Osoby bez občianstva

Každý má právo na občianstvo. Napriek tomu je na svete stále asi 10 miliónov ľudí bez občianstva a asi 600 000 z nich žije v Európe.

Situácia osôb bez štátneho občianstva sa týka aj Slovenska. V Lige za ľudské práva sa snažíme týmto ľuďom pomôcť a vyriešiť ich situáciu právne tak, aby získali štátne občianstvo a mohli dôstojne žiť v našej spoločnosti. Pozrite si tri príbehy ľudí, ktorí sú bez akéhokoľvek štátneho občianstva na Slovensku a ktorým sme pomohli: 

Ibrahim Azugar - Berber bez občianstva z Maroka My, čo sme občanmi určitého štátu berieme za samozrejmé práva a povinnosti, ktoré nám z tohto zväzku vyplývajú. Ani si neuvedomujeme, že základné súčasti nášho života, ako je zdravotná starostlivosť, školská dochádzka, právo na slobodný výber povolania a zamestnania, sociálne zabezpečenie v prípade choroby, invalidity či straty zamestnania, cestovanie, účasť na volení si svojich zástupcov alebo uzavretie manželstva, môžu byť nedostupné pre milióny ľudí na celom svete.

Haval zo Sýrie - pozrite si príbeh Kurda zo Sýrie, ktorý získal občianstvo na Slovensku: Ľudia bez štátnej príslušnosti nemôžu oficiálne zaregistrovať narodenie svojho dieťaťa, ich dieťa nemá právo chodiť do školy, nemôžu sa legálne zamestnať, nemajú právo na verejnú zdravotnú starostlivosť ani na sociálne dávky. Bez občianstva človek nemôže voliť, nemá cestovný pas, nemôže oficiálne uzatvoriť manželstvo. V prípade, že takáto osoba opustí svoju krajinu pôvodu alebo krajinu posledného pobytu a táto krajina mu odoprie vydať víza pre opätovný vstup, môže skončiť v bezvýchodiskovej situácii, niekedy aj v cele policajného zaistenia pre cudzincov na veľmi dlhý čas, prípadne opakovane. Často sú aj tie úplne najzákladnejšie práva odopierané osobám, ktoré nemôžu preukázať existenciu právneho zväzku so žiadnym štátom.

Natália z bývalého ZSSR:Slovenská republika je signatárom Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (1954) ako aj Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (1961). Podľa Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti je osoba bez štátnej príslušnosti „osoba, ktorá nie je považovaná za občana podľa práva žiadneho štátu“.

Túto definíciu prebral aj slovenský zákon o pobyte cudzincov. Podľa tohto zákona, osobe bez štátnej príslušnosti možno udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone ak preukáže, že nemá štátnu príslušnosť štátu, a) v ktorom sa narodila,
b) v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt, a
c) ktorého štátne občianstvo majú jej rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

POZOR! Od 20.7.2018 nastala zmena zákona o pobyte cudzincov, ktorý novo zaviedol, že osoba bez štátneho občianstva bude môcť získať trvalý pobyt na 5 rokov, nie trvalý pobyt na neobmedzený čas, ako tomu bolo doteraz. Bližšie informácie nájdete v §45a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vzhľadom na absenciu presných a jednotných postupov na určenie toho či osoba je bez štátnej príslušnosti (tzv. „statelessness determination procedure“) na Slovensku, neexistenciu, resp. roztrieštenosť relevantných štatistických údajov a nedostatok pozornosti venovanej v SR tejto zraniteľnej skupine migrantov, sa Liga za ľudské práva rozhodla venovať zvýšenú pozornosť práve problematike osôb bez štátnej príslušnosti, a to realizovaním výskumov v danej oblasti a poskytovaním právneho poradenstva.

Liga za ľudské práva je členom European Network on Statelessness (ENS), kde nájdete viac informácií o aktuálnych kampaniach v Európe na pomoc ľuďom bez občianstva.

Prečítať si môžete aj príbeh Romana z bývalej Juhoslávie.