Zaistenie

Zaistenie je pozbavením osobnej slobody cudzinca. Prečítajte si viac o právach zaisteného a kontaktujte nás ak potrebujete pomoc

Informácie pre zaistených žiadateľov o azyl

 

Kde budem ubytovaný ako žiadateľ o azyl na Slovensku?

 
Žiadatelia o azyl sú zvyčajne umiestňovaní do otvorených azylových táborov. Najprv sú umiestnení v Záchytnom tábore v Humennom, neskôr sú presunutí do pobytového tábora v Rohovciach alebo v Opatovskej Novej Vsi. Tieto tábory majú otvorený režim, čo znamená, že po absolvovaní zdravotnej prehliadky a pohovoru môžete požiadať o priepustku z tábora.
 
Ak máte dostatočné finančné prostriedky, aby ste sa vedeli o seba postarať sám/a, môžete na základe priepustky žiť kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
 
Počas azylového konania však nesmiete opustiť územie Slovenskej republiky. Ak by ste Slovensko opustili počas azylového konania, po vašom návrate môže slovenská polícia vyhodnotiť, že táto skutočnosť naznačuje riziko vášho opakovaného odchodu zo Slovenska a môže rozhodnúť o vašom umiestnení v uzavretom zariadení.
 

Môžem byť ako žiadateľ o azyl umiestnený aj v uzavretom zariadení?

 
Áno, vo výnimočných prípadoch môže polícia rozhodnúť o zaistení a umiestnení žiadateľa o azyl v uzavretom zariadení v Sečovciach alebo v Medveďove („zaistenie, pozbavenie osobnej slobody”).
 
Polícia vás ako žiadateľa o azyl môže umiestniť v uzavretom zariadení iba z týchto dôvodov:
  • zistenie vašej totožnosti a štátnej príslušnosti;
  • na ochranu bezpečnosti a verejného poriadku;
  • do času zistenia dôvodov vašej žiadosti o azyl, ak polícia verí, že nebudete spolupracovať alebo že by ste v prípade vášho umiestnenia do otvoreného tábora opustili územie Slovenskej republiky;
  • na čas prípravy vášho prevozu do inej krajiny zodpovednej za vašu žiadosť o azyl podľa Dublinského nariadenia III, ak polícia verí, že nebudete spolupracovať na príprave prevozu alebo že by ste v prípade vášho umiestnenia do otvoreného tábora opustili územie Slovenskej republiky s cieľom vyhnúť sa prevozu do inej krajiny.
 
Podanie žiadosti o azyl v uzavretom zariadení nie je automaticky dôvodom na vaše premiestnenie do otvoreného tábora. Je to však nová situácia a polícia sa môže rozhodnúť vás poslať do otvoreného tábora. Ak platí niektorý z vyššie uvedených dôvodov alebo polícia verí, že ste žiadosť o azyl podali výlučne s úmyslom vyhnúť sa vášmu vyhosteniu alebo deportácii zo Slovenska, vydá rozhodnutie, že vaše umiestnenie v uzavretom zariadení bude pokračovať.
 

Môže polícia nahradiť umiestnenie do uzavretého zariadenia iným opatrením?

 
Polícia môže rozhodnúť o umiestnení žiadateľa o azyl do uzavretého zariadenia len vtedy, ak ho nemôže nahradiť menej obmedzujúcim opatrením. Namiesto vášho umiestnenia do uzavretého zariadenia
 
  1.  vám polícia môže uložiť povinnosť zložiť určitú výšku peňažnej záruky na zabezpečenie vašej spolupráce alebo
  2.  vám polícia môže uložiť povinnosť pravidelne sa hlásiť na polícii alebo
  3. Vám polícia môže prikázať pobyt v otvorenom zariadení bez možnosti získania priepustky.
 
Ďalšou podmienkou je preukázanie dostatočného množstva finančných prostriedkov na pokrytie vašich výdavkov na Slovensku. Ak si myslíte, že spĺňate tieto požiadavky, mali by ste informovať políciu, ktorá môže vaše umiestnenie v uzavretom zariadení nahradiť uložením týchto povinností.
 

Ako dlho môžem byť v uzavretom zariadení?

 
Mali by ste dostať písomné rozhodnutie o vašom umiestnení v uzavretom zariadení. Rozhodnutie obsahuje informáciu o dôvode a predpokladanej dĺžke vášho pobytu v uzavretom zariadení. Ak polícia verí, že je potrebné, aby ste v uzavretom zariadení zostali dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo, môže trvanie vášho umiestnenia v uzavretom zariadení predĺžiť ďalším rozhodnutím. V uzavretom zariadení môžete byť umiestnený počas azylového konania maximálne 6 mesiacov. Ak je dôvodom vášho umiestnenia v uzavretom zariadení ochrana bezpečnosti a verejného poriadku, môžete zostať aj dlhšie, maximálne však 18 mesiacov.
 

Čo robiť, ak s mojím umiestnením v uzavretom zariadení nesúhlasím?

 
Ak nesúhlasíte s vašim umiestnením v uzavretom zariadení, môžete toto rozhodnutie napadnúť žalobou. Taktiež môžete podať žalobu na súd, ak polícia rozhodla o predĺžení vášho pobytu v uzavretom zariadení. Odvolanie musíte podať najneskôr do 7 dní, od kedy vám bolo toto rozhodnutie odovzdané.
 
Okrem toho, kedykoľvek si myslíte, že vaše umiestnenie v uzavretom zariadení už stratilo odôvodnenie, môžete požiadať, aby dôvodnosť vášho pobytu v uzavretom zariadení preskúmal súd. Zároveň súd požiadate o nariadenie vášho prepustenie na slobodu alebo do otvoreného zariadenia alebo o nahradenie miernejším opatrením.
 
Vaše žaloby a žiadosti adresujte vždy polícii, ktorá o vašom umiestnení rozhodla. Rozhodovať o nich bude súd. Všetky vaše žaloby a žiadosti musia byť predložené písomne, najlepšie za pomoci právnika. Ako žiadateľ o azyl ste oprávnený dostať bezplatnú právnu pomoc od Centra právnej pomoci. Polícia v uzavretom zariadení má povinnosť pomôcť vám kontaktovať Centrum právnej pomoci alebo mimovládne organizácie.
 

Môžu byť deti alebo iné osoby s osobitnými potrebami umiestnené v uzavretom zariadení?

 
Deti, ktoré sú na Slovensku bez rodičov/zákonných zástupcov nemôžu byť umiestnené v uzavretom zariadení.
 
Rodiny s deťmi a iné osoby s osobitnými potrebami môžu byť umiestnené v uzavretom zariadení výlučne, ak je to nevyhnutné a na čo najkratší čas. V ich prípade môže umiestnenie v uzavretom zariadení trvať maximálne 6 mesiacov a nemôže byť políciou predĺžené.
 
Ak ste dieťaťom a polícia verí, že ste dospelý, najmä ak ste v uzavretom zariadení bez starostlivosti dospelých členov vašej rodiny, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na sociálneho pracovníka alebo právnika. Môžete tiež kontaktovať bezplatnú telefónnu linku UNICEF Linka detskej pomoci 116 111.
 

Dokumenty na stiahnutie

Zaistenie ziadatelov o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci vo väzbe
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci v azylovom konaní
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príprava na pohovor
PDF
cloud_download Stiahnuť
Informácia pre zaistených žiadateľov o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť
Najčastejšie otázky k azylovému konaniu
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie (العربية)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie (English)
PDF
cloud_download Stiahnuť