Podporte nás

Sociálna poisťovňa a nárok na sociálne dávky

Opatrenia v súvislosti s COVID 19 a informácie týkajúce sa možnosti čerpania sociálnych dávok, informácie ohľadne poskytovaní sociálnych služieb, fungovaní zariadení sociálnych služieb a pod. nájdete TU.
V prehľade nižšie uvádzame len vybrané sociálne dávky.

Dávky zo sociálneho poistenia vypláca na základe žiadosti Sociálna poisťovňa a môžu ich čerpať osoby, ktoré sa na systéme sociálneho poistenia podieľali – zamestnanci, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby (DNPO). V aktuálnej krízovej situácii v súvislosti s COVID-19 prichádzajú do úvahy tieto dávky: ošetrovné (OČR), nemocenské a dávka v nezamestnanosti. Ostatné dávky sa vyplácajú podľa štandardných postupov. Viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa uprednostňuje elektronickú komunikáciu (žiadosti o dávky je možné posielať emailom, vo formáte Word bez podpisu).
 
Po novele zákona od 27.3.2020 – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):
 
 1. Poistenec (zamestnanec, SZČO, DNPO) má nárok na ošetrovné, ak
 • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo
 • ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu
  • bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo
 • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).
Rodičia tých detí, ktoré v júni nenastúpia do otvorených školských zariadení a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemické ošetrovné potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – sa nič nemení. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.
 
Viac informácií TU
 
 1. Nárok na nemocenské v súvislosti COVID-19
Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálne poisťovňa.
V prípade práceneschopnosti z iného dôvodu sa uplatňuje štandardný postup. Viac informácií TU.
 
 1. Dávka v nezamestnanosti
Zamestnanec a SZČO, ktorý prišiel o prácu, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nezamestnanosti, ktorá sa vypláca po splnení zákonných podmienok 6 mesiacov. Potrebná je však registrácia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny medzi uchádzačov o zamestnanie, a to môžu byť len: občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ŠPTK s dlhodobým pobytom, osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou. Viac informácií TU.

    d. Rodičovský príspevok - predĺženie

V čase krízovej situácie sa predlžuje poskytovanie rodičovského príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to rodičom, ktorým naň zanikol nárok v mesiaci marec 2020 a neskôr nemajú zamestnanie, do ktorého by sa vrátili a nemajú ani žiadny iný príjem. Vyplácať sa bude do skončenia mimoriadnej situácie. Viac informácií TU.