenie pozitívnych legislatívnych zmien a praktických opatrení v prospech zlepšenia prístupu na trh práce žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou a zvýšenia ich ochrany pred pracovným vykorisťovaním či neoprávneným zamestnávaním. Osveta bude zahŕňať promovanie dôstojných podmienok pre zamestnávanie utečencov ako aj iných migrantov a zvýšenie povedomia o problematike pracovného vykorisťovania.

4) Aktivita "Zamestnajte utečenca"

Budeme promovať zamestnávanie utečencov vo vzťahu k potenciálnym zamestnávateľom, ako aj širšej verejnosti, vrátane účasti so stánkom "Zamestnajte utečenca" na Job Expo 2021.

5) "Refugee Labour Kit"

Vypracujeme pre utečencov informačný balíček so všetkými potrebnými informáciami o zamestnávaní ako aj rizikách pracovného vykorisťovania, vrátane informačných videí v rôznych jazykoch. 

6) "Laboratories of Empowerment"

Vytvoríme platformu pre zdieľanie skúseností, informácií, podpory a osvety, tzv. "laboratóriá", ktoré budú mať formu 2 informačných stretnutí s aktívnymi zástupcami utečeneckých komunít (5 až 8 aktívnych členov), ako aj formu "virtuálneho laboratória", kde budú členovia v kontakte formou virtuálnej skupiny.

7) Spýtaj sa právnika

V rámci projektu budeme poskytovať aj bezplatné právne poradenstvo a právnu pomoc pre utečencov v oblasti zamestnávania a súvisiacich právnych otázok, vrátane zastupovania v konaniach pred správnymi a súdnymi orgánmi. 

8) Účasť ako CoI člen v projekte LIME

Zapojíme sa do LIME projektu ako "Community of Interest" člen za účelom prenosu možnej dobrej praxe pri integrácii mladých migrantov (18 - 29 rokov) na Slovensko.

Trvanie projektu: Júl 2020 - Jún 2021

Projekt je podporený sumou 25.000 USD vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Julie Taft určenej na pomoc utečencom.