Podporte nás

Ako vyzerá Projekt právnej poradne pre azyl v praxi?

V Lige za ľudské práva poskytujeme bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom, cudzincom s doplnkovou ochranou, cudzincom a obetiam trestných činov.
Ako v praxi táto práca vyzerá? Komu sme právne poradenstvo poskytli v poslednej dobe? Aké úspechy sme dosiahli? V nasledujúcom texte sme pre vás zhrnuli zaujímavé informácie o našej činnosti v rámci projektu Právnej poradne pre azyl za posledné tri mesiace (obdobie november 2018 – január 2019).

DETI, ŽIADATELIA BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI, ŤAŽKO CHORÍ KLIENTI
 
V rámci projektu Právnej poradne pre azyl uskutočňujeme pravidelné návštevy v Záchytnom tábore Humenné, Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves a Pobytovom tábore Rohovce.
 
Za 27 mesiacov realizácie projektu, 263 príjemcov právnej pomoci využilo služby Právnej poradne.
Podľa týchto štatistík, projekt umožňuje poskytovanie bezplatných právnych služieb 70,7% celkového počtu žiadateľov o azyl. Niektorí žiadatelia o azyl však ani nemôžu byť súčasťou projektu, a to žiadatelia o azyl v zaistení a maloletí bez sprievodu.
 
V priebehu skúmaného trojmesačného obdobia bola právna pomoc poskytnutá celkovo 85 žiadateľom o azyl, ktorá zahŕňa aj individuálne právne poradenstvo priamo v zariadeniach Migračného úradu. Zaznamenali sme 26 nových klientov. V 3 nových prípadoch ide o maloleté deti. V 46 prípadoch išlo o žiadateľov o azyl, ktorých sme z rôznych dôvodov identifikovali ako zraniteľné osoby resp. ako osoby s osobitnými potrebami.
 
Medzi zraniteľnými žiadateľmi o azyl bolo 22 detí (vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov), vrátane trojročného dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Pracovali sme so 7 klientmi s vážnymi duševnými poruchami/problémami vrátane klientov s PTSD, reziduálnou schizofréniu a depresívnym syndrómom. 3 žiadatelia boli bez štátnej príslušnosti. Medzi zraniteľných žiadateľov o azyl, ktorým sme sa osobitne venovali, sme zaradili aj ťažko chorých klientov, napr. koronárneho pacienta s početnými inými diagnózami, klienta, ktorý vidí len na jedno oko a je po operácii kardiostimulátora, onkologického a psychiatrického pacienta. Klienti mali rôzne vážne zdravotné problémy, od ťažkej psoriázy až po poškodenie hlavy v dôsledku fyzického útoku. Dokopy sme identifikovali 8 žiadateľov s nejakými zdravotnými problémami. Za osobitnú kategóriu zraniteľných žiadateľov o azyl sme považovali tých, ktorí boli predtým umiestnení v útvare policajného zaistenia, nakoľko to veľmi nepriaznivo vplýva na fyzické zdravie a psychickú pohodu človeka.
 
V záujme včasnej identifikácie zraniteľných žiadateľov o azyl sme úzko spolupracovali nielen s  pracovníkmi Migračného úradu a spolupracujúcich mimovládnych organizácií, ale v odôvodnených prípadoch aj s ošetrujúcimi lekármi klientov a psychológmi, či psychiatriami. Pokiaľ máme od klienta/tky indikáciu, že by mohol byť napr. obeťou neľudského zaobchádzania, mučenia, s jeho/jej súhlasom prípad konzultujeme s psychologičkami, ako aj so sociálnymi pracovníkmi v táboroch.
 
Vážne zdravotné problémy, ťažká traumatizácia, ktorá spôsobuje, že návrat do krajiny pôvodu je pre žiadateľa o azyl neznesiteľný, by mali byť dôvodom pre udelenia azylu z humanitných dôvodov. Takéto dôvody uvádza aj nariadenie ministra vnútra SR, a opakovane sa aj súdy vyjadrili, že záver o neudelení azylu z humanitných dôvodov ťažko chorým alebo traumatizovaným osobám považujú za nelogický.
 
 
ÚSPECHY V KONANÍ
 
V danom období sme dosiahli niekoľko úspechov. Vážne chorému staršiemu klientovi z Afganistanu bol udelený azyl z humanitných dôvodov, čo nasledovalo až po tom, ako sme uspeli v konaní pred Najvyšším súdom, ktorý predchádzajúce rozhodnutie Migračného úradu zrušil ako nezákonné.
 
19 klientom z Jemenu (jeden jednotlivec a štyri rodiny s deťmi) bola poskytnutá doplnková ochrana.
 
V decembri 2018 a januári 2019 prepustili niekoľkých klientov Ligy za ľudské práva z útvarov policajného zaistenia.
5 jednotlivcom z Afganistanu bola poskytnutá doplnková ochrana v zaistení, následne boli z tohto dôvodu prepustení na slobodu a priamo napojení na integračnú pomoc. Predchádzajúci pobyt v zaistení nie je práve najlepším stimulom pre úspešný začiatok integračného procesu.

ÚSPECHY NA SÚDOCH
 
Nasledovné úspechy vnímame ako prínosné najmä v možnosti vplývať na rozhodovaciu prax polície a iných správnych orgánov prostredníctvom judikatúry súdov:
 
 1. Rozsudkom sp. zn. 7SaZ/5/2018 Krajský súd v Bratislave už druhýkrát zrušil rozhodnutie Migračného úradu o neudelení azylu a neposkytnutí doplnkovej ochrane koptskému kresťanovi z Egypta a vrátil mu vec na ďalšie konanie. V rozsudku sa uvádza: "V prípade žalobcu existuje primeraná pravdepodobnosť jeho prenasledovania v prípade návratu do krajiny pôvodu za situácie, kedy štátne orgány nedokážu poskytnúť efektívnu a účinnú ochranu koptským kresťanom v Egypte. Z vykonaného dokazovania žalovaného nebolo možné vyvodiť záver, že žalobcovi nehrozí prenasledovanie z dôvodu jeho vierovyznania. Žiadateľ v prípade núteného návratu do krajiny pôvodu ako koptský kresťan (príslušník minoritnej náboženskej skupiny) sa obával a naďalej obáva prenasledovania pre svoje náboženské presvedčenie. Zrejmá je veľmi nestabilná bezpečnostná situácia kresťanov v Egypte. Prítomnosť uvedených znakov je možné pozorovať aj v prípade žalobcu a z vyššie uvedeného je zrejmé, že tento skutočne nemal k účinnej ochrane pred prenasledovaním prístup, čo vyplýva z predložených správ o krajine pôvodu. Správy o krajine pôvodu preukazujú prenasledovanie kresťanov v Egypte. Je neprimerané zo strany žalovaného požadovať po žalobcovi pre splnenie definície utečenca, aby opodstatnenosť strachu z prenasledovania preukazoval výlučne minulým prenasledovaním."
   
 2. Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Migračného úradu v časti o neudelení azylu klientovi z Afganistanu, ktorý sa obáva prenasledovania zo strany príslušníkov Talibanu. Ako stavebný robotník bol v krajine pôvodu považovaný Talibanom za osobu spolupracujúcu s vládou a "západom". V súdnom konaní sme namietali nesprávne právne posúdenie veci, a nesprávny procesný postup krajského súdu v Košiciach, pričom podľa 
  stručného odôvodnenia na vyhlásení rozsudku sa Najvyšší súd SR stotožnil s týmito našimi námietkami. Písomné vyhotovenie rozsudku zatiaľ doručené nebolo.
   
 3. Krajský súd v Bratislave zrušil v plnom rozsahu aj rozhodnutie Migračného úradu v prípade klienta z Iránu, ktorý konvertoval z islamu na kresťanstvo. Rozhodnutie bolo zrušené na základe princípu „benefit of doubt“, keďže nebolo spoľahlivo vylúčené, že klient by v prípade návratu do Iránu nebol prenasledovaný z náboženských dôvodov.
   
 4. V prípade 5-člennej rodiny z Afganistanu, ktorí pred súdom napadli rozhodnutie Migračného úradu o zamietnutí ich žiadostí o azyl na Slovensku ako neprípustných, nakoľko zodpovedné za posúdenie ich žiadostí je Holandsko, Krajský súd v Košiciach priznal odkladný účinok podanej správnej žalobe. Hlavným dôvodom, prečo sa domáhame, aby matka so štyrmi deťmi nebola vrátená do Holandska, je skutočnosť, že na Slovensku dlhoročne žije jej manžel, ktorý mal pôvodne doplnkovú ochranu, neskôr už iba dlhodobý pobyt. Okrem argumentu týkajúceho sa najlepšieho záujmu detí a zachovaniu jednoty rodiny, napádame aj holandskú prax týkajúcu sa vracania aj zraniteľných žiadateľov o azyl do Afganistanu, čím sa obávame, že návrat do Holandska by pre rodinu znamenal nepriame riziko návratu do nebezpečenstva, ktoré im hrozí v Afganistane, nakoľko žiadosť o azyl matky s deťmi už bola v predchádzajúcom konaní v Holandsku odmietnutá.
 
Projekt trvá od 04.11.2016 do 31.10.2019 a je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.