Podporte nás

Odpovede na otázky o aktuálnej situácii v oblasti migrácie

Pripravili sme odpovede na časté otázky súvisiace s témou migrácie a vydávania tzv. zotrvania.
Čo znamená „ZOTRVANIE“?
Zotrvanie je inštitút upravený v zákone o pobyte cudzincom. Potvrdenie o zotrvaní vydáva polícia cudzincovi v prípade ak sa na Slovensku zdržiava neoprávnene, ale v jeho prípade existujú prekážky administratívneho vyhostenia.
 
Aké sú prekážky „ADMINISTRATÍVNEHO VYHOSTENIA“?
Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život alebo osobná sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest
Cudzinca nemožno vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený.
Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život alebo osobná sloboda.
 
Existujú výnimky, kedy je možné cudzinca vyhostiť ?
Áno, ak cudzinec ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený za zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovensko.
 
Aký doklad vydáva slovenská polícia cudzincom, u ktorých existuje prekážka administratívneho vyhostenia?
Polícia vydáva tzv. potvrdenie o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky.
 
Zdržiava sa cudzinec po vydaní potvrdenia o zotrvaní oprávnene?
Áno, cudzinec sa po vydaní zotrvania oprávnene zdržiava na území Slovenska.
 
Považuje sa potvrdenie o zotrvaní za pobyt?
Nie, zotrvanie sa nepovažuje za pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov (pobyty máme na Slovensku tri: trvalý, prechodný a tolerovaný).
 
Ako dlho môže cudzinec zotrvať na území Slovenska?
Cudzinec môže zotrvať na Slovensku počas trvania prekážok administratívneho vyhostenia. Cudzinec je povinný vycestovať zo Slovenska do siedmich dní po odpadnutí dôvodov na zotrvanie.

Môže cudzinec zotrvať na území Slovenska aj z iných dôvodov?
Áno, najčastejšími dôvodmi sú napríklad hospitalizácia v nemocnici, trvanie karantény, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, zaistenie (ďalšie dôvody sú v zákone o pobyte cudzincov).
 
 
§ 61a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zotrvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky
(1) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky neoprávnene, môže zotrvať na území Slovenskej republiky počas 
a) trvania prekážok administratívneho vyhostenia podľa § 81, 
b) poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou,
c) trvania karanténneho opatrenia,
d) výkonu väzby, nahradenia väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu domáceho väzenia, 
e) lehoty na vycestovanie podľa § 83 ods. 1, 
f) trvania dôvodov podľa § 84 ods. 4, 
g) zaistenia podľa § 88 alebo § 88a, alebo uloženej povinnosti podľa § 89; to neplatí, ak je žiadateľ o azyl oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu78a) alebo 
h) prípravy a výkonu administratívneho vyhostenia, alebo návratu podľa osobitného predpisu,85) ak nejde o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena g). 

(2) Zotrvanie na území Slovenskej republiky sa nepovažuje za pobyt podľa tohto zákona. Na účely § 19, 31, 38, 44 a 52 sa zotrvanie na území nepovažuje za oprávnené zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky. 

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) platí len, ak bola štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytnutá ústavná starostlivosť alebo nariadené karanténne opatrenie počas oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky. 

(4) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) je povinný vycestovať z územia Slovenskej republiky do siedmich dní po odpadnutí dôvodov, pre ktoré mohol zotrvať na území Slovenskej republiky. Policajný útvar môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení lehoty podľa predchádzajúcej vety. 

(5) Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), e), f) alebo písm. h) nachádza, môže tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uložiť povinnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a). 

(6) Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 nachádza, vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody alebo ak je zaistený podľa § 88 alebo 88a. 

(7) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 nemôže podnikať.