Deti nepatria do väzenia

Kampaň na ukončenie zaisťovania rodín s deťmi na Slovensku
 Lige za ľudské práva sa snažíme, aby Slovensko prestalo zaisťovať rodiny s deťmi. Sme presvedčené, že deti nepatria do väzenia a nemajú trpieť za chyby svojich rodičov. Viac o našej kampani si môžete pozrieť v tomto videu: 


Ako nám môžete pomôcť? 

Deťom, ktoré sú momentálne zaistené na Slovensku a deťom, ktorým takéto zaobchádzanie v budúcnosti môže hroziť, môžete pomôcť aj Vy. Čo môžete spraviť: 

1. Podporte našu Výzvu za miernejšie opatrenia pre zraniteľné osoby: zaistenie ako posledná možnosť svojím podpisom tu. 
2. Zdieľajte naše video s haštagom #detinepatriadovazenia a dajte najavo, že s touto praxou nesúhlasíte.
3. Napíšte nám na hrl@hrl.sk ak chcete vo svojom meste, škole alebo komunite zorganizovať diskusiu o zaistení rodín s deťmi a prebrať možnosti zapojenia sa do kampane. 
4. Podporiť nás môžete aj finančne na číslo účtu SK24 1100 0000 0026 2610 7650 s poznámkou "deti nepatria do väzenia" a my peniaze pomôžeme na právnu pomoc rodinám s deťmi, ktoré boli zaistené, alebo im zaistenie hrozí. 

Ak chcete získať viac informácií a zdieľať ich so svojimi kamarátmi, nižšie nájdete podrobné vysvetlenie celej kampane, vrátane letákov na stiahnutie a cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. 

Čo je zaistenie?Ako sa zaistenie týka detí s rodinami?
Rodiny s deťmi sú tiež ľuďmi, ktorí sa snažia v Európe získať azyl alebo lepšie životné podmienky. V roku 2015 a 2016 k nám takto prišlo a zaistených bolo 451 detí s rodinami, najmä z Afganistanu a Sýrie.
Deti sú však v prvom rade deťmi. Spôsob, akým prídu na Slovensko si vybrať nemohli. Preto by deti nemali trpieť kvôli imigračnému postaveniu rodičov. Zákony, medzinárodné dohovory aj základná logika nám hovoria, že v prípade ak ide o dieťa, všetky konania by sa v prvom rade mali riadiť princípom najlepšieho záujmu dieťaťa. Výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane skonštatoval, že zaistenie nikdy nie je v najlepšom záujem dieťaťa a v r. 2016 odporučil Slovensku, aby doterajšiu prax zlepšilo. O to sa našimi aktivitami snažíme.


 

O čo nám ide?
Našim cieľom je dosiahnuť, aby na Slovensku začali fungovať alternatívne opatrenia k zaisteniu. Tie už teraz umožňuje zákon, ide o hlásenie pobytu alebo zloženie finančnej kaucie. Polícia teda môže určiť, aby cudzinec zložil primeranú sumu, ktorá bude slúžiť ako záruka pred útekom.
V skutočnosti sa ale tieto opatrenia takmer vôbec nevyužívajú, pretože  nie sú vytvorené podmienky pre ich uplatnenieŠtvorčlenná rodina cudzincov často nemá dosť peňazí na to, aby zložila finančnú záruku a našla si primerané ubytovanie a to všetko bez pomoci iných, po pár hodinách pobytu na Slovensku. Mimovládne organizácie by im v tom mohli pomáhať, ak by im na to štát vytvoril podmienky. V niekoľkých prípadoch, kde sa nám podarilo dosiahnuť uloženie alternatívneho opatrenia sa potvrdilo, že tieto opatrenia fungujú.

Chceme zrušiť zaistenie?
Nie. Zaistenie je legitímny prostriedok, ktorý štát môže použiť. Avšak, štát ho môže použiť len za veľmi prísne určených podmienok a vždy musí preskúmať, či existujú iné alternatívne opatrenia a ak sú tieto dostupné, musí najskôr uplatniť tieto.
Nám ide o to, aby štát umožnil také podmienky, keď pre rodiny s deťmi a iné zraniteľné osoby(slobodné matky s deťmi, osamelé ženy, chorých), budú existovať dostupné alternatívne opatrenia nahrádzajúce zaistenie, ktoré budú zabezpečovať mimovládne organizácie v spolupráci so štátnymi orgánmi.
To zároveň nebude prekážkou toho, že ak v konkrétnom prípade nebude možné alternatívne opatrenie udeliť napríklad preto, že osoba bude nebezpečná pre spoločnosť, polícia takéto opatrenie neumožní.

