Podporte nás

Dajme šancu utečencom III

Projekt je zameraný na právnu pomoc zaisteným žiadateľom o azyl, zlepšenie dostupnosti a kvality tlmočenia a vzdelávanie a výchovu budúcich policajtov k ľudským právam a porozumeniu iným kultúram.Projekt je pokračovaním našej dlhoročnej podpory utečencov a ich práva požívať u nás azyl. Zameriava sa na zlepšenie dostupnosti a kvality tlmočenia, ktoré je kľúčom k porozumeniu bezprostredne po ich príchode do SR ale aj pri integrácii. Dôraz kladieme na vzdelávanie a výchovu budúcich policajtov k ľudským právam a porozumeniu iným kultúram v spolupráci s Policajnou akadémiou a SOŠ policajnou v Košiciach. Napokon, pomáhame priamou právnou pomocou tým najzraniteľnejším, žiadateľom o azyl v zaistení, s osobitným dôrazom na zabezpečenie právnej pomoci rodinám s deťmi, maloletým bez sprievodu, ženám, a ďalším zraniteľným žiadateľom o azyl a cudzincom umiestneným v útvaroch policajného zaistenia. 

Aktivity plynule nadväzujú na naše predchádzajúce projekty, hlavne projekt „Dajme šancu utečencom“, projekt „Dajme šancu utečencom II“, ale aj na projekt „Právna pomoc v zaistení“. 

Dátum realizácie projektu: 1.6.2019 – 31.12.2019. Finálna správa o projekte je dostupná TU.

 Hlavné aktivity projektu: 

1)    Zvyšovanie kvality tlmočenia:

V tomto projekte plánujeme nadviazať na predchádzajúce aktivity, prehlbovať spoluprácu a komunikáciu s MSSR a s inými profesiami a subjektmi, ktoré využívajú pri svojej práci tlmočenie a plánujeme zorganizovať dva semináre pre tlmočníkov - jeden v Bratislave a druhý v Košiciach.

2)    Vzdelávanie a výchova študentov-policajtov k porozumeniu ľudským právam a k zručnostiam v práci s ľuďmi z iných kultúr:

Cieľom je zlepšenie porozumenia policajtov a budúcich policajtov ľudským právam a migrácii. V oblasti vzdelávania budúcich policajtov dlhodobo spolupracujeme s Akadémiou PZ v Bratislave. V rámci projektu plánujeme zrealizovať 4 prednášky s 5 zahraničnými lektormi, ktoré by sa konali v Bratislave na Akadémii Policajného zboru a na Strednej odbornej škole PZ v Košiciach na témy ako napríklad práca s tlmočníkom, princíp ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a zachovania jednoty rodiny v rámci plnenia opatrení na úseku kontroly migrácie, ľudskoprávne aspekty použitia donucovacích prostriedkov a pod.

3)    Právna pomoc zaisteným žiadateľom o azyl a ostatným cudzincom umiestneným v Útvare policajného zaistenia v Sečovciach a v Medveďove:

Touto aktivitou zabezpečíme účinné uplatňovanie práva na azyl a práva na osobnú slobodu žiadateľov o azyl. V rámci projektu Dajme šancu utečencom III budeme poskytovať právnu pomoc, vrátane právneho zastúpenia, zaisteným žiadateľom o azyl s osobitným dôrazom na zabezpečenie právneho zastúpenia rodinám s deťmi, maloletým bez sprievodu, ženám, a ďalším zraniteľným žiadateľom o azyl. V rámci právnej pomoci v ÚPZC chceme riešiť aj otázku pozbavenia osobnej slobody zaistených žiadateľov o azyl a iných zaistených cudzincov so snahou o zabezpečenie súdneho prieskumu rozhodnutí cudzineckej polície o zaistení, resp. snahou o aplikáciu menej prísneho donucovacieho opatrenia vo forme hlásenia pobytu alebo zloženia peňažnej záruky.Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Liga za ľudské práva.