Zmeny v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov

Novela zákona o azyle, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky, nadobudla účinnosť od 1. júla 2024. Novela obsahuje viaceré zmeny týkajúce sa poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca.
Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať len:
a) počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,
b) dlhšie ako 120 dní len za ubytovanie odídenca, ktorý je zraniteľnou osobou;
 
Zraniteľnou osobou na účely príspevku sa má na mysli:
a) člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
b) osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej ÚPSVaR poskytuje dotáciu na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím,
c) osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
d) jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku (= pred dovŕšením 5. roku veku) alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
e) dieťa do piatich rokov veku (= pred dovŕšením 5. roku veku) osoby podľa písmena d);
 
Príspevok bude naďalej poskytovaný poskytovateľovi ubytovania (teda nie priamo odídencovi), a to prostredníctvom obce (obecného/miestneho/mestského úradu);

Po novom už nebude mať nárok na príspevok žiadny poskytovateľ ubytovania, ktorý ubytovanie poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti (hotely, hostely, penzióny a pod.) - ide o ubytovateľov, ktorí do 30. 6. 2024 spadali pod schému Ministerstva dopravy SR;

Budú len tri skupiny osôb oprávnených na poskytnutie príspevku, a to:
a) osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi (ubytovanie "v súkromí" - byty, rodinné domy),
b) právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje, no len ak takéto ubytovanie neposkytuje v rámci svojho podnikania,
c) obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi;
 
Výška príspevku je stanovená nariadením vlády SR č. 141/2024 Z. z.;  ide o:
a) 5 eur/noc/osobu - v prípade ubytovania "v súkromí" (byty, rodinné domy), vrátane stanovenia maximálneho mesačného stropu príspevku podľa počtu obytných miestností (390,- €, 540,- €, 720,- €, alebo 900,- €),
b) 6 eur/noc/osobu v prípade ostatných ubytovacích zariadení;
 
Zákon po novom vymedzuje aj prípady, kedy oprávnená osoba nemá nárok na príspevok, napríklad:
a) ak ubytuje odídenca, ktorý je na území Slovenskej republiky vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti,
b) ak ubytuje odídenca, ktorý je jeho blízkou osobou (= najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel),
c) ak sa odídencovi súbežne poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení;
 
Po novom bude mať odídenec častejšie povinnosť osobne oznamovať obci, že mu oprávnená osoba poskytla ubytovanie, a to:
a) do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania; súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti podľa § 36a odseku 3 zákona o azyle, ak ide o zraniteľnú osobu,
b) dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní;

Odídenec, ktorý je zraniteľnou osobou, bude mať tiež novú povinnosť bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie jeho zraniteľnosti;

Ministerstvo vnútra SR by malo na svojom webe zverejniť nový vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania odídencovi;

S účinnosťou od 1. júla 2024 musia ubytovatelia s odídencami uzatvoriť novú zmluvu, ktorá bude reflektovať príslušné zmeny v zákone o azyle.