Podporte nás

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s COVID-19

Slovenský parlament schválil počas krízovej situácie vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Vo vzťahu k zákonu o pobyte cudzincov boli týmto zákonom prijaté nasledovné zmeny:
 
A. Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 
B. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
 

C. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa počas krízovej situácie zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade.
 
D. Policajný útvar môže prijať k žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu doklady staršie ako 90 dní, ak v čase krízovej situácie, pre ktorú nemohol štátny príslušník tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu, neboli staršie ako 90 dní a do podania žiadosti o udelenie pobytu alebo obnovenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.
 
E. Taktiež boli prijaté zmeny týkajúce sa predĺženia viacerých dôležitých lehôt, ktorých uplynutie by inak viedlo k zrušeniu prechodného pobytu, pričom tieto lehoty sa predlžujú o trvanie krízovej situácie. Ide o lehoty vymenované v ustanovení § 36 ods. 3 a § 41 ods. 3. Príkladom možno uviesť situáciu, ak zamestnanec príde o prácu, alebo ak študent neukončí štúdium kvôli krízovej situácii, zvyčajná lehota 60 dní pre zamestnancov alebo 30 dní pre študentov, ktorá slúži na vyriešenie ich situácie, sa predĺži o trvanie krízovej situácie. Obdobne to platí pre držiteľov modrej karty.

F. Ďalšie dôležité lehoty neplynú do odvolania krízovej situácie. Patrí sem:

 
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny predložiť potvrdenie o zdravotnom poistení alebo lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (§ 32 ods. 8 a 9, § 38 ods. 8, § 45 ods. 4, § 47 ods. 5);
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny predložiť pracovnú zmluvu do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte, ak štátny príslušník tretej krajiny odovzdal len prísľub zamestnávateľa (§ 38 ods. 9);
 • povinnosť rodinného príslušníka občana Únie požiadať o vydanie dokladu o pobyte na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky (§ 70 ods. 9);
 • povinnosť rodinného príslušníka občana Únie požiadať o vydanie dokladu o pobyte najneskôr v posledný deň platnosti jeho súčasného dokladu o pobyte (§ 71 ods. 8);
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny/občana Únie/rodinného príslušníka občana Únie hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu/preukazu totožnosti (§ 111 ods. 1 písm. g), § 112 ods. 1 písm. c) a § 112 ods. 2 písm. d));
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny/občana Únie/rodinného príslušníka občana Únie ohlásiť stratu, krádež alebo poškodenie cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa tohto zákona policajnému útvaru do piatich/desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel (§ 111 ods. 1 písm. i), § 112 ods. 1 písm. e) a § 112 ods. 2 písm. f));
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol (§ 111 ods. 1 písm. n));
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny vycestovať najneskôr posledný deň oprávneného pobytu; ak sa mu zamietla žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná z dôvodu zmeny účelu pobytu alebo druhu pobytu, zamietla žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, zrušil prechodný pobyt, zamietla žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, zrušil trvalý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu, zrušil dlhodobý pobyt, zamietla žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, zamietla žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu alebo zrušil tolerovaný pobyt, je povinný vycestovať do 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ak nie je oprávnený sa zdržiavať na území Slovenskej republiky z iného dôvodu (§ 111 ods. 1 písm. p));
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny/občana Únie/rodinného príslušníka občana Únie požiadať do piatich/desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo v prípade jeho straty, krádeže alebo poškodenia (§ 111 ods. 1 písm. q), § 112 ods. 1 písm. k) a § 112 ods. 2 písm. l));
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade s názvom „Dodatočné údaje o zamestnaní“ (§ 111 ods. 1 písm. t));
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny hlásiť zmenu miesta pobytu v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala (§ 111 ods. 3);
 • povinnosť držiteľa modrej karty oznámiť do piatich pracovných dní začiatok a skončenie obdobia nezamestnanosti a povinnosť hlásiť zmenu zamestnávateľa najneskôr päť pracovných dní pred nástupom do nového zamestnania (§ 111 ods. 4);
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 36a až 36d (mobilita zamestnanca presunutého v rámci podniku, študenta vysokej školy, výskumného pracovníka a rodinného príslušníka) bezodkladne opustiť územie Slovenskej republiky, ak nespĺňa podmienky pre túto mobilitu (§ 111 ods. 7);
 • povinnosť občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil alebo mu bolo ukončené právo na pobyt (§ 112 ods. 1 písm. l) a § 112 ods. 2 písm. m)); 
 • povinnosť rodinného príslušníka občana Únie dostaviť sa na policajný útvar na účel vydania nového dokladu o pobyte najneskôr v posledný deň platnosti dokladu o pobyte (§ 112 ods. 2 písm. a); 
G. Nasledujúce povinnosti neplatia do odvolania krízovej situácie:
 
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je oprávnený zotrvať na území Slovenskej republiky z dôvodu poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou alebo trvania karanténneho opatrenia, vycestovať z územia Slovenskej republiky do siedmich dní po odpadnutí dôvodov, pre ktoré mohol zotrvať na území Slovenskej republiky (§ 61a ods. 4);
 • povinnosť rodiča štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo členského štátu zabezpečiť jeho vycestovanie do 90 dní od narodenia, ak nepožiada o udelenie pobytu podľa tohto zákona (§ 62 ods. 3)
 • povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, vycestovať v lehote, ktorá mu bola určená v rozhodnutí o vyhostení (§ 83 ods. 1).
H. Obdobie trvania krízovej situácie sa nezapočítava do lehoty 180 dní od udelenia prechodného alebo trvalého pobytu, ktorú má štátny príslušník tretej krajiny určenú na vstup na územie Slovenskej republiky. 
 
I. Výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení sa odkladá počas trvania krízovej situácie. Tento odklad nie je dôvodom na prepustenie zo zaistenia podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého bodu.
 
J. Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty podľa tohto zákona, ak uplynula počas trvania krízovej situácie.

​K. Štátni príslušníci tretej krajiny s prechodným pobytom za účelom podnikania nebudú musieť pri obnovení pobytu preukázať zdanený príjem z podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, počas ktorého trvala krízová situácia, v požadovanej minimálnej výške (§ 34 ods. 6 a 7), ak predložia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, že ich podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.