Vyhostenie a zákaz vstupu

Čo to je vyhostenie?


Vyhostenie cudzincov z územia Slovenskej republiky upravuje zákon č. 404/2001 Z.z. o pobyte cudzincov

Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme, alebo na územie členského štátu, v ktorom má udelené právo na pobyt alebo poskytnutú medzinárodnú ochranu. V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec vyhostený, ak je možné takúto krajinu určiť.

V rozhodnutí o administratívnom vyhostení policajný útvar môže uložiť zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky a na územie všetkých členských štátov. Hromadné vyhostenie cudzincov na základe jedného rozhodnutia je neprípustné.

Konanie o vyhostení znamená posúdenie oprávnenosti pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky. Jeho výsledkom je rozhodnutie o vyhostení, ktorým sa ukladá povinnosť opustiť územie Slovenskej republiky. Preferuje sa dobrovoľné splnenie tejto povinnosti.

Ak ste už v minulosti takúto povinnosť nesplnili, alebo ak sú iné dôvody obávať sa, že neuposlúchnete, môže nasledovať aj vynútenie splnenia tejto povinnosti.

Ak bolo konanie o vyhostení voči vám začaté pred podaním žiadosti o azyl, podanie žiadosti o azyl má vždy za následok prerušenie tohto konania do času skončenia azylového konania. Následne možno v konaní pokračovať.

Ak bolo v čase podania žiadosti o azyl už rozhodnutie o vyhostení vydané, ak ide o opakovanú žiadosti o azyl podanú výlučne s cieľom oddialiť výkon vyhostenia, možno podľa neho vyhostenie realizovať už po doručení rozhodnutia migračného úradu.

Políciu môžete požiadať o preklad rozhodnutia o vyhostení. V takom prípade Vám policajný útvar poskytne písomný preklad dôvodu administratívneho vyhostenia, dôvodu zákazu vstupu, povinnosti vycestovať, doby zákazu vstupu a poučenia o možnosti odvolania v jazyku, ktorému rozumiete. 

Právnu pomoc so spísaním odvolania proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení poskytuje Centrum právnej pomoci
 

Aké sú dôvody vyhostenia?


Zákon presne stanovuje, na základe akých dôvodov Vás môže polícia vyhostiť.

Polícia Vás vždy vyhostí, ak:

a) neoprávnene prekročíte vonkajšiu hranicu, alebo sa úmyselne vyhnete, alebo sa odmietnete podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice,
b)máte neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky.

Polícia Vás môže vyhostiť, ak:

a) predstavujete vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
b) ohrozujete bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c) ste boli právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol Vám uložený trest vyhostenia,
d) ste porušili predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,
e) ste pri kontrole predložili falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,
f) ste uzavreli účelové manželstvo,
g) maríte výkon rozhodnutia štátneho orgánu,
h) Vám policajný útvar zrušil alebo odvolal vízum,
i) ste uviedli v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložili falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
j) vykonávate inú činnosť, než na akú Vám bol udelený prechodný pobyt alebo vízum,
k) sa zdržiavate na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a konáte v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,
l) odmietate hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,
m) sa zistí, že účel, na ktorý Vám bol udelený prechodný pobyt, zanikol a že ste túto skutočnosť neoznámili policajnému útvaru,
n) nevycestovali v lehote podľa § 111 ods. 1 písm. p),
o) iným spôsobom závažne porušíte alebo opakovane porušítevšeobecne záväzné právne predpisy alebo
p) vykonávate nelegálnu prácu v predchádzajúcich dvoch rokoch.


V určitých prípadoch Vám polícia môže uložiť aj zákaz vstupu a to v trvaní až 10 rokov. 
 

Aké sú prekážky vyhostenia? 


Zákon určuje prelážky, ktoré ak existujú, spôsobia to, že Vás polícia nemôže vyhostiť. Je však dôležité, aby ste tieto dôvody uviedli už pri výsluchu a aby ste sa uistili, že sú zapísané v zápisnici o výsluchu tak, ako ste ich povedali - skontrolujte si zápisnicu a nechajte si ju doslovne predložiť ešte predtým, ako ju podpíšete

Prekážky vyhostenia sú tieto:
  • Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trest. Rovnako nemožno cudzinca administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený.
  • Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený za zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku.
  • Osobu bez štátnej príslušnosti možno administratívne vyhostiť len vtedy, ak svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok a nevzťahujú sa na ňu prekážky administratívneho vyhostenia podľa odsekov 1 a 2.
  • Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat do štátu podľa odseku 1 alebo odseku 2.

 

Dokumenty na stiahnutie

Najčastejšie otázky k azylovému konaniu
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Informácie pre zaistených žiadateľov o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť