Podporte nás

Banská Bystrica: Samosprávy potrebujú väčšiu pomoc štátu

Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018, lebo si samosprávy uvedomili, že príchod cudzincov na Slovensko sa stáva aktuálnou výzvou. V tomto roku sa skončil, čo bola príležitosť spýtať sa zapojených miest na to, ako projekt hodnotia. Hovoríme s viceprimátorom Banskej Bystrice Milanom Lichým.
Prečo ste sa zapojili do projektu KapaCITY?
Do Banskej Bystrice v posledných rokoch, podobne ako do ostatných miest Slovenska, prichádzajú mnohí cudzinci, ktorí tu majú záujem, študovať, pracovať, žiť. V Banskej Bystrici žije aktuálne 2 830 cudzincov z krajín EÚ aj z krajín mimo EÚ. V máji 2015 bola mestom prijatá stratégia integrácie cudzincov v Banskej Bystrici. Vychádzala z dvojročného projektu BUK - Budovanie kapacít v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry. Podkladom pre vypracovanie stratégie bol aj dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta. Migrácia je jednou z najdôležitejších globálnych výziev 21. storočia a aj preto sa mesto rozhodlo pridať sa k piatim pilotným mestám, ktoré takúto stratégiu prijali. Všetky opatrenia prijaté v stratégii sa však z rôznych dôvodov neplnili, preto sme uvítali zapojenie sa do projektu KapaCITY z hľadiska vnímanie potreby intenzívne sa  venovať téme spolužitia s novými obyvateľmi mesta a záujmu pôsobiť opatreniami v prospech dobrého spolužitia v meste i využívania potenciálu každého nového obyvateľa.

Koľko cudzincov žije vo vašom meste a aké je zloženie cudzineckej komunity?
Na území mesta Banská Bystrica je evidovaných 2 830 cudzincov. Z uvedeného počtu je 952 občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a 1 878 občanov tretích krajín (1 604 mužov a 1 226 žien). Pobyt občana únie má charakter trvalého pobytu. Účel pobytu občanov Európskej únie v informačnom systéme neevidujeme, a preto nie je možné poskytnúť korektný údaj o tejto skutočnosti. Spravidla ide o podnikanie, zamestnanie a zlúčenie rodiny. Na prechodnom pobyte evidujeme 1 586 občanov tretích krajín. Účel ich pobytu je predovšetkým štúdium (526), zamestnanie (321), podnikanie (252), zlúčenie rodiny (287), osoby s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí (162). Zvyšok tvoria predovšetkým lektori , dobrovoľníci a športovci. Na trvalom pobyte evidujeme  292 občanov tretích krajín. V Banskej Bystrici sú evidovaní občania z takmer 80 krajín sveta. Okrem štátov únie sú to predovšetkým občania Ukrajiny (873), Ruskej federácie (309), Srbska (207), Číny (69), Veľkej Británie (66), Vietnamu (55). Evidujeme aj napríklad občanov Turecka, Albánska, Austrálie, Egypta, Filipín, Mexika, Venezuely, Kazachstanu, USA, Kanady, Indonézie, Palestíny a ďalších. Z členských krajín EÚ evidujeme najviac občanov Českej republiky (227), Poľska (154), Talianska (68), Francúzska 53, Španielska (47), Maďarska (34) a Chorvátska (22).

Čo bolo pre vás najsilnejším momentom v rámci projektu?
Za najsilnejší moment v rámci projektu KapaCITY pokladáme výmenu skúseností, stretnutia s cudzincami a rozbehnutie skutočnej spolupráce, ktorá sa ukázala užitočná tiež v čase koronakrízy, počas ktorej vie samospráva v súčinnosti so zástupcami cudzincov reagovať na niektoré konkrétne potreby (informovanie, ochranné pomôcky, testovanie).
 
Majú samosprávy dostatočné kompetencie, prostriedky a podporu na realizáciu integračných politík na svojom území?
Samosprávy nemajú napríklad dostatočné kompetencie pri získavaní a spracúvaní údajov o cudzincoch. Potrebujú väčšiu pomoc štátu pri vzdelávaní, zlepšovaní podmienok organizačne aj technickom vybavení, pomoc pri osvete, tvorbe informačných materiálov. Potrebujú zosieťovať tlmočníkov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, dobrovoľníkov i ďalších na podporu integračných politík. Snažia sa problémy odstraňovať samostatne, niekedy s pocitom, že štát všetky starosti nechal na samosprávy.
 
V rámci projektu KapaCITY ste už realizovali viacero projektov na zlepšenie integrácie cudzincov na území vášho mesta. Viete povedať, ktorý je pre vás najvýznamnejší?
Najvýznamnejšie je vytváranie informačných postupov, ktoré môže samospráva používať pre informovanie cudzincov a pomoc s nastavením práce s cudzincami žijúcimi v meste, na osvetu smerom k cudzincom o úlohách mesta, postavení obyvateľa mesta, právach a povinnostiach, na osvetu smerom k väčšinovému obyvateľstvu. Vytvorenie pracovného tímu samosprávy aj z Novobystričanov, ktorý v prípade potreby vie pomôcť (preklady a tlmočenie, informácie, prevencia a pod.). Projekt má pomôcť s vytvorením a realizáciou informačnej kampane pre dôležitých aktérov v meste (mimovládne a komunitné organizácie, mestská polícia, školstvo, zdravotníci, cirkvi, zamestnávatelia) o zisteniach a možnostiach komunitnej práce s cudzincami žijúcimi na území mesta. Sú vytvorené informačné a propagačné materiály.
 
Bežná otázka zo strany pôvodných obyvateľov je, že by sa samosprávy mali viac starať v prvom rade o svojich obyvateľov, až potom o cudzincov – čo by ste im na to odpovedali?
Samosprávy sa starajú o obyvateľov, ktorými sú aj noví Bystričania. Mesto je akoby veľká rodina, a v slušných rodinách je bežné, že sa k hosťom a k novým susedom správame vľúdne, pomáhame im, chceme sa ukázať v dobrom svetle. Najprv sa postaráme o hostí až potom sa venujeme sebe. To isté zrejme očakávame aj my od druhých, keď sa ocitneme v cudzom svete. Hosť do domu, Boh do domu. Naši predkovia tu tiež v minulosti boli hosťami, či novousadlíkmi a prijali miesto a zvyky svojho nového domova, obohatili ho o svoje i zlepšili. Cudzinci sú takými novými Bystričanmi, ako boli aj naši predkovia, ak sa navzájom budeme vedieť prijať, bude to v prospech mesta, jeho novej budúcnosti a identity.
 
Článok vznikol a bol zverejnený v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.