Podporte nás

Pobyt žiadateľa o azyl na Slovensku

Oprávnenosť pobytu na Slovensku, sloboda pohybu a cestovania

 

Môžem sa legálne pohybovať po Slovensku?

Počas azylového konania ste oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, okrem niektorých prípadov opakovanej žiadosti o azyl. V prípade opakovanej žiadosti o azyl sa radšej poraďte s právnikom , či nejde o prípad, kedy aj napriek žiadosti o azyl nie je váš pobyt na Slovensku oprávnený a môžete čeliť vyhosteniu.
Ako žiadateľ o azyl sa môžete legálne pohybovať po celom území Slovenskej republiky. Musíte však mať platnú krátkodobú alebo dlhodobú priepustku a platný preukaz žiadateľa o azyl. Ak ste si ju nepredĺžili, najneskôr v posledný deň trvania priepustky sa musíte vrátiť späť do tábora. Ak sa budete viac ako 7 dní zdržiavať mimo tábora bez priepustky, migračný úrad Vaše azylové konanie zastaví.
 

Odkedy dokedy mám oprávnenie na pobyt na Slovensku ako žiadateľ o azyl?

Oprávnenie na pobyt vzniká podaním žiadosti o azyl na príslušnom policajnom oddelení a skončí spravidla márnym uplynutím lehoty na podanie žaloby. Ak bola žaloba podaná, odkladá účinky skončenia azylového konania, čiže sa na pobyt žiadateľa naďalej hľadí ako na oprávnený pobyt, a to až do skončenia súdneho konania. Ak žaloba nemala odkladný účinok, o ďalšej oprávnenosti pobytu po doručení rozhodnutia migračného úradu rozhodne na váš návrh súd. Pri opakovaných žiadostiach o azyl môže nastať situácia, keď ani súd už nemôže oprávnenosť pobytu predĺžiť. O oprávnení zotrvať na území SR kvôli dočasným prekážkam pozri bod 8.3.

 
Môžem počas azylového konania cestovať do zahraničia?

Žiadosť o azyl vás neoprávňuje na vstup do iného členského štátu Európskej únie alebo Schengenského priestoru. Počas trvania azylového konania máte povinnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Ak migračný úrad zistí, že ste opustili územie Slovenskej republiky, alebo že viac ako 7 dní ste bez priepustky mimo tábora, Vaše azylové konanie zastaví! Slovenská republika však naďalej zostáva krajinou zodpovednou za rozhodnutie o Vašej o žiadosti o azyl podľa Dublinského nariadenia.
Ak sa rozhodnete opustiť Slovensko počas azylového konania, po vašom návrate môže slovenská polícia vyhodnotiť, že táto skutočnosť naznačuje riziko Vášho opakovaného odchodu zo Slovenska a môže rozhodnúť, že počas azylového konania budete umiestnený v uzavretom zariadení bez možnosti jeho opustenia na priepustku.
 

Čo sa stane, ak opustím Slovensko pred skončením azylového konania?

Pokiaľ máte záujem o priznanie medzinárodnej ochrany v Slovenskej republike, rozhodne odporúčame, aby ste pred skončením azylového konania nikam mimo SR necestovali. Takéto správanie sa chápe ako nezáujem o azylové konanie, a spravidla vedie k zastaveniu azylového konania. Pokiaľ sa viac ako 7 dní bez priepustky a bez vážneho dôvodu zdržiavate mimo azylového tábora, migračný úrad vydá rozhodnutie o zastavení konania. Ak v ňom chcete neskôr pokračovať, bude spravidla potrebné znovu podať žiadosť o azyl na príslušnom policajnom orgáne. Po podaní žaloby na súd je situácia iná, vaša neprítomnosť nemôže byť dôvodom pre zamietnutie žaloby zo strany súdu, avšak vaša neprítomnosť v SR môže byť súdom rovnako vnímaná ako dôkaz o vašom záujme o úspechu v tomto konaní.
 

Ako dlho budem v tábore v Humennom? Kam pôjdem potom? Dokedy sa na mňa vzťahuje zatvorený režim?

Záchytný tábor v Humennom je zariadenie so zatvoreným režimom. V tomto tábore s vami budú vykonané potrebné lekárske vyšetrenia, aby sa zistilo, či netrpíte chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. V Humennom žiadatelia o azyl spravidla tiež absolvujú vstupný pohovor na zdôvodnenie žiadosti o azyl. Po vstupnom pohovore a po bezproblémovom absolvovaní zdravotnej prehliadky, sa na vás už zatvorený režim nevzťahuje a môžete žiadať o krátkodobú priepustku z tábora. Následne budete presunutý do jedného z otvorených pobytových táborov, v Opatovskej Novej Vsi alebo v Rohovciach. Pobyt v tábore v Humennom trvá štandardne okolo 21 dní. Spravidla sa rodiny s deťmi a zraniteľné osoby umiestňujú v Opatovskej Novej Vsi a dospelí jednotlivci do tábora v Rohovciach.

Pobyt mimo táboraAko funguje pohyb mimo tábora?

Žiadateľ o azyl má právo byť počas celého azylového konania ubytovaný v pobytovom tábore. V pobytovom tábore platí otvorený režim. Tábor však môže žiadateľ o azyl opustiť len na základe krátkodobej priepustky. Tú možno vydať najviac na 7 dní. Žiadateľ o azyl musí požiadať o priepustku zamestnancov v tábore minimálne deň vopred. Počas pobytu mimo tábor si žiadateľ hradí svoje náklady na stravu a ubytovanie sám. Zdravotná starostlivosť je viazaná na lekára v tábore.

Môžem bývať mimo azylového tábora?

Ak sa chcete dlhšie ako 7 dní zdržiavať mimo tábor alebo bývať mimo tábor, môžete požiadať migračný úrad o povolenie na pobyt mimo tábora (tzv. dlhodobá priepustka). Žiadosť sa podáva písomne u pracovníka migračného úradu, ktorý rozhoduje o Vašej žiadosti o azyl. Počas pobytu mimo tábor si žiadateľ hradí svoje náklady na stravu a ubytovanie sám. Zdravotná starostlivosť je viazaná na lekára v tábore. Podmienkou pre udelenie dlhodobej priepustky je preto preukázanie oprávnenia na bývanie na konkrétnej adrese, a vaše prehlásenie, že máte dostatok finančných prostriedkov, aby ste si uhradili vaše náklady. Ak si tieto výdavky nemôžete uhradiť sám, môžete predložiť vyhlásenie slovenského občana alebo cudzinca s pobytom na Slovensku, že vám poskytne ubytovanie a uhradí všetky náklady na váš život mimo tábora.


Aké povinnosti sú spojené s  pobytom mimo tábor?

Ste povinný sledovať platnosť priepustky, ako aj platnosť Vášho preukazu žiadateľa o azyl. O predĺženie platnosti preukazu žiadateľa o azyl pravidelne žiadajte v pobytovom tábore. Platnosť dlhodobej priepustky si môžete predĺžiť u pracovníka migračného úradu a to aj opakovane. Po vydaní dlhodobej priepustky, ako aj po jej predĺžení, ste povinný prihlásiť sa na najbližšej cudzineckej polícii podľa miesta vášho bydliska mimo tábor do 3 pracovných dní (pracovné dni na Slovensku sú pondelok až piatok). Ak zmeníte adresu/ miesto pobytu, musíte o tom informovať migračný úrad a žiadať o novú dlhodobú priepustku. Taktiež informujte o zmene vašich kontaktných údajov – telefónneho čísla, aby ste boli v prípade potreby zastihnuteľný.