Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Liga za ľudské práva je občianske združenie, ktoré poskytuje konzultácie v oblasti právnych predpisov upravujúcich migráciu, azyl a získavanie štátneho občianstva SR.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá.
 

Kto zodpovedá za plnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov?

Tieto informácie vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb a výkone činnosti občianskeho združenia: Liga za ľudské práva, so sídlom Michalská 372/9, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31807968, zapísaná v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-25879 (ďalej len „My“ alebo „Liga za ľudské práva“).


Aké sú naše kontaktné údaje?

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle (+421 911 720 086, e-mailom na hrl@hrl.sk) alebo poštou na adrese nášho sídla.

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami, a to s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (č. 18/2018Z.z.), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o azyle (č. 480/2002 Z.z.), zákonom o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.), zákonom o štátnom občianstve Slovenskej republiky (č. 40/1993 Z.z.), a ďalšími právnymi predpismi.

 
Prečo spracúvame osobné údaje?

 Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • poskytovať služby našim klientom, zastupovať ich v konaniach, poskytovať im súčinnosť  a bezplatnú právnu pomoc;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb; a
 • reportovať vybrané údaje a informácie na účel uchádzania sa o granty alebo účasť v projektoch .


Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov, a to na nasledujúce účely a opierame sa o nasledujúce právne základy:
 
 
Účel
 
Právny základ
 
Kategória osobných údajov
 
Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod.
 
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
Splnenie zákonnej povinnosti
 
Bežné osobné údaje
 
Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane objednávok, faktúr, dodacích listov, styk s bankou
 
 
Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 
 
Bežné osobné údaje
 
Vedenie prijatej a odoslanej pošty a plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z.
 
 
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
Splnenie zákonnej povinnosti
 
 
Bežné osobné údaje
 
Všeobecne právne vzťahy prevádzkovateľa s tretími osobami - sledovanie dodržiavania právnych predpisov, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích osôb atď.
 
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
 
Uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a informácií v zmysle zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky a iných právnych predpisov.
 
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Zastupovanie osôb v súdnych, trestných, správnych či iných konaniach vrátane konaní o azyle, o zaistení a o vyhostení a vykonávanie práv a povinností s tým súvisiacich.
 
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa  ako opatrovníka osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ako subjektu, ktorý má byť ustanovený ako opatrovník týmto osobám.
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
Splnenie zákonnej povinnosti
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. c) GDPR:
Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas.
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Zastupovanie osôb pred  Európskym súdom pre ľudské práva alebo pred výbormi Organizácie spojených národov (OSN) a vykonávanie práv a povinností s tým súvisiacich.
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Poskytovanie pomoci a/alebo súčinnosti v iných prípadoch, ak o to dotknutá osoba požiada, napr. sprevádzanie osôb na úrady, pomoc s vybavovaním povolení, registrácií a plnení iných povinností.
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Zisťovanie skutkových okolností v právnych veciach, ktoré sú riešené prevádzkovateľom v rámci jeho činnosti, ako aj zisťovanie dôkaznej situácie v právnej veci a zabezpečovanie dôkazov
 
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem na právnej ochrane nárokov jeho klienta, resp. právnej obrane klienta voči nárokom tretích subjektov, náležité zistenie skutkových okolností prípadu klienta, zabezpečenia dôkazov pre účely preukázania tvrdení klientov a pod. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby, a to okrem vyššie uvedeného aj z dôvodu, že osobné údaje dotknutých osôb budú väčšinou získavané na dobrovoľnej báze od samotných dotknutých osôb.
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
 
 
Zverejnenie informácií a údajov o právnych veciach fyzických osôb v médiách, na sociálnych sieťach a pod., napr. za účelom vyhlásenia zbierky na pomoc, zmedializovania príbehu dotknutej osoby vo forme zverejneného videa, článku, fotografie a pod., odprezentovanie činnosti prevádzkovateľa
 
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
Poskytnutie súhlasu
 
V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR:
Poskytnutie výslovného súhlasu
 
 
Bežné osobné údaje
 
 
 
 
Osobitná kategória osobných údajov
 
Organizovanie konferencií, seminárov a iných spoločenských a kultúrnych podujatí, poskytnutie informácií o prednášajúcom, vyhotovenie prezenčnej listiny účastníkov, vyhotovovanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov z podujatí za účelom odprezentovania činnosti prevádzkovateľa verejnosti, poskytnutie údajov a preukazovanie projektových aktivít „donorovi“ projektu, ktorého sa dotknutá činnosť týka
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem verejne odprezentovať činnosť prevádzkovateľa, ako aj poskytnúť údaje „donorovi“ projektu, ktorého sa dotknutá činnosť týka, pričom dôležitosť predmetného oprávneného záujmu je zdôraznená aj skutočnosťou, že prevádzkovateľ poskytuje bezplatnú právnu pomoc a podporu utečencom, azylantom a iným cudzincom, pričom účelom konferencií, seminárov a iných spoločenských a kultúrnych podujatí je práve priblíženie tejto problematiky verejnosti a otvorenie verejnej diskusie na túto tému. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.
 
 
Bežné osobné údaje
 
Plnenie povinností a záväzkov voči donorom alebo partnerom projektu (napr. štátne alebo európske inšitúcie, partneri projektu, ktorí sú hlavným žiadateľom grantu/ nenávratného finančného príspevku, atď.)
 
V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa
 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem odprezentovať činnosť prevádzkovateľa, ako aj poskytnúť údaje donorovi alebo partnerovi projektu, ktorého sa dotknutá činnosť týka, a to za účelom získania grantu, napr. z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, z ktorého je následne financovaná činnosť prevádzkovateľa a bezplatná právna pomoc v oblasti azylovej a migračnej politiky. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.
 
 
Bežné osobné údaje
 
Vybavenie žiadostí, dopytov a otázok fyzických osôb zaslaných prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke www.hrl.sk v časti Online právna poradňa
 

V prípade bežných osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
Plnenie zmluvy

V prípade osobitnej kategórie osobných údajov článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR:
je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc

 
 
Osobitné kategórie osobných údajov
 
Zasielanie informácií o novinkách a zaujímavostiach (newsletter)
 
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
Poskytnutie súhlasu
 
 
Bežné osobné údaje
 
Cookies - Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík.
 
 
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
Poskytnutie súhlasu
 
 
Bežné osobné údaje
 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

 
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, donorom, tlmočníkom, medzinárodným organizáciám, príbuzným dotknutých osôb, vrátane zamestnancov týchto osôb. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom verejnej moci, ktoré sa však nepovažujú za príjemcov osobných údajov.[2]
 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

 
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch, a to v prípadoch, ak sa príjemcovia nachádzajú v takejto tretej krajine, resp. sú medzinárodnou organizáciu, prípadne ak dotknutá osoba je príslušníkom tretej krajiny alebo k nej má iný relevantný vzťah a na účely poskytnutia právnej pomoci alebo uplatnenia právnych nárokov dotknutej osoby je nevyhnutný prenos osobných údajov do tretej krajiny. Okrem uvedeného vo vybraných situáciách poskytujeme minimálny rozsah osobných údajov o našich klientoch aj donorom, ktorí sa môžu nachádzať v tretích krajinách. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle GDPR prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie sa môže uskutočniť, okrem iného, ak Európska komisia rozhodla, že táto tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany (Adequacy decision) (ďalej len „Rozhodnutie Komisie“). Z tohto dôvodu v každom jednotlivom prípade skúmame existenciu či neexistenciu Rozhodnutia Komisie. Je však potrebné zdôrazniť, že aj v prípade neexistencie Rozhodnutia Komisie, sme oprávnení prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a to napr. ak prenos osobných údajov je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom či prenos nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.
 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonnými dobami uchovávania (napr. Zákon o účtovníctve), prípadne odporúčanými dobami uchovávania, a to v súlade s naším Registratúrnym poriadkom, zväčša po dobu desať (10) rokov.
 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby a poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj odmietnutie poskytnutia služieb alebo poradenstva. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb (napr. od prevádzkovateľa centra pomoci v prípade spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb klientom tohto centra pomoci, a pod.).
 
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod.
 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 
Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť. Máte právo na:
 ​
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

 ​

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
 
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
 
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
 
 • ste napadli správnosť osobných údajov; 
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.
 
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.
 
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša organizácia alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
 
Ak sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
 
Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade, ak máte za to, že došlo pri spracúvaní Vašich osobných údajov k porušeniu vašich práv alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel: + 421 2 32 31 32 11, email: statny.dozor@pdp.gov.sk. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.
 

Spracúvanie súborov cookies

 
Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa.
 
Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame napr. na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke www.hrl.sk v časti Online právna poradňa. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sieťach, ako napr. na Facebook, Instagram, Youtube. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb.
 
Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
 
Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.
 
Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať správne. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomocnej sekcii každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

 
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme na vedomie zverejnením na tejto webstránke.
 

 

[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.