Podporte nás

Poďakovanie a ocenenie činnosti verejnej ochrankyne práv

Verejná ochrankyňa práv
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Grösslingová 35
811 09 Bratislava - Staré Mesto
 
V Košiciach dňa 19.05.2020
 
Vec: Ocenenie činnosti a odporúčaní v Správe o činnosti za obdobie roka 2019 a v Návrhoch odporúčaní verejnej ochrankyne práv Národnej rade SR
 
Vážená profesorka Mária Patakyová,
verejná ochrankyňa práv,
 
týmto listom by som Vám v mene občianskeho združenia Liga za ľudské práva, ktoré sa venuje ochrane práv utečencov a migrantov na Slovensku, chcela vyjadriť vďaku za Vašu činnosť v uplynulom roku 2019, oceniť, že sa venujete ochrane práv tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti a vyjadriť našu podporu Vašim návrhom, ktoré ste predložili Národnej rade SR.

Základné ľudské práva, ktorých sa priamo Vaša činnosť dotýka, patria podľa medzinárodných záväzkov SR a Ústavy SR každej ľudskej bytosti bez rozdielu. Ďakujeme, že Váš úrad venuje pozornosť právnym problémom, ktorým na Slovensku čelia tí najzraniteľnejší. Osobitne nás teší, že neprehliadate ani tých, ktorým sa venujeme v našej práci my, migrantov.

Vaša správa o činnosti za rok 2019 sa, okrem iných dôležitých tém a podnetov, venuje aj preskúmavaniu dodržiavania práv migrantov na území SR, vrátane činnosti cudzineckej polície, monitoringu nútených návratov, bezpečnostných dôvodov v prípadoch zamietnutia žiadosti o pobyt, či otázke štátneho občianstva. V týchto témach sa aj my angažujeme, zastupujeme klientov v konaniach pred štátnymi orgánmi alebo súdmi. Sami sme viackrát podávali aj Vášmu úradu alebo sme k tomuto kroku nasmerovali našich klientov.

Jednoznačne oceňujeme aj Vaše odporúčania vo vzťahu k LGBTI osobám. Neuznávanie právnych zväzkov (manželstvo, registrované partnerstvo) párov rovnakého pohlavia a s tým súvisiacu nemožnosť získať na Slovensku pobyt, alebo tu užívať práva s takýmto zväzkom súvisiace, dlhodobo vnímame ako problém, ktorému čelia mnohí naši klienti – LGBTI migranti.

Chceli by sme týmto listom vyjadriť podporu Vami navrhnutým odporúčaniam, v oblastiach, ktorým sa aj my v našej činnosti venujeme. Konkrétne podporujeme Váš návrh na vytvorenie právneho rámca pre minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia; právo na udelenie trvalého pobytu manželovi občana SR bez ohľadu na jeho/jej sexuálnu orientáciu; zriadenie nezávislého orgánu na vyšetrovanie policajných postupov voči fyzickým osobám, resp. posilnenie nezávislosti Úradu inšpekčnej služby; vytvorenie nezávislého a efektívneho systému monitorovania nútených návratov; zmenu právnej úpravy overovania ovládania slovenského jazyka v rámci konania o udelenie štátneho občianstva v záujme právnej istoty žiadateľov; zriadenie národného preventívneho mechanizmu s cieľom zabezpečiť pravidelnú a systematickú kontrolu zariadení, v ktorých sa nachádzajú osoby pozbavené na osobnej slobode v súlade s Opčným protokolom CAT.

Veľmi podporujeme tiež Váš právny názor pokiaľ ide o absenciu odôvodnenia v prípadoch, kde figurujú bezpečnostné dôvody ako dôvod pre zamietnutie žiadosti cudzinca o udelenie pobytu. Váš úrad konštatoval rozpor právnej úpravy s čl. 46 Ústavy a požiadali ste o vydanie usmernenia pre OCP PZ ako postupovať v takýchto konaniach, aby konanie a rozhodnutie bolo súladné s judikatúrou Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Stotožňujeme sa aj s Vašim právnym názorom vysloveným k neuznávaniu cestovných dokladov štátnych príslušníkov Somálska.

Z týchto dôvodov musíme vyjadriť poľutovanie nad tým, že poslanci Národnej rady SR neodobrili Vašu Správu o činnosti za rok 2019. Zastávame názor, že ide o veľké nepochopenie Vašej činnosti, a odignorovanie problémov obyvateľov Slovenska, ktorí sa na Vás obrátili svojimi podnetmi vo veci porušenia ich práv, ako na nezávislý štátny orgán, v nádeji, že im pomôžete dosiahnuť nápravu a spravodlivosť.

Váš mandát je veľmi dôležitý, prosím, nevzdávajte sa! V Lige za ľudské práva plne podporujeme Vaše odporúčania ako aktívni občania a občianky tejto krajiny, ktorým záleží na stave dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú na území SR, bez rozdielu a diskriminácie.  
 
S vďakou a úctou,

Mgr. Barbora Meššová,
riaditeľka
OZ Liga za ľudské práva