Podporte nás

Právna pomoc pre zraniteľné osoby v zaistení - #GivingTuesday

A máme tu znova #GivingTuesday - sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Deň, kedy ľudia po celom svete šíria dobro, nezištné dávanie a robia dobré skutky.


Už druhýkrát sme sa v tomto roku rozhodli zapojiť do kampane #GivingTuesday, tentokrát s výzvou "Právna pomoc pre zraniteľné osoby v zaistení"

Naša súčasná kampaň je zameraná na poskytovanie právnej pomoci a s tým súvisiacej inej, od individuálnych okolností jednotlivého prípadu vyplývajúcej, asistencie pre zraniteľné osoby v zaistení.

Koho možno považovať za zraniteľnú osobu? Zákon o pobyte cudzincov nám poskytuje v tomto smere určité vodítko, keď medzi zraniteľné osoby zaraďuje maloletých, osoby so zdravotným postihnutím, obete obchodovania s ľuďmi, osoby staršie ako 65 rokov, tehotné ženy, slobodných rodičov s maloletými deťmi, či osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo inej závažnej forme psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia. V praxi sa však časti stretávame aj s inými skutočnosťami, ktoré majú za dôsledok zraniteľnosť u osoby, a ktoré potrebujeme brať do úvahy pri poskytovaní právnej pomoci, aby sme vždy zabezpečili najlepší záujem nášho klienta. 

Čo je potrebné si predstaviť pod pojmom zaistenie? Zaistením v skratke voláme jednen z dvoch útvarov policajného zaistenia pre cudzincov na Slovensku. Tieto útvary sú vo svojej podstate "väzením", kde sa ocitli cudzinci, ktorí sa však nedopustili žiadneho trestného činu. Dôvodom ich aj (potenciálneho) niekoľkomesačného umiestnenia v zaistení môže byť priestupok v podobe nedostatku platných dokladov, či povolenia na pobyt. Zaistení v praxi často bývajú aj žiadatelia o azyl, ktorí na Slovensku hľadajú útočisko pred prenasledovaním alebo vojnovým konfliktom. 


V zaistení sú cudzinci vo všetkom odkázaní na prítomných policajtov, sú im odňaté všetky komunikačné prostriedky a väčšina osobných vecí, ako aj obmedzený pohyb na čerstvom vzduchu. Mnohí z nich zažili vo svojej krajine a na ceste do bezpečia nepredstaviteľné hrôzy, ktoré v nich zachovali traumy. Útvary policajného zaistenia nie sú vhodným prostredím pre zraniteľné osoby, nakoľko pobyt vo "väzenských podmienkach" a odňatie slobody ich traumu a zraniteľnosť len prehlbuje.

Našou úlohou, ako právnikov poskytujúcich bezplatné právne poradenstvo a zastúpenie, je okrem iného, aj včasná identifikácia tejto zraniteľnosti u klientov a podniknutie všetkých legitímnych krokov na zabezpečenie potrieb vyplývajúcich z tejto zraniteľnosti v konaniach pred štátnymi orgánmi. Príkladom takejto identifikácie možno spomenúť prípad klienta, ktorý vplyvom duševnej poruchy zablúdil na Slovensko a ocitol sa v zaistení bez akejkoľvek odbornej pomoci a medikamentóznej liečby. Až na naše opakované naliehanie bol klient v našej prítomnosti a v prítomnosti tlmočníka, ktorého sme zabezpečili, vyšetrený u špecializovaného lekára a následne hospitalizovaný za účelom stabilizácie jeho zdravotného stavu. Klientovi bola po prepustení z nemocnice uložená alternatíva k zaisteniu a následne došlo k zlúčeniu s rodinou, ktorá ho mesiace hľadala. Ako možno vidieť aj z tohoto prípadu, intervencia z našej strany má nezastupiteľné miesto, nakoľko zo strany štátnych orgánov častokrát k identifikácii zraniteľnosti nedôjde alebo, ak aj dôjde k identifikácii zraniteľnosti, umiestnenie v zaistení, a s tým súvisiace pozbavenie na osobnej slobode, je využívané ako "humanitárne riešenie".

Dostupnými právnymi prostriedkami sa však primárne snažíme docieliť, aby polícia a/alebo súdy prepustili zraniteľné osoby na slobodu. V roku 2019 sme boli na súdoch úspešní až v 89% prípadoch zaistenia, ktoré sme zastupovali. Výsledky našej činnosti v zaistení si môžete pozrieť vo výročnej správe za rok 2019 TU. Tento rok sme doteraz poskytli právne poradenstvo 82 klientom a klientkám, vrátane tehotných žien, detí, či osôb s psychickými problémami. Ako možno vidieť, zaistenie zraniteľné osoby neobchádza, práve naopak môže ich postihnúť v dĺžke trvania až 6 mesiacov, a v prípadoch, kedy nedôjde k identifikácii ich zraniteľnosti, aj na dlhšie.

Právna pomoc pre zraniteľné osoby v zaistení si vyžaduje nielen právne poradenstvo, ale aj kvalifikované právne zastúpenie pred správnymi orgánmi a súdmi. V Lige za ľudské práva máme dlhoročnú expertízu v oblasti pomoci a právneho zastupovania cudzincov v zaistení, avšak chýbajú nám finančné prostriedky na pokračovanie v tejto činnosti od nového roka 2021. Pomôžte nám to zmeniť. Podporte nás a pomôžte aj Vy svojou troškou k tomu, aby neboli zraniteľné osoby pozbavené na osobnej slobode niekoľko mesiacov v zaistení.  Urobiť tak môžete už v utorok 1.12. počas #GivingTuesday TU.

Z prostriedkov vyzbieraných počas #GivingTuesday budeme poskytovať zraniteľným osobám v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov na Slovensku bezplatné právne poradenstvo, ako aj zastupovanie v konaniach pred cudzineckou políciou a migračným úradom, či iným orgánom štátu, a tiež pokryjeme náklady na tlmočenie a cesty za klientmi do týchto útvarov.

Ďakujeme!


Ako sme naložili s vyzbieranými peniažkami z našej májovej kampane "Pomôžte nám zlúčiť rozdelené rodiny" sa dočítate TU.