Podporte nás

Neviditeľné ženy? Rodová rovnosť v oblasti migrácie a integrácie migrantiek na Slovensku

Seminár o ženách migrantkách upozorňuje na potrebu zaoberať sa situáciou migrantiek na Slovensku a ich rodovou rovnosťou.

Cieľ seminára:


Situácia, očakávania a potreby migrantiek na Slovensku sú témy, ktoré sú veľmi zanedbávané a odsúvané na vedľajšiu koľaj.

Podľa nedávno zverejneného Indexu rodovej rovnosti, ktorý každoročne zostavuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) skončilo medzi krajinami EÚ na chvoste (24 miesto). Ženy v SR sú znevýhodnené v mnohých oblastiach, najväčšie rozdiely sú v oblasti moci a rozhodovania, v oblasti ekonomického rozhodovania a taktiež v oblasti neplatenej práce a využívania voľného času. Z dostupných výskumov však vieme, že postavenie žien-migrantiek je v prijímajúcej spoločnosti poznačené výraznejšiou mierou zraniteľnosti a znevýhodnení ako v prípade majoritnej populácie a vieme tiež, že pandémia Covid-19 nepriaznivo ovplyvnila práve postavenie žien a dievčat, osobitne tých z migrantských komunít.  

V téme rodovej rovnosti žien však v SR dlhodobo absentuje diskusia o postavení migrantiek, ktoré tu žijú. Podľa indexu MIPEX, Slovensko získalo v oblasti integrácie migrantov*iek len 39 bodov zo 100 a MIPEX označil rovnosť migrantov*iek ako rovnosť na papieri. Rodovo slepé sú aj štatistiky o pobytoch, najviac informácií z verejne dostupných zdrojov sa dozvieme len o počte cudziniek pracujúcich na slovenskom pracovnom trhu, ktorých je k 30.9.2021 19.408.  

V oblasti politík, Stratégia pracovnej mobility cudzincov je jediná politika, ktorá medzi dlhodobými opatreniami, ktoré majú byť realizované uvádza opatrenie č. 23: „V rámci koordinácie politiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí iniciovať opatrenia na predchádzanie viacnásobnej diskriminácii žien migrantiek.“ Novo prijatá Migračná politika SR s výhľadom do r. 2025 si tému rodovej rovnosti migrantiek nevšíma. Osobitne sa migrantkám nevenujú ani všeobecné politiky v oblasti rodovej rovnosti na národnej úrovni.  Výskumy týkajúce sa situácie migrantiek na Slovensku sú staré viac ako desať rokov (2009, 2011).

Naším cieľom je preto začať diskusiu v odbornej verejnosti o dôležitosti upozorňovania na situáciu migrantiek na Slovensku a ich rodovú rovnosť. Radi by sme ponúkli expertízu a príklady aktivít v regióne, aby sme inšpirovali široké spektrum odborníčiek, odborníkov, verejných autorít a akademické prostredie, aby svoje aktivity v oblasti migrácie a integrácie v budúcnosti realizovali rodovo citlivým spôsobom.

Na seminár sa môžete prihlásiť cez tento link, vyplnením formulára. Prosím, prihláste sa včas, počet miest na seminár je obmedzený z dôvodu opatrení na predchádzanie šírenia vírusu covid-19.

Program seminára:

9:00 – 9:15: Úvodné slová, otvorenie, Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva 

Prvý panel:
9:15 – 9:45: Petra Ezzedine, rodová expertka, Univerzita Karlova v Prahe: Zviditeľňovanie žien v migračnej agende (online)
9:45 – 10:15: Sophia Michaelis, Odbory a ich úloha v uplatňovaní gender mainstreamingu na trhu práce (prezenčné)
10:15 – 10:30: Panelová diskusia, moderuje Elena G. Kriglerová

10:30 – 10:50: Prestávka na kávu

Druhý panel:
10:50 – 12:30: Situácia na Slovensku
10:50 – 11:20: Elena G. Kriglerová, Sú migrantky na Slovensku viditeľné? Prehľad dostupných štatistík, politík a postupov a výskumov/analýz na túto tému
11:20 – 11:45: Zuzana Hasna, Islamská nadácia na Slovensku: SalamSK – Aké sú skúsenosti žien s migrantským/moslimským pôvodom na Slovensku?
11:45 - 12:10: doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD., Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD, FF Prešovskej univerzity v Prešove, : Rodovo citlivý jazyk v stredoeurópskom kontexte (online)
12:10 - 12:30: Panelová diskusia: Ako ďalej v téme rodovej rovnosti migrantiek? Moderovaná diskusia s odborníčkami, načrtnutie ďalšieho vývoja, moderuje: Zuzana Števulová
12:30: Záverečné slová, ukončenie semináru

Dôležité upozornenie:

Seminár sa uskutoční prezenčnou formou. Vaša bezpečnosť je pre nás mimoriadne dôležitá a zároveň chceme, aby sme sa o danej téme mohli porozprávať osobne. Preto sme pre konanie semináru zvolili režim, kedy účasť na seminári bude povolená len osobám, ktoré predložia potvrdenie o očkovaní/covidpass o zaočkovaní proti vírusu covid-19. Organizátor podujatia bude potvrdenia kontrolovať pri vstupe a zároveň je potrebné vyhotoviť zoznam všetkých prítomných osôb v rámci prezencie. Všetky prítomné osoby musia mať počas celej doby konania semináru nasadený respirátor. Veríme, že týmto spôsobom sa maximálne ochránime a zároveň budeme mať možnosť po dlhej dobe diskutovať o téme migrácie a integrácie osobne.

Veľmi radi Vás na seminári privítame!

Seminár organizuje Liga za ľudské práva, o.z. v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung.
 

Dokumenty na stiahnutie

Program na stiahnutie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Elena Gallová Kriglerová Neviditelné migrantky v SR
PDF
cloud_download Stiahnuť
Petra Ezzedine Zneviditeľňovanie žien v migračnej agende
PDF
cloud_download Stiahnuť
Martina Ivanová Používanie rodovo citlivého jazyka v migrácii
PDF
cloud_download Stiahnuť
Sophia Michaelis Úloha odborov v oblasti rodovej rovnosti a migrácie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Zuzana Hasna SalamSK a zistenia o moslimkách
PDF
cloud_download Stiahnuť