Prečo sú rodiny s deťmi zaisťované?

Deti sú zaisťované z rovnakého dôvodu ako aj dospelí. Jednoducho povedané, nemajú v doklady, ktoré by im umožňovali prekračovať medzinárodné hranice. Za toto konanie sú zodpovední ich rodičia a dôsledkom môže byť v prípade dospelej osoby zaistenie, aby sa zabránilo jej úteku. Deti by nemali byť oddelené od rodičov a preto sú zaistené spoločne s nimi. Zákon hovorí, že 
 rodiny s deťmi môžu byť zaistené iba vtedy, ak je to nevyhnutné a na čo najkratšiu dobu, nakoľko deti sa považujú za zraniteľné osoby. Avšak, v praxi k zaisťovaniu rodín s deťmi dochádza systematicky a aj na niekoľko mesiacov. Rodiny s deťmi sú umiestnené do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach.

Aký má zaistenie dopad na deti?

Bez ohľadu na podmienky, v ktorých sú deti v držané, viaceré štúdie ukázali, že zaistenie má zásadný a negatívny dopad na zdravie detí a ich vývoj. Dokonca aj veľmi krátka doba zaistenia môže mať negatívny vplyv na duševnú a fyzickú pohodu dieťaťa a môže narušiť jeho kognitívny vývoj. Deti v zaistení sú vystavené riziku depresie a úzkosti, často vykazujú príznaky zodpovedajúce post traumatickej stresovej poruche, akými sú nespavosť, nočné mory a pomočovanie. Pocity beznádeje a frustrácie sa môžu prejaviť v násilných činom smerujúcim proti nim samým alebo ostatným. Správy o dopadoch imigračného zaistenia na deti poukázali na vyššiu mieru samovrážd, samovražedných pokusov, sebapoškodzovania, duševných porúch a vývojových problémov, vrátane ťažkej poruchy pripútania sa. Správy poukázali aj na "značné rozdiely a nedorozumenia medzi dospelými a deťmi nachádzajúcimi sa v núdzi v spojení s rôznymi udalosťami." 

Výbor OSN pre práva dieťaťa skonštatoval, že zaistenie nikdy nie je v najlepšom záujme dieťaťa a vyzýva štáty, aby s touto praxou skoncovali. 16. novembra 2017 vydal Výbor OSN pre práva dieťaťa spoločne s Výborom na ochranu práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín spoločný Všeobecný komentár č. 3 a Všeobecný komentár č. 4 k ľudským právam detí v migračnej situácii, v ktorom vyzvali štáty na ukončenie zaisťovania detí. 

Aký má zaistenie dopad na rodiny?

Deti sú zaisťované kvôli migračnému statusu svojich rodičov a/alebo preto, že sa predpokladá, že je to v najlepšom záujme dieťaťa, aby deti ostali spolu s rodičmi v imigračnom zaistení. To je však v rozpore s právom dieťaťa na osobnú slobodu, môže tiež dôjsť k porušeniu individuálneho práva dieťaťa žiadať o azyl.

Na druhej strane, najlepšie záujmy dieťaťa nie sú zabezpečené ani vtedy, keď sú rodičia alebo poručníci/opatrovníci zaistení a ich deti sú oddelené a umiestnené do alternatívneho systému starostlivosti o deti. Odlúčenie detí od svojich rodičov či poručníkov/opatrovníkov z týchto dôvodov je v rozpore s právami dieťaťa a narúša fungovanie rodín. Výsledkom je, že deti často stratia podporu a ochranu svojich rodičov, alebo sú nútení prijímať role nad rámec ich úrovne vyspelosti.

Z tohto dôvodu Výbor OSN pre práva dieťaťa objasnil, že dokiaľ sa rieši imigračný status, mali by byť migrujúce rodiny s deťmi umiestnené spolu ako rodina bez pozbavenia osobnej slobod a v komunitnom prostredí.


 

Ako je to vo svete?

Momentálne prebieha celosvetová kampaň za ukončenie zaisťovania detí #endchilddetention

To, že zaistenie detí je v rozpore s ich právami už skonštatovali mnohé medzinárodné orgány a organizácie. Na poslednom summite OSN v New Yorku v septembri 2016, sa štáty dohodli, že do 2 rokov pripravia plán na ukončenie zaisťovania detí. Liga za ľudské práva sa k tejto kampani pripojila a podporuje ju. Pri jej presadzovaní vychádzame z týchto princípov:

Všetky deti by mali byť:

1. slobodné
Deti by nemali byť za žiadnych okolností pozbavené osobnej slobody. Sloboda je jedným zo základných ľudských práv.

2. považované za deti
Deti sú v prvom rade deti a je potrebné s nimi zaobchádzať v súlade s medzinárodným právom vzťahujúcim sa na práva dieťaťa.

3. zaopatrené
Najlepší záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti, ktorú štát vykonáva vo vzťahu k dieťaťu.

4. v komunitnom prostredí
Štáty by mali v záujme ukončenia zaisťovania detí začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a premietnuť do praxe vhodné modely umiestňovania detí a rodín s deťmi do komunitného prostredia.

5. s rodičmi
V súlade so zásadou jednoty rodiny, rodičia alebo opatrovníci/poručníci dieťaťa by tiež nemali byť zadržaní, ale malo by im byť umožnené žiť v komunitnom prostredí spolu s ich deťmi, zatiaľ čo je posudzovaný ich status. Deťom bez sprievodu a odlúčeným deťom by mali byť ustanovený nezávislý opatrovník.

Prečo alternatívy zaistenia nefungujú pre rodiny s deťmi na Slovensku?
Konkrétne kroky, ktoré chceme dosiahnuť:

  • zabezpečiť, aby zaistenie rodín a iných zraniteľných osôb bolo až poslednou možnosťou ak nie je možné uplatniť iné, miernejšie opatrenia nahrádzajúce zaistenie
  • v spolupráci s ministerstvom vnútra vytvoriť dôveryhodný a účinný systém pomoci, do ktorého budú zapojené mimovládne organizácie, ktoré budú poskytovať ubytovanie a základné služby rodinám s deťmi a iným zraniteľným osobám, ktorým budú uložené opatrenia nahrádzajúce zaistenie
  • zabezpečiť, aby slovenské súdy pri rozhodovaní o zákonnosti zaistenia rodiny posudzovali predovšetkým otázku najlepšieho záujmu dieťaťa (prečítajte si citáty z rozsudku Najvyššieho súdu SR z júna 2016 o zaistení matky s deťmi, alebo dolu v prílohe, Judikát roka 2017 v úplnom znení.)
  • dbať na to aby podmienky v útvare policajného zaistenia, najmä pokiaľ ide o denný režim dieťaťa, školskú dochádzku, prístup k psychologickým a iným službám bol taký, aby bol pobyt dieťaťa čo najpríjemnejší a čo najkratší
  • pripraviť plán, ako postupne znížiť počet rodín s deťmi, ktoré budú musieť byť zaistené

Čo sme zatiaľ dosiahli?

  • čiastočnú zmenu zákona o pobyte cudzincov, ktorý umožní prístup detí v zaistení a ich rodín k psychologickým a sociálnych službám a iné zlepšenia režimu
  • prísľub ministra vnútra o tom, že rodinám s deťmi, ktorým bude uložené alternatívne opatrenie, bude najbližšou novelou zákona o pobyte cudzincov umožnené mať zdravotné poistenie a tým aj zdravotnú starostlivosť
  • odporúčanie Výboru NRSR pre ľudské práva a národnostné menšiny aby minsterstvo vnútra zriadilo pracovnú skupinu, cieľom ktorej bude sfunkčniť v praxi alternatívne opatrenia vo vzťahu k rodinám s deťmi
Prečítajte si zaujímavé články o tejto téme: 
Klimatická kríza Kampaň na vydanie komiksu "Uletenci" Ukončené kampane

Dokumenty na stiahnutie

Počet detí v zaistení 2015 a 2016
PDF
cloud_download Stiahnuť
Viete že? č.1
PDF
cloud_download Stiahnuť
Viete že? č.2
PDF
cloud_download Stiahnuť
Viete že? č.3
PDF
cloud_download Stiahnuť
Súdy povedali 1
PDF
cloud_download Stiahnuť
Súdy povedali 2
PDF
cloud_download Stiahnuť
Výbor OSN pre práva dieťaťa
PDF
cloud_download Stiahnuť
Výbor OSN pre práva dieťaťa 2
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení 2
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení 3
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení 4
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení 5
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení 6
PDF
cloud_download Stiahnuť
7 otázok o zaistení 7
PDF
cloud_download Stiahnuť
Skúsenosti zaistených cudzincov
PDF
cloud_download Stiahnuť
Skúsenosti zaistených cudzincov 2
PDF
cloud_download Stiahnuť
Skúsenosti zaistených cudzincov 3
PDF
cloud_download Stiahnuť
Skúsenosti zaistených cudzincov 4
PDF
cloud_download Stiahnuť