Podporte nás

KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni

Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy.
Projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni
Dátum realizácie: 1.1.2018 – 31.12.2020

V tomto videu predstavuje Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry projekt Kapacity:Prvé koordinačné stretnutie partnerov a zapojených samospráv.

Žiadateľ: Liga za ľudské práva, o.z.

Partneri: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginál, o.z., Nadácia Milan Šimečku

Podpora: Únia miest Slovenska, Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava

Stručný popis:
Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území. Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK. V tom nám význame mentorsky a komunikačne pomôže Únia miest Slovenska, ktorá plní aj úlohu mosta smerom k ďalším samosprávam.
 
Hlavný cieľ projektu
Rozvoj odborných, sieťovacích, koordinačných, advokačných a komunikačných kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Vytvorenie know-how a mechanizmov na lokálnej úrovni, ktoré zabezpečia implementáciu integračných opatrení aj po skončení projektu.
Čiastkové ciele projektu
1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych
príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí.
2. Budovanie odborných znalostí, zručností a kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom vzdelávacích, sieťovacích, advokačných a komunikačných aktivít
3. Zdieľanie dobrej praxe, výmena skúseností a zvýšenie koordinácie a vzájomnej komunikácie relevantných aktérov na lokálnej úrovni
4. Uľahčenie prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k integračným službám a zlepšenie orientácie na úrovni samospráv
 
Hlavné aktivity projektu:
AKTIVITA 1: TVORBA NOVÝCH/REVÍZIA EXISTUJÚCICH INTEGRAČNÝCH STRATÉGIÍ NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
V rámci aktivity zmapujeme výskumom potreby konkrétnej samosprávy v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, navrhneme mechanizmus pravidelného poskytovania štatistických údajov o migrácii samospráve zo strany miestne príslušnej cudzineckej polície aby samospráva vedela, koľko a akých cudzincov má na svojom území, navrhneme vytvorenie novej/revíziu existujúcej stratégie štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni a navrhneme začlenenie chýbajúcich sociálnych služieb pre cudzincov do bežného výkonu kompetencií samospráv
Metodológia: pravidelné konzultačné a sieťovacie stretnutia zamestnancov samospráv a ďalších lokálnych aktérov integrácie zamerané na diskusiu a výmenu skúseností o možnostiach spolupráce s MVO, spolkami, združeniami cudzincov.

Nižšie si môžete stiahnuť a prečítať výskumné správy o situácii v oblasti migrácie v Hlavnom meste Bratislava, v mestách Trnava a Banská Bystrica a v Košickom samosprávnom kraji. 
 
AKTIVITA 2: VZDELÁVACIE A TRÉNINGOVÉ AKTIVITY
Pre samosprávy pripravíme sériu interkultúrnych a právnych tréningov. Interkultúrne tréningy budú zamerané na uvedenie účastníkov do témy migrácie, integrácie, kultúry, kultúrnej identity a interkultúrnej komunikácie a jej metód a významu a sociálnej súdržnosti a previazané s