Podporte nás

Aktuálne podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky

V rámci projektu “Prístup k spravodlivosti pri ochrane práva migrantov na rodinný a súkromný život, vrátane práv LGBTI migrantov” sme spracovali prehľad aktuálne platných podmienok vstupu cudzincov do SR, nakoľko sa na nás cudzinci a ich rodinní príslušníci často obracajú s otázkami k podmienkam príchodu do SR zo zahraničia v čase pandemickej situácie.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku upravujúcu, okrem iného, podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky. Nové pravidlá na hraniciach sú v platnosti od 7. decembra 2020, 07:00 hod. až do odvolania. Podmienky sa líšia v závislosti od tohto, či osoba prekračuje vnútorné alebo vonkajšie, t.j. schengenské hranice Slovenskej republiky.


A. Vstup na územie SR cez vnútorné hranice


Občania EÚ a štátni príslušníci tretích krajín môžu vstúpiť na územie SR cez pozemné hranice SR s Českou republikou, Rakúskom, Poľskom alebo Maďarskom, prípadne cez vzdušné vnútorné hranice (t.j. hraničné priechody na letiskách v SR pri príletoch z krajín schengenského priestoru) v prípade, že spĺňajú nasledovné podmienky:
 
  1. bez obmedzení, pokiaľ v predchádzajúcich 14 dňoch navštívili výlučne krajinu uvedenú na zozname epidemiologicky menej rizikových krajín, t.j. Austrália, Čínska ľudová republika, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan
  2. s povinnosťou registrácie na korona.gov.sk/ehranica v prípade, že navštívili za posledných 14 dní rizikovú krajinu, t.j. krajinu, ktorá nie je uvedená na zozname epidemiologicky menej rizikových krajín a
2. 1. pri vstupe na územie SR z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie, Severného Írska a Švajčiarska má osoba ďalej povinnosť absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia končí získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19 alebo pri bezpríznakovom priebehu izolácie uplynutím jej 10. dňa.
 
VÝNIMKA: Osoba, ktorá sa pri vstupe na Slovensko preukáže negatívnym RT-PCR testom na COVID-19 vykonaným mimo územia SR nie starším ako 72 hodín, nemusí absolvovať povinnú izoláciu. Výnimku z povinnej izolácie majú taktiež občania EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Veľkej Británie, Severného Írska alebo Švajčiarska, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt, a v dobe posledných 3 mesiacov pred vstupom na Slovensko prekonali ochorenie COVID-19. V takomto prípade je však potrebné sa preukázať potvrdením.
 
2.2. pri vstupe na územie SR z krajín iných ako krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie, Severného Írska a Švajčiarska má osoba ďalej povinnosť absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia končí získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na COVID-19. 


B. Vstup na územie SR cez vonkajšie (schengenské) hranice


Občania EÚ môžu vstúpiť na územie SR cez pozemné hranice SR s Ukrajinou a cez vzdušné hranice (t.j. hraničné priechody na letiskách SR pri príletoch z krajín mimo schengenského priestoru) pri splnení rovnakých podmienok ako pri vstupe cez vnútorné hranice (povinnosť registrácie pri návšteve rizikovej krajiny, izolácia a testovanie na COVID-19 – presné podmienky pozri vyššie).
 
Štátni príslušníci tretích krajín môžu vstúpiť na územie SR cez vonkajšie hranice, pokiaľ:
  1. majú vzťah k občanovi SR alebo k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR (manžel/manželka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa).  Potrebné preukázať sa originálom alebo kópiou sobášneho resp. rodného listu, pričom ak je daná listina v cudzom jazyku, osoba je povinná zabezpečiť jej preklad (stačí neoficiálny) a preukázať sa pri prekročení hranice originálom v cudzom jazyku a týmto prekladom.
  2. majú na území SR platný pobyt v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky.
  3. navštevujú materskú alebo študujú na základnej, strednej alebo vysokej škole na území SR a preukážu sa príslušným potvrdením.
  4. majú pobyt v Austrálii, Číne, Japonsku, Južnej Kórei, na Novom Zélande, Singapure alebo na Taiwane. Tieto osoby majú povinnosť preukázať sa cestovným dokladom, dokladom o pobyte a najmenej dvoma inými hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list a iné).
  5. majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a zároveň majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR do 30 km od tohto hraničného priechodu – tzv. pendleri. Potreba preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa. Tlačivo dostupné tu.
  6. patria do určitých kategórií uvedených v platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR
  7. bola im udelená výnimka Úradom verejného zdravotníctva SR podľa § 6 vyhlášky
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorým je umožnený vstup na územie SR cez vonkajšiu hranicu SR, musia ďalej spĺňať rovnaké podmienky ako pri vstupe cez vnútorné hranice (povinnosť registrácie pri návšteve rizikovej krajiny, izolácia a testovanie COVID-19 – presné podmienky pozri vyššie).

Použité zdroje:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr-od-7-12-2020/.Tento projekt je podporený Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva v rámci holandskej rozvojovej a zahraničnej politiky, vo výške 2000 eur.