Podporte nás

Dajme šancu utečencom IV

Projekt je zameraný na prevenciu radikalizácie mládeže, ako aj na podporu a ochranu práv zraniteľnej skupiny utečencov a migrantov, osobitne práva na azyl a práva na osobnú slobodu.

Projekt "Dajme šancu utečencom IV" plynule nadväzuje na projekt "Dajme šancu utečencom III" a kombinuje vzdelávanie a priamu právnu pomoc, čím sa zameriava jednak na predchádzanie diskriminácie, rasizmu a xenofóbie medzi mladými ľuďmi (formou interaktívnych workshopov o migrácii na ZŠ a SŠ za účasti utečencov, a prednášok na Policajnej akadémii PZ), ako aj na podporu a ochranu ľudských práv (žiadateľov o azyl a ďalších zraniteľných skupín migrantov v zaistení). Projekt realizujeme v mesiacoch január až december 2020.
 
Hlavné aktivity projektu:
 
1) Výchova a vzdelávanie žiakov/študentov ZŠ a SŠ so zameraním na prevenciu radikalizácie mládeže
 
Workshopy na ZŠ a SŠ majú za cieľ prispieť k výchove mládeže k tolerancii, odstraňovaniu predsudkov voči utečencom a búraniu mýtov a stereotypov. Neznášanlivosť voči migrantom, osobitne utečencom a moslimom, je v našej spoločnosti citeľná. Nenávisť naberá často podobu verbálnych či fyzických útokov na utečencov, ktorým musia čeliť v každodennom živote na Slovensku. Hlavnou príčinou tohto stavu je strach z neznámeho a nedostatok znalosti faktov o migrácii a utečencoch. Cieľom týchto workshopov je preto inovatívnou formou s využitím komiksových príbehov utečencov (Uletenci), a za účasti utečenca, ktorý ako “živá kniha“ rozpovie svoju skúsenosť s postavením utečenca, poskytnúť žiakom a študentom ZŠ a SŠ fakty o migrácii a azyle pre lepšie pochopenie témy nútenej migrácie. Tieto aktivity pomáhajú jednoznačne predchádzať xenofóbii a pôsobia preventívne proti radikalizácii mládeže. V mesiacoch september až december 2020 plánujeme zrealizovať 20 workshopov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku.

2) Vzdelávanie a výchova študentov-policajtov k porozumeniu ľudským právam a k zručnostiam v práci s migrantmi
 
Cieľom je zlepšenie porozumenia policajtov a budúcich policajtov ľudským právam a migrácii. Vzdelávanie policajtov v téme ľudských práv je dôležité, keďže policajti rozhodujú o právach migrantov. V oblasti vzdelávania budúcich policajtov dlhodobo spolupracujeme s Akadémiou PZ v Bratislave. V rámci projektu pripravíme a uskutočníme prednášky najmenej dvoch odborníkov zo zahraničia na vybrané aktuálne migračné témy (so zameraním na ľudskoprávne hľadisko), ktoré si dohodneme s vedením Akadémie PZ. Prednášky zrealizujeme na jeseň 2020.
 

"Prednášky na Akadémii PZ v Bratislave a SOŠ PZ v Košiciach v rámci projektu "Dajme šancu utečencom III"
 
3) Priama právna pomoc v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov - ochrana práva na azyl a práva na osobnú slobodu
 
Touto aktivitou zabezpečíme právnu pomoc žiadateľom o azyl, ako aj ďalším zraniteľným cudzincom v zaistení, u ktorých prichádza, na základe vyhodnotenia individuálnych okolností prípadu, do úvahy uloženie menej prísneho donucovacieho opatrenia. Právnu pomoc budeme poskytovať počas celého roka 2020 (január až december 2020) v ÚPZC Medveďov a ÚPZC Sečovce, pričom bude zahŕňať právne poradenstvo ako aj právne zastúpenie v konaniach pred správnymi orgánmi (Migračný úrad MV SR, cudzinecká polícia) a súdmi, príp. inými relevantnými orgánmi (úrad verejnej ochrankyne práv, prokuratúra, medzinárodné inštitúcie - ESĽP či Výbor OSN pre práva dieťaťa). Súčasťou právneho poradenstva je využívanie tlmočníckych služieb.
 

 
4) Analýza uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie 
 
Výstupom tejto aktivity bude analýza inštitútu náhrady škody za nezákonné zaistenie a efektívnosť jeho využitia cudzincami, v prípade ktorých súd rozhodol o tom, že ich zaistenie bolo nezákonné, v praxi. Spracovaná analýza má následne poslúžiť ako nástroj účinnejšej právnej pomoci pre nezákonne zaistených cudzincov, ako aj advokačný nástroj na navrhnutie a presadzovanie systémových zmien. 
 
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie vo výške 34 630 eur. 
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Liga za ľudské práva.