Podporte nás

Sociálna poisťovňa a nárok na sociálne dávky

Opatrenia v súvislosti s COVID 19 a informácie týkajúce sa možnosti čerpania sociálnych dávok, informácie ohľadne poskytovaní sociálnych služieb, fungovaní zariadení sociálnych služieb a pod. nájdete TU.

V prehľade nižšie uvádzame len vybrané sociálne dávky.

Dávky zo sociálneho poistenia vypláca na základe žiadosti Sociálna poisťovňa a môžu ich čerpať osoby, ktoré sa na systéme sociálneho poistenia podieľali – zamestnanci, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby (DNPO). V aktuálnej krízovej situácii v súvislosti s COVID-19 prichádzajú do úvahy tieto dávky: ošetrovné (OČR), nemocenské a dávka v nezamestnanosti. Ostatné dávky sa vyplácajú podľa štandardných postupov. Viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa uprednostňuje elektronickú komunikáciu (žiadosti o dávky je možné posielať emailom, vo formáte Word bez podpisu).
 
Po novele zákona od 27.3.2020 – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):
 
  1. Poistenec (zamestnanec, SZČO, DNPO) má nárok na ošetrovné, ak
Nárok na pandemické ošetrovné po 1. septembri 2020, aktualizácia k 28.8.2020
 
V súvislosti s príchodom septembra a aktuálnej pandemickej situácie sa menia niektoré postupy pri žiadostiach o dávku pandemické ošetrovné (OČR).
 
Môžu rodičia zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí? Môžu rodičia, resp. príbuzní zostať doma s dieťaťom/dospelou osobou, ktorá je inak umiestnená v zariadení sociálnych služieb a poberať pandemické ošetrovné (OČR)?
 
  1. V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo upraví pripravované rozhodnutie ministra školstva.
  • Nárok na pandemické OČR preto budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva.
  • Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické ošetrovné.
  1. Iná situácia pri starostlivosti bude v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Nakoľko dochádzka do predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí budú až do prípadnej zmeny zákona o sociálnom poistení uplatňované také postupy ako doteraz, t. j. nárok na pandemické ošetrovné (OČR) budú mať jednak oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená a jednak aj oprávnené osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z koronavírusu.
  2. U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné (OČR) budú mať oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom.
Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a „pandemickým“ ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.
 
Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží na konci príslušného mesiaca čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.
 
Informácie podliehajú častým zmenám, je potrebné sledovať internetovú stránku Sociálnej poisťovne a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Užitočné linky:
  1. Nárok na nemocenské v súvislosti COVID-19
Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálne poisťovňa.
V prípade práceneschopnosti z iného dôvodu sa uplatňuje štandardný postup. Viac informácií TU.
 
  1. Dávka v nezamestnanosti
Zamestnanec a SZČO, ktorý prišiel o prácu, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nezamestnanosti, ktorá sa vypláca po splnení zákonných podmienok 6 mesiacov. Potrebná je však registrácia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny medzi uchádzačov o zamestnanie, a to môžu byť len: občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ŠPTK s dlhodobým pobytom, osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou. Viac informácií TU.

    d. Rodičovský príspevok - predĺženie

V čase krízovej situácie sa predlžuje poskytovanie rodičovského príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to rodičom, ktorým naň zanikol nárok v mesiaci marec 2020 a neskôr nemajú zamestnanie, do ktorého by sa vrátili a nemajú ani žiadny iný príjem. Vyplácať sa bude do skončenia mimoriadnej situácie. Viac informácií TU.
 

Dokumenty na stiahnutie

Newsletter KapaCITY - Pandemické ošetrovné_SJ
PDF
cloud_download Stiahnuť