Podporte nás

Prípad obchodovania s ľuďmi

V Lige za ľudské práva sa nám dostal do pozornosti prípad 45 mužov - cudzincov pôvodom predovšetkým z Moldavska a Ukrajiny, ktorí boli zadržaní dňa 8.10.2019 v priemyselnej hale za nelegálnu výrobu tabakových výrobkov bez ochranných známok vo Veľkých Kostoľanoch, okres Piešťany.
Mali sme možnosť preštudovať si anonymizované dokumenty, konkrétne zápisnice z výsluchu šiestich z nich, uznesenia Kriminálneho úradu finančnej správy o vznesení obvinenia proti všetkým 45 zadržaným osobám, a rozhodnutie Okresného súdu v Trnave, ktorým boli 11 obvinení vzatí do väzby. Z dokumentov vyplynulo, že zadržaní cudzinci sú momentálne trestne stíhaní za spáchanie trestného činu “porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru” (podľa § 279 ods. 1, ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. a) Trestného zákona, za čo im hrozia tresty odňatia slobody až na 8 rokov).
 
Podľa nášho názoru skutkové okolnosti prípadu vzbudzujú dôvodné podozrenie pre spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi (ďalej len “OSL”), spáchaného na väčšom počte osôb pravdepodobne organizovanou skupinou, ktorá zrejme danú činnosť páchala/pácha dlhodobo a systematicky, zneužívajúc zraniteľné postavenie nezamestnaných ľudí z vojnou rozvráteného regiónu Donecka na Ukrajine a chudobných regiónov Moldavska, vrátane dvoch osôb blízkych veku maloletosti. Spracovali sme pre orgány činné v trestnom konaní detailné právne stanovisko, záverom ktorého žiadame o začatie trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi (OSL). Na osoby, ktoré boli zneužité na nelegálnu výrobu cigariet bez ochranných známok by sa malo primárne hľadieť ako na obete obchodovania, a nie ako na páchateľov.
 
V stanovisku poukazujeme predovšetkým na medzinárodné záväzky SR vo vzťahu proti obchodovaniu s ľuďmi. (Dohovor Rady Európy o boji proti OSL, Smernica EÚ č.2011/36 EU o prevencii OSL a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania). Poukazujeme na relevantné ustanovenia Trestného zákona (ďalej len “TZ”), predovšetkým § 179 - skutková podstata zločinu OSL, a § 40 - upustenie od potrestania.
 
Podľa medzinárodného práva OSL predstavuje závažný trestný čin, páchaný často v rámci organizovaného zločinu a závažné porušenie ľudských práv. Boj proti OSL je prioritou EÚ, osobe by sa mala poskytnúť pomoc a podpora, hneď ako vznikne odôvodnená indícia, že môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi. Z výpovedí obvinených bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že takmer všetky indikátory nasvedčujúce OSL sú v danom prípade naplnené. Žiadame preto orgány činné v trestnom konaní, aby sa bezodkladne začali naplno zaoberať vyšetrovaním trestného činu OSL.
 
Z výpovedí obvinených vyplýva nábor cez internet za použitia klamstva - prísľub legálnej práce a vysokého zárobku, cesta do SR prebiehala pochybným spôsobom - prekladanie ľudí z auta do auta, všetko organizovali neznáme osoby, ktoré sa predstavili len krstným menom, po príchode do SR nasadené tmavé okuliare alebo kukla, aby osoby nevedeli, kam ich vezú, odobratie pasov (údajne za účelom prípravy pracovnej zmluvy), odobratie mobilných telefónov (údajne z dôvodu, že vo výrobnej hale nie je signál ani internet), nemožnosť opustiť výrobnú halu (bývanie a stavovanie priamo v hale, izby bez okien), úplná absencia kontaktu s okolitým svetom a domovom, pochybné pracovné zmluvy v ruskom/ukrajinskom jazyku uzatvorené so spoločnosťou sídliacou na Ukrajine, vykorisťujúce pracovné podmienky (práca 12 hodín denne v teple až do 35 stupňov, v rozpore so Zákonníkom práce), nemožnosť prácu ukončiť, keď sa tak človek rozhodol (niektorí chceli odísť, bolo im povedané, že až keď za nich nájdu náhradu, a že keď neodpracujú celý mesiac, nedostanú plat), zo šiestich zápisníc, ktoré sme čítali peniaze neboli vyplatené nikomu, niektorí uvádzali, že ani nevedeli, že sú v SR. Jeden mladý chlapec (19 rokov) bol študent, išlo o jeho prvú pracovnú skúsenosť, chcel len brigádu na jeden mesiac, už mal byť späť v škole, namiesto toho sedí vo väzbe už takmer dva mesiace pozbavený na osobnej slobode. Nábor vykazuje znaky zneužitia nevedomosti a nedostatku skúseností zraniteľnej osoby, a zneužitie chudobných osôb bez práce, ktorí potrebujú živiť svoje rodiny a doma si nevedia nájsť prácu. O nelegálnosti výroby nemali vedomosť, niektorí sa pýtali, prečo cigarety nemajú ochranné známky, bolo im povedané, že ide o tovar pre “duty free shopy”.
 
Podľa nás je v danom prípade skutková podstata trestného činu OSL naplnená tým, že:
  • obvinení boli zlákaní, prepravení, prechovávaní, odovzdaní a prevzatí
  • s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody a iných foriem donucovania,
  • hoci aj s ich súhlasom,
  • na účel zneužívania na páchanie trestnej činnosti.
Uznesení o vznesení obvinenia poukazuje na objekt trestného činu podľa § 279 TZ, ktorým je „záujem SR na kontrole tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani“. Tento záujem štátu nespochybňujeme, avšak zastávame názor, že prioritou právneho štátu, garantujúceho ľudské práva pre každého na svojom území, je záujem na ochrane človeka a jeho základných ľudských práv, bez ohľadu na krajinu jeho pôvodu či právny alebo sociálny status. Je nepochybné, že v danom prípade bol trestný čin podľa § 279 TZ spáchaný, avšak jeho páchatelia, ktorí sú s najväčšou pravdepodobnosťou zároveň páchateľmi trestného činu OSL, sú zrejme naďalej na slobode, a trestne stíhané sú pravdepodobné obete OSL, čo je neprijateľné. V danom prípade teda momentálne, ako sa zdá, dochádza ku kriminalizácii obetí trestného činu OSL, namiesto ich ochrany.
 
Úmysel obvinených obohatiť sa z páchania trestnej činnosti nebol preukázaný. Obvinení, ako sami vypovedali, prišli na Slovensko, za účelom legálnej práce za prisľúbenú mzdu (mzdu, ktorá im bola prisľúbená za legálnu prácu, nemožno označovať za „majetkový prospech“).
 
Poukazujeme na čl. 8 vyššie spomínanej Smernice, podľa ktorej členské štáty …sú oprávnené trestne nestíhať alebo neukladať obetiam obchodovania s ľuďmi tresty za ich účasť na trestnej činnosti, ak boli k páchaniu tejto trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že bol na nich spáchaný trestný čin OSL.
 
Dôrazne žiadame orgány činné v trestnom konaní a súdy, aby zodpovedne, svedomito a urýchlene, na základe zohľadnenia všetkých okolností prípadu, vyšetrovali daný prípad prioritne ako prípad obchodovania s ľuďmi.
Podotýkame, že sme nemali možnosť študovať celý spis a ani dokumenty všetkých obvinených, a preto nevieme vylúčiť, že medzi obvinenými sa môžu nachádzať aj osoby, ktoré nie sú obeťami, ale páchateľmi, resp. spolupáchateľmi trestného činu obchodovania s ľuďmi a trestého činu podľa §279 TZ.

Právny tím OZ Liga za ľudské práva
 
Kontakt pre médiá: Mgr. Barbora Meššová, riaditeľka OZ (0918 857 715, messova@hrl.sk)
 

Dokumenty na stiahnutie

349-THB case stanovisko_HRL.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť