Podporte nás

Zoznam kontaktov, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade určitej sociálnej alebo krízovej situácie (v súvislosti aj mimo súvislosti s COVID-19)

 • Bezplatná zelená linka 0800 864 883 - pre rodičov v krízových situáciách, ktoré vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu; je taktiež určená pre pedagógov, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s opatreniami, ktoré štát prijíma a majú dopad na ich fungovanie
 • koronavirus@vudpap.sk – emailová podpora pre deti, rodičov a pedagógov ohľadom psychického zvládania situácie a taktiež otázok ako pracovať s deťmi v domácom prostredí
 • Linka detskej dôvery 0907 401 749, 116 111, chat na www.linkadeti.sk - pre deti, ktoré majú problémy v rodine alebo sa potrebujú zdôveriť či porozprávať
 • Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222 - pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti
 • Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
 • Bezplatná národná linka obete domáceho násilia a násilia na ženách 0800 212 212  - pre obete, ako aj svedkov násilia; v prípade nahlásenia násilia páchaného na ženách, deťoch a senioroch sa môžete obrátiť aj na Políciu SR - číslo 158; ženy zažívajúce násilie nájdu pomoc a podporu aj na regionálnej úrovni: Pomoc rodine, Michalovce, 0911 084 473; Progresfem, Poprad, 0919 235 820; Fenestra, Košice, 0911 440 808; Žena v tiesni, Martin, 0907 346 374;  Hana, Spišská Nová Ves, 0903 404 483
 • Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 bezplatná pomoc od profesionálov v prípade psychickej krízy alebo konzultácie akýchkoľvek problémov spojených s duševným zdravím
 • Komisárka pre deti  +421 950 439 342 - vo veci porušovania práv detí
 • Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím  +4212 20 42 03 09 - vo veci porušovania práv osôb so zdravotným postihnutím 
 • Verejná ochrankyňa práv - 02/323 63 701/2, e-mail sekretariat@vop.gov.sk, ak Vaše základné práva a slobody boli alebo mohli byť porušené zo strany orgánov verejnej správy alebo iných orgánov verejnej moci
 • Národný ústav detských chorôb - online psychologická poradňa pre zdravotníkov, ale aj pre rodičov, ktorí trávia doma čas s deťmi a je pre nich táto situácia nová a ťažká
 • www.mladezulice.sk - online chat pre otázky mladých ako aj ich rodičov
 • Dobrá linka – psychologická internetová poradňa mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením
 • Národný inšpektorát práce alebo príslušný inšpektorát podľa miesta sídla zamestnávateľa - ak máte podozrenie, že zamestnávateľ v súčasnej situácii porušil Vaše práva v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 02/208 501 21/25/26 – ak sa domnievate, že ide o porušenie Vašich práv v súvislosti s diskrimináciou
 • Senior linka 0800 172 500 - bezplatné poradenské centrum pre seniorov