Podporte nás

Azyl

Pomôžeme Vám zorientovať sa v konaní o azyle na Slovensku a v Európskej únii

Kto je utečenec? 
Utečenec je osoba, ktorá sa nachádza mimo svojej krajiny pôvodu a má opodstatnené obavy z prenasledovania z  rasových, náboženských,  národnostných,  politických dôvodov alebo  z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a vzhľadom k týmto
obavám nemôže, alebo nechce využiť ochranu svojej krajiny. Viac o tom, kto sú utečenci, prečo utekajú a čo hovorí medzinárodné právo, sa dozviete v tejto sekcii. O utečencoch sa môžete viac naučiť aj v našom e-learningu


Azylové konanie a medzinárodná ochrana - najčastejšie otázky


Čo je medzinárodná ochrana? Aký je rozdiel medzi azylom a doplnkovou ochranou?  
Medzinárodná ochrana sa poskytuje tým cudzincom, ktorí stratili ochranu svojej vlastnej krajiny. Pre hroziace prenasledovanie alebo vážne bezprávie sa tam nemôžu alebo nechcú vrátiť. Na Slovensku poznáme dva druhy tejto ochrany; azyl, ktorý sa poskytuje na dobu neurčitú a dočasnú doplnkovú ochranu, ktorá sa prvý krát poskytuje na jeden rok. Ak trvajú dôvody, môže byť predĺžená.


Azyl
Komu môže byť udelený azyl?

Azyl vám môže byť udelený, ak máte vo vašej krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania a pre tieto obavy sa nemôžete alebo nechcete vrátiť do krajiny pôvodu. Nie všetky hrozby alebo nepríjemnosti, ktorým čelíte v krajine pôvodu budú na Slovensku dôvodom pre udelenie azylu. Azyl chráni iba tých, ktorým v ich krajine pôvodu ubližovali z obzvlášť zavrhnutiahodných dôvodov, a to z rasových, národnostných, náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Môže tiež ísť o konanie osobitne namierené voči osobám určitého pohlavia alebo deťom pre ich zraniteľnosť.
Azyl môže byť tiež osobitne udelený blízkym rodinným príslušníkom osoby, ktorá už azyl na Slovensku získala. Slovenská republika môže poskytnúť aj azyl z humanitárnych dôvodov.
 
Čo je prenasledovanie?
Prenasledovaním sa rozumie závažné alebo opakované porušovanie vašich ľudských práv. Prenasledovania sa obáva ten, kto v krajine pôvodu čelil v minulosti fyzickému, psychickému alebo sexuálnemu násiliu, rôznym formám diskriminácie, neprimeranému alebo diskriminačnému trestnému stíhaniu alebo potrestaniu alebo mu takéto konanie hrozilo. Taktiež sa oprávnene môže prenasledovania obávať ten, v koho prípade sú presvedčivé dôkazy o tom, že mu takéto konanie v prípade návratu do krajiny pôvodu hrozí.
 
Kto môže byť pôvodcom prenasledovania?
Prenasledovať môže štát, štátne orgány, alebo subjekty, ktoré ovládajú štát. Prenasledovanie však môže hroziť aj od neštátnych subjektov, napríklad rôznych neštátnych ozbrojených alebo militantných skupín, bojujúcich kmeňov alebo organizovaných zločineckých skupín, ale napríklad aj od súkromných osôb, prípadne rodiny. Za vašu ochranu ako občana je v prvom rade zodpovedná krajina vášho pôvodu, prostredníctvom armády, polície, súdov a ďalších orgánov, ktoré poskytujú občanom ochranu. Vaše obavy z prenasledovania môžu byť opodstatnené len vtedy, ak štát vám túto ochranu nemôže alebo nechce poskytnúť.
 
Čo sú obzvlášť zavrhnutiahodné dôvody prenasledovania?
Azyl chráni len tie osoby, ktoré sú ohrozené prenasledovaním z týchto zavrhnutiahodných dôvodov: pre ich rasu, národnosť, etnickú príslušnosť, pre náboženské alebo politické názory, pre ich príslušnosť k určitej sociálnej skupine. Osobitne môžu byť ohrozené deti alebo osoby určitého pohlavia. Najčastejšie sú to dôvody, ktoré človek nemôže zmeniť alebo ktoré nemožno žiadať, aby sa ich osoba zriekla, pretože patria k základným prejavom ľudskej bytosti  – napr. politické názory alebo náboženstvo alebo sexuálna orientácia.

Komu môže byť udelený azyl z humanitných dôvodov?
Azyl z humanitných dôvodov môže Slovenská republika udeliť osobe, ktorá nesplnila podmienky pre udelenie azylu, ale z ľudského hľadiska je potrebné jej poskytnúť ochranu, pretože návrat do krajiny pôvodu by ju mohol vystaviť neznesiteľnej situácii, vážnym fyzickým alebo psychickým útrapám, prípadne smrti. Táto forma ochrany sa udeľuje zraniteľným osobám, najmä vážne chorým, traumatizovaným alebo veľmi starým osobám. Na udelenie azylu z týchto dôvodov nie je nárok. Jeho udelenie závisí výlučne od vôle migračného úradu.
 
Za akých podmienok môže byť udelený azyl za účelom zlúčenia rodiny?
Rodinným príslušníkom osoby, ktorej už bol udelený azyl, môže byť azyl udelený za účelom zlúčenia rodiny. Podmienkou je, aby sa nachádzali na Slovensku a podali žiadosť o azyl, a aby s tým azylant súhlasil. Azyl za účelom zlúčenia rodiny prichádza do úvahy, ak rodinní príslušníci nemajú iné samostatné dôvody pre udelenie azylu. Nie všetci rodinní príslušníci môžu získať azyl za účelom zlúčenia rodiny. Tento dôvod sa vzťahuje len na veľmi úzky okruh rodinných príslušníkov azylanta. Navyše sa táto možnosť netýka rodiny azylanta, ktorému bol azyl udelený z humanitárnych dôvodov.
 
Ktorým rodinným príslušníkom môže byť udelený azyl za účelom zlúčenia rodiny?
Azyl na účel zlúčenia rodiny môže byť udelený manželovi azylanta, za podmienky, že manželstvo existovalo už v čase kedy azylant odišiel z krajiny pôvodu. Taktiež sa týka slobodných maloletých detí azylanta alebo jeho manžela. Ak je azylant mladší ako 18 rokov, zlúčenie rodiny sa môže týkať aj jeho rodičov alebo osôb, ktorým bol zverený do osobnej starostlivosti.
 
Čo znamená azyl za účelom zlúčenia rodiny?
Azyl na účel zlúčenia rodiny sa poskytuje . Po ich uplynutí sa na žiadosť azyl udelí na dobu neurčitú za predpokladu, že sú splnené podmienky(pozri odpoveď v otázke č.15.) a nejestvujú zákonné dôvody na jeho neudelenie.

Aké druhy dokladov získavajú osoby, ktorým je udelený azyl?
Azylantovi vydá cudzinecká polícia doklad o pobyte na 10 rokov. Ak ide o rodinných príslušníkov azylantadoklad má prvý krát platnosťou iba tri roky. Azylantovi ďalej na požiadanie vydá cestovný doklad podľa Dohovoru z 28. júla 1951, ktorého platnosť je na 2 roky a je možné ju následne predĺžiť. Tento cestovný doklad je uznávaný väčšinou štátov sveta.
 
Ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť azylantovi?
Azylant má zdravotné poistenie za každých okolností. Ak pracujete alebo podnikáte, zdravotné poistenie platíte vy alebo váš zamestnávateľ. Ak nepracujete ani nepodnikáte, zdravotné poistenie za vás ako za azylanta hradí štát. Ak ste zdravotne poistený znamená to, že máte právo na zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike, ako aj v iných členských štátoch Európskej únie na základe kartičky poistenca.
 

Doplnková ochrana Komu môže byť udelená doplnková ochrana?

Ak nespĺňate podmienky pre udelenie azylu, avšak sa nemôžete vrátiť do krajiny pôvodu, lebo vám hrozí vážne bezprávie, môžete získať dočasnú doplnkovú ochranu. Prvý krát sa udeľuje na dobu 1 roka. Doplnková ochrana spravidla chráni civilistov, ktorí utekajú pred všeobecným násilím spojeným s vojnovým konfliktom. Taktiež však môže byť poskytnutá tým, ktorý sa obávajú popravy, mučenia alebo iného neľudského zaobchádzania v krajine pôvodu a nepreukázali obzvlášť zavrhnutiahodný dôvod, ktorý sa vyžaduje pre udelenie azylu.

Čo je to vážne bezprávie?
Vážne bezprávie je podobné ako prenasledovanie. Tiež ide o vážne alebo opakované porušenie vašich ľudských práv. Doplnková ochrana chráni výlučne pred hrozbou bezprávia vo forme trestu smrti alebo popravy, vo forme mučenia alebo krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu. Osobitne chráni doplnková ochrana pred reálnou hrozbou vážneho a individuálneho ohrozenia života nerozlišujúcim násilím spôsobeným ozbrojeným konfliktom.
 
Kto môže byť pôvodcom vážneho bezprávia?
Pôvodcom vážneho bezprávia môže byť štát a jeho štátne orgány. Ak sa bezprávia dopúšťajú neštátne subjekty, v prvom rade sa ako občan máte so žiadosťou o ochranu obrátiť na štátne orgány vašej krajiny (armádu, políciu, súdy). Doplnková ochrana prichádza do úvahy iba vtedy, ak preukážete, že štátne orgány vás nie sú schopné alebo ochotné pred vážnym bezprávím chrániť, a že ani presťahovanie sa do inej bezpečnej časti krajiny pôvodu vám nemôže zabezpečiť účinnú ochranu pred bezprávím.

Aké druhy dokladov získavajú osoby, ktorým je udelená doplnková ochrana?
Držiteľovi doplnkovej ochrany vydá cudzinecká polícia doklad o pobyte na jeden rok. Po uplynutí jeho platnosti vydá nový doklad o pobyte s platnosťou na dva roky, ak cudzinec podal žiadosť o predĺženie doplnkovej ochrany. Tiež mu vydá cudzinecký pas, avšak len vtedy, ak nemá vlastný cestovný doklad. Platnosť cudzineckého pasu je 1 rok s možnosťou jej predĺženia.
 
Ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť držiteľovi doplnkovej ochrany?
Držiteľ doplnkovej ochrany má zdravotné poistenie, len ak je zamestnaný alebo podniká a zdravotné poistenie hradí on sám alebo jeho zamestnávateľ. Zdravotné poistenie znamená, že máte právo na zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike, ako aj v iných členských štátoch Európskej únie na základe kartičky poistenca. Ak nie ste zamestnaný ani nepodnikáte, a teda nemáte zdravotné poistenie, máte stále právo na zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako tí, ktorí zdravotné poistenie majú. Zdravotnú starostlivosťza nich hradí Migračný úrad. To platí len na území Slovenskej republiky. 
 

Aké práva majú osoby, ktorým je udelená medzinárodná ochrana? 

Osoby, ktorým je udelený azyl alebo doplnková ochrana, majú
  • právo žiť sa na území Slovenskej republiky,
  • právo vycestovať z územia Slovenskej republiky a vrátiť sa späť (okrem vycestovania do krajiny pôvodu),
  • právo na získanie dokladu o pobyte,
  • právo na získanie cestovného dokladu, ak nemajú vlastný,
  • právo zamestnať sa na území Slovenskej republiky bez potreby povolenia na prácu,
  • právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť,
  • právo na integračnú pomoc
 Viac otázok a odpovedí, ako aj práva a povinnosti azylantov, cudzincov s doplnkovou ochranou a žiadateľov o azyl nájdete tu.


Azylové konanie nie je jednoduché, s našimi poučeniami, letákmi a právnou pomocou ho však môžete zvládnuť. Letáky si môžete stiahnuť nižšie. 

Dokumenty na stiahnutie

Azylové konanie na Slovensku
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príprava na azylový pohovor
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci
PDF
cloud_download Stiahnuť
Práva a povinnosti zaistených žiadateľov o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť
Najčastejšie otázky k azylovému konaniu
PDF
cloud_download Stiahnuť
Vzor otázok vstupného pohovoru
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príprava na pojednávanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Podmienky ochrany súkromia
PDF
cloud_download Stiahnuť
Zásady poskytovania právnej pomoci
PDF
cloud_download Stiahnuť