Podporte nás

Nové nariadenia upravujúce možnosť získať národné vízum-2022

Národné vízum


Zákon o pobyte cudzincov v § 15 upravuje možnosť udeliť cudzincovi, ktorý chce prísť na Slovensko národné vízum. To sa môže udeliť v prípade jedného zo štyroch dôvodov:

a) je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
b) cudzinec je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
c) je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo
d) je to v záujme Slovenskej republiky. 

Práve posledný z týchto dôvodov - národný záujem, vzbudzuje kontroverzie, keďže odpoveď na to, čo všetko je národným záujmom Slovenska nie je v zákone bližšie určená. Situácia sa však čiastočne zmení, pretože vláda SR koncom roku 2021 prijala 2 nariadenia, ktoré bližšie definujú záujem SR pri udeľovaní národného víza. 

Nariadenie vlády SR č. 521/2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín

Vláda SR ešte v decembri minulého roku vydala nariadenie definujúce záujem SR pri udeľovaní národných víz, ktoré nadobudne účinnosť 1. apríla 2022.
V zmysle tohto nariadenia je v záujme SR udeliť národné víza vysokokvalifikovaným občanom tretích krajín. Konkrétne sa toto nariadenie vzťahuje na 3 skupiny cudzincov:
  1. absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia na vysokej škole v SR alebo ČR
  2. absolventov jednej z vysokých škôl uvedených v tomto zozname 
  3. absolventov druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a ktorí budú zamestnaní u slovenského zamestnávateľa v jednej z profesií uvedených v tomto zozname zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky ( o národné víza v záujme SR budú môcť žiadať teda aj tí absolventi vysokých škôl, ktorých univerzita nie je uvedená zozname v bode č. 2, avšak v tomto prípade sa môžu na Slovensku uchádzať iba o zamestnanie uvedené zozname zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky - ich národné víza budú naviazané na konkrétnu profesiu zo zoznamu, ktorej kód bude uvedený na víze)
Ak daná osoba spadá do jednej z uvedených kategórii, Ministerstvo môže rozhodnúť o udelení národných víz z dôvodu, že je to v záujme SR. Účelom týchto víz je umožniť vstup vysokokvalifikovaných cudzincov na územie SR s cieľom hľadať si zamestnanie. Vtedy sa budú tieto víza udeľovať na dobu 90 dní hľadania zamestnania. V prípade, že sa danej osobe podarí nájsť si prácu ešte pred udelením národného víza sa tieto víza udelia na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. V prípade úspešného zamestnania si bude môcť daný cudzinec na Slovensku požiadať o prechodný pobyt.
Celé znenie nariadenia nájedete na tomto linku.

Nariadenie vlády SR č. 520/2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

Druhé nariadenie, ktoré určuje národný záujem Slovenska sa týka občanov Ukrajiny, Srbska a Bieloruska, ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
a) 8331001 - vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz,
b) 8332006 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava), a
c) 8332007 - vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz.


Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok, nedá sa udeliť opakovane a je viazané na jedného zamestnávateľa. Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

Celé znenie nariadenia nájdete tu