Podporte nás

KapaCITY – záverečná konferencia

Dva dni sme pre Vás vysielali naživo z ateliéru Svetlík v Novej Cvernovke, prezentovalo viac ako 30 rôznych rečníkov a rečníčok a konferencie sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov a účastníčok. Pre Vás ktorí, sa chcete vrátiť k niektorým témam, ktoré zazneli na konferencii, alebo pre tých, ktorí ste sa konferencie nemohli zúčastniť, alebo len niektorých panelov, sme pripravili tieto videozáznamy. Prezentácie v angličtine sú tlmočené.
 

ÚVOD: Otvorenie konferencie

Na úvod konferencie KapaCITY sa dozviete o projekte (Barbora Meššová, Liga za ľudské práva), jeho hlavných výstupoch (Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva) a aktuálnej situácii v oblasti migrácie na Slovensku (Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry).

V úvode vás tiež pozdravia zástupcovia partnerských samospráv zapojených v projekte KapaCITY:


PANEL: Miestne politiky a cudzinci v našich mestách a krajoch

V tejto časti programu sme sa s Barborou Meššovou z Ligy za ľudské práva pozreli na to, ako rôzne samosprávy pristupujú k cieľovej skupine cudzincov v miestnych verejných politikách. Niektoré samosprávy majú samostatnú miestnu politiku zameranú špecificky na integráciu cudzincov, iné zvolili model, kde sú cudzinci v rámci každej miestnej politiky vyčlenení ako osobitná cieľová skupina so špecifickými potrebami.

O tom aké výhody a nevýhody majú rôzne modely a o príručke pre tvorbu miestnych politík z dielne Centra pre výskum etnicity a kultúry hovorila Alena Holka Chudžíková. O prístupe, ktorý si zvolili v Banskej Bystrici, porozprával viceprimátor mesta Banská Bystrica, Milan Lichý, spolu s vedúcou oddelenia sociálnych vecí, Ivanou Kružliakovou. Za hlavné mesto Bratislava vystúpila Miriam Kanioková z oddelenia sociálnych vecí z mestského magistrátu. Tomáš Malatinec z Úradu Košického samosprávneho kraja predstavil ich územnú integrovanú stratégiu a Mária Kovaľová z Tabity, inštitútu, ktorý poskytuje poradenské služby pre mestský úrad v Trnave, nás uviedla do komunitného plánovania sociálnych služieb v Trnave. Na záver sme sa dozvedeli ako sa k týmto otázkam postavila Praha, o čom hovoril Jan Janoušek, špecialista pre integráciu z Magistrátu hlavního města ČR Prahy.


PANEL: Príprava pracovníkov samosprávy na prácu s cudzincami 

Ľudia, ktorí migrujú, sa ocitajú v novom, v cudzom, inojazyčnom a kultúrne odlišnom prostredí. Táto samotná životná situácia človeku môže spôsobovať strach, frustráciu, sociálnu neistotu a napätie. V integrácii má nezastupiteľnú úlohu samospráva – je každodennému životu najbližšie a má k dispozícii najlepšie nástroje – tzv. praktické politiky na to, aby vytvorila priestor na spokojný život pre všetkých. V rámci tejto časti konferencie sme sa pozreli na to, čo všetko je potrebné o špecifikách identít cudzincov vedieť a aké kompetencie potrebujú mať zamestnanci a zamestnankyne samospráv, aby mohli na ne proaktívne reagovať a efektívne s cudzincami a cudzinkami na lokálnej úrovni pracovať.

O tom, čo všetko potrebuje pracovník samosprávy pre prácu s cudzincami, hovorila Nina Galanská z Nadácie Milana Šimečku s Elenou Gallovou Kriglerovou (Centrum pre výskum etnicity a kultúry) a Dášou Vranka Knoškovou (Marginal). Michaela Dojčinovičová (Liga za ľudské práva) a Vanda Hlaváčková (agentúra Seesame) vám predstavili online vzdelávaciu webstránku pre samosprávy: www.kapacity.sk. V moderovanej diskusii vystúpili Benjamín Bossaert z Jazykovednej katedry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Lujza Urbancová z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jan Heinrich z mimovládnej organizácie META Společnost pro příležitosti mladých migrant z Prahy a Lenka Šafránková Pavlíčková z oddelenia sociálneho začleňovania brnenského magistrátu.


 

PANEL: Participácia cudzincov na samospráve 

Zapájanie cudzincov do života mesta a jeho spoločenstva môže mať mnoho podôb - od rôznych komunitných aktivít, cez volebnú účasť až po účasť na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni. Ich participácia má viacero pozitívnych efektov - zbližuje rôzne komunity, ale aj cudzincov a samosprávu, umožňuje prijímať adresnejšie opatrenia, zvyšuje dôveru obyvateľov v lokálne inštitúcie, podporuje aktívne občianstvo a posilňuje pocit prináležania u cudzincov, ktorý je pre ich integráciu kľúčový.

V tomto bloku sme sa pozreli na rôzne podoby participácie cudzincov na lokálnej úrovni na Slovensku aj v zahraničí a skúsenosti rôznych inštitúcií s ich zapojením. Moderátorka Alena Holka Chudžíková z Centra pre výskum etnicity a kultúry vás sprevádzala panelom, v ktorom vystúpil ľudskoprávny právnik Gregory Fabian a zakladateľka materskej a základnej školy v Bratislave, Venus Jahanpour, Juraj Hurný z Metropolitného inštitútu Bratislava, Zuzana Gajdošíková z mestského úradu v Banskej Bystrici, Nina Galanská z Nadácie Milana Šimečku a Barbora Meššová z Ligy za ľudské práva. Napokon zo zahraničia nám prinesli zaujímavé poznatky a ich skúsenosti Zachary Gallant z mesta Unkel v Nemecku a Sabina Esp zo švédskeho Östersundu.


 

PANEL: Komunikácia s verejnosťou 

V tomto paneli sa Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry zamerala na to, prečo je dôležité komunikovať tému migrácie a integrácie cudzincov. Cudzinci sa stávajú súčasťou obyvateľstva miest. Je dôležité, aby sa cítili v meste vítaní a aby s nimi samosprávy počítali ako s bežnou súčasťou mesta. Symbolická politika a s ňou spojená komunikácia prináša pocit prináležania a upevňuje sociálnu súdržnosť.

Nina Galanská z Nadácie Milana Šimečku a Diana Dobrucká z agentúry Neuropea priniesli pohľady, prečo je dôležité, aby samospráva komunikovala jednak smerom k verejnosti v snahe dosiahnuť prijatie cudzincov ostatnými obyvateľmi a zároveň smerom k cudzincom, aby dostávali dostatočné informácie a mohli sa zapájať do diania na lokálnej úrovni. Zo zahraničia kampaň Praha Metropole všech predstavil Jan Janoušek z magistrátu hlavného mesta ČR Prahy. Na záver sme stihli odpovedať aj na niekoľko otázok, vrátane sli.do.


V paneli si tiež môžete pozrieť video medailóniky:

 

PANEL: Poskytovanie informácií cudzincom 

Cítia sa byť cudzinci informovaní o službách poskytovaných samosprávou? Akými inovatívnymi formami prispievajú mestá, obce, či kraje k tomu, aby sa svojim novým obyvateľom a obyvateľkám priblížili? V tomto paneli vám Michaela Dojčinovičová z Ligy za ľudské práva predstavila viaceré pozitívne príklady aktívneho prístupu samospráv v otázke poskytovania informácií všetkým svojim obyvateľom.

Najprv kultúrne mediátorky Anna Barseghyan a Eleonóra Ďurišinová, spolu s kultúrnym mediátorom Yaroslavom Lysenkom zadefinovali, aké potreby čo sa týka informácií cudzinci majú. Následne v paneli vystúpila Dáša Vranka Knošková z Marginalu, Lucia Gurbáľová, viceprimátorka mesta Košice, Zuzana Gajdošíková z mestského úradu v Banskej Bystrici a Viera Orichová za Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre (COMIN). Od Davida Berahu sme sa dozvedeli aké novinky používajú na tento účel vo Viedni a od Jana Janouška v Prahe.


 

ZÁVER: Výzvy a odporúčania ako ďalej

V záverečnom paneli konferencie KapaCITY predstavila Barbora Meššová z Ligy za ľudské práva Odporúčania pre centrálne štátne politiky, ktoré majú prispieť k vytvoreniu lepších podmienok pre samosprávy pre angažovanie sa v oblasti miestnej integrácie cudzincov.

Elena Gallová Kriglerová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry), Dáša Vranka Knošková (Marginal), Nina Galanská (Nadácia Milana Šimečku) a Barbora Meššová (Liga za ľudské práva) predniesli svoje záverečné posolstvá, závery a odporúčania.Záverečnú KapaCITY konferenciu sme pre Vás pripravili v rámci projektu KapaCITY.