Podporte nás

Novela zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Dnes, 20.08.2020, je posledný deň na využitie možnosti pripomienkovať návrh novely zákona o štátnom občianstve, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo vnútra SR. Do tohto procesu sme sa rozhodli zapojiť aj my v Lige za ľudské práva, pričom sme doňho prispeli 21 pripomienkami.
K samotnej novele uvádzame, že vo všeobecnosti oceňujeme snahu zákonodarcu napraviť negatívne dopady aktuálnej právnej úpravy, podľa ktorej štátny občan SR stratí slovenské štátne občianstvo, ak nadobudne štátne občianstvo inej krajiny. Túto nápravu jednoznačne podporujeme, aj keď sa prikláňame k tomu, aby sa odstránila podmienka 3 rokov pobytu v štáte nového občianstva, tak ako navrhuje hromadná pripomienka, ktorú podporujeme. Vo vzťahu k zvyšnej časti navrhovaných ustanovení novely však navrhujeme ich stiahnutie z legislatívneho procesu, nakoľko ide o návrh "ušitý horúcou ihlou", ktorý závažným spôsobom zasahuje do práv účastníkov konania a neodôvodnene sprísňuje už jedny z najnáročnejších podmienok pre udelenie štátneho občianstva medzi členskými štátmi EÚ.


Novela podľa nášho názoru vytvára priestor pre svojvôľu a vnáša do procesu získavania štátneho občianstva cudzincami ešte viac neistoty, čo nie je želateľné. Právna úprava štátneho občianstva, ktorá je zavŕšením migračného a intergačného procesu, má potenciál jasne navigovať cudzinca v želateľnom správaní. Ak však budeme používať pojmy “dostatočne integrovaný”, “dostatočne prínosný” alebo “verejný záujem” bez definovania ich konkrétneho obsahu alebo spôsobu posudzovania, cudzinec nebude vedieť, či jeho konanie k žiadanému občianstvu smeruje. Takáto právna úprava je potom málo motivačná, navyše poskytuje úradníkom priestor pre svojvôľu a žiaľ aj korupciu.

Požiadavka nepretržitého fyzického zdržiavania sa cudzinca po celú dobu 8 rokov ako aj ďalších 24 mesiacov, počas ktorých sa bude o jeho žiadosti rozhodovať, patrí medzi objektívne nesplniteľné a absolútne neprimerané. Máme za to, že doterajšia požiadavka trvania nepretržitého pobytu bola postačujúca a niet dôvodov na jej sprísnenie.

V rámci našich pripomienok sme priniesli aj pripomienku týkajúcu sa zlepšenia spôsobu overovania znalostí slovenského jazyka a reálií, pri písaní ktorej sme sa inšpirovali zisteniami verejnej ochrankyne práv z jej výročnej správy za rok 2019, ktoré sa premietli aj do jej pripomienok k tejto novele. 

Navrhovaná novela taktiež výrazným spôsobom zasahuje to práva účastníka konania na právne zastúpenie, čo si všimla aj Slovenská advokátska komora, ktorá rovnako ako my navrhuje vypustiť problematické ustanovenie z novely. 

Konanie o žiadosti o udelenie štátneho občianstva už teraz trvá pridlho a navrhované ustanovenia novely ho ešte predĺžia. Z tohto dôvodu sme navrhli odstránenie niektorých ustanovení zo zákona a navrhovanej novely, ktoré samotnú dĺžku konania nad rámec 24-mesačnej lehoty predlžujú. 

Ako problematické vnímame, že štát doposiaľ nevyriešil právnu dilemu ako vyvážiť záujem štátu na ochrane svojej bezpečnosti a záujem jednotlivca sa hájiť, v prípade, že je označený za hrozbu pre spoločnosť. Ústavný súd SR v náleze PL. ÚS 8/2016 zo dňa 12. decembra 2018 už označil právnu úpravu, podľa ktorej sa cudzinec nedozvie ani len podstatu skutočností, pre ktoré je považovaný za hrozbu, za protiústavnú. Aj keď štát ešte nenašiel riešenie, nebráni mu to v rozpore s právne záväzným názorom Ústavného súdu SR, pristúpiť k novej právnej úprave, ktorá je opäť protiústavná. 

Okrem už vyššie uvedeného sme navrhli taktiež rôzne zmeny v prospech žiadateľov - osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré by im uľahčili prístup k štátnej príslušnosti v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z čl. 32 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti. 

Viac si z odôvodnenia našich jednotlivých pripomienok môžete prečítať nižšie.
 

Dokumenty na stiahnutie

988-Novela z.o obcianstve_pripomienky HRL.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť