Podporte nás

Prevencia xenofóbie, rasizmu a nenávisti a zviditeľňovanie žien s migračnou skúsenosťou

Projekt je zameraný na prevenciu xenofóbie a podporu obetí nenávistnýchtrestných činov s osobitným zameraním na ženy - migrantky, ktoré čelia xenofóbii a nenávisti pre svoju viditeľnú odlišnosť.

Liga za ľudské práva v roku 2022 realizuje projekt Prevencia xenofóbie, rasizmu a nenávisti a zviditeľňovanie žien s migračnou skúsenosťou, zameraný na prevenciu xenofóbie a podporu obetí nenávistných trestných činov s osobitným zameraním na ženy - migrantky, ktoré čelia xenofóbii a nenávisti pre svoju viditeľnú odlišnosť. Taktiež sa zameriavame na zvyšovanie odbornosti profesionálnych skupín (právnikov) v oblasti pomoci obetiam nenávisti a podporu medzi-inštitucionálnej spolupráce. Súčasťou projektu je tiež snaha o zmenu rámcovania témy migrácie na Slovensku cez príbehy žien s migračnou skúsenosťou zo zahraničia a Sloveniek žijúcich v zahraničí s cieľom predchádzať a bojovať s existujúcimi predsudkami a intoleranciou.

V rámci projektu zorganizujeme: 

Regionálne stretnutia: sú dôležité pre zlepšenie informovanosti o projekte poskytovania pomoci obetiam nenávisti, ktorý získal akreditáciu len v decembri 2021. Využijeme materiály, ktoré už máme k dispozícii a budeme informovať regionálnych aktérov o dostupnosti tejto pomoci, aby tieto informácie mohli využiť vo svojej praxi.

Stretnutia s cudzincami a cudzinkami: potrebujeme zvýšiť informovanosť samotných cudzincov a cudziniek o možnosti pomoci ak sa stanú obeťami nenávisti ale tiež poskytnúť im možnosť získať informácie nevyhnutné k zlepšeniu ich vlastného postavenia a angažovanosti v regiónoch. Keďže v roku 2022 sa budú konať aj voľby do orgánov samospráv zameriame sa aj na zvýšenie informovanosti v tejto oblasti, pretože občianska angažovanosť a zapojenie do života komunity posilňuje vzájomné väzby a búra predsudky a tým predchádza xenofóbii.

Konferencia Fórum integrácie: je dôležitý názor na sieťovanie a výmenu skúseností a inšpirácií v oblasti migrácie a integrácie na Slovensku. V r. 2022 sa zameriame na oblasť predchádzania nenávistným prejavom a zviditeľňovania žien, čo bude mať vysoký pozitívny a multiplikačný efekt na expertov a expertky pracujúcich v danej téme.

Videá, rozhovory/články a kampaň na sociálnych sieťach: sú efektívnym nástrojom ako verejnosti priblížiť životné skúsenosti žien s migračnou skúsenosťou. Cez storytelling sa pokúsime zmeniť pohľad verejnosti na migráciu a migrantov v SR.

Dokument - odporúčania pre expertov a expertky k zviditeľňovaniu žien je nástrojom zacieleným na dosiahnutie zmeny v odbornej obci, ktorá v téme migrácie, integrácie ale aj rodovej rovnosti prehliada tému žien - migrantiek, ktorých je len na pracovnom trhu v SR viac ako 19tis (nov.2021:19.546).

Absentujúce opatrenia na podporu ich integrácie však spôsobujú, že sú vystavené diskriminácii, šikane a nenávistným prejavom pre svoj pôvod, vzhľad alebo náboženstvo, pričom naše skúsenosti ukazujú, že sa to týka aj žien z Ukrajiny či Poľska. Preto je nevyhnutné začať s osvetou v tejto téme v odbornej verejnosti a tvorcov politík, ktorí sa musia začať venovať zlepšovaniu situácie žien - migrantiek.

Tréningy pre odbornú obec: v oblasti pomoci obetiam nenávisti potrebujeme zvýšiť odborné kapacity právnej obce, aby sme mohli rozšíriť kapacity na poskytovanie pomoci týmto obetiam, preto zrealizujeme 2 odborné tréningy pre právnikov/advokátov, s ktorými následne budeme spolupracovať v tejto téme.

Verejná diskusia: je efektívny nástroj ako priblížiť verejnosti skúsenosti žien migrantiek, uskutočníme ju v Bratislave, kde žije najviac cudzincov, no bude streamovaná aj na sociálnych sieťach.

Informačné materiály: využijeme na zlepšenie informovanosti cudzincov/cudziniek o pomoci obetiam nenávisti ale aj o ďalších témach, ktoré podporujú ich občiansku angažovanosť na miestnej úrovni, čím sa posilňuje sociálna súdržnosť. Keďže cudzinci majú k dispozícii minimum informácií v jazykoch, ktorým rozumejú, tieto materiály budú distribuované v angličtine a ukrajinčine.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Liga za ľudské práva.