Podporte nás

Právna pomoc v zaistení

V období od 1.10.2018 do 30.9.2019 realizujeme projekt právnej pomoci žiadateľom o azyl zaisteným v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov na Slovensku. Súčasťou projektu sú aj aktivity s cieľom zlepšiť podmienky pre zaistených žiadateľov o azyl a iné zraniteľné osoby v zaistení, najmä pre rodiny s deťmi, ako aj aktivity smerujúce k udržateľnému zabezpečeniu právnej pomoci v azylovom konaní na prvom stupni pre tam umiestnených žiadateľov o azyl. 

Projekt je súčasťou našich dlhodobých aktivít na ochranu práv cudzincov zaistených v SR a súčasťou kampane Deti nepatria do väzenia

V rámci projektu organizujeme dňa 23. a 24. januára 2019 odborný seminár o zaistení. Program seminára a možnosť sa zapojiť nájdete tu.

Projekt je podporený sumou 25.000 USD vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Julie Taft určenej na pomoc utečencom. V rámci projektu je zabezpečená činnosť právničiek, ktoré pravidelne navštevujú ÚPZC Sečovce a ÚPZC Medveďov, poskytujú právne rady a informácie tam umiestneným cudzincom, zastupujú ich v konaní o azyle a v konaní o zaistení, ako aj súvisiace výdavky na tlmočenie a cestovné. Ďakujeme vláde USA za podporu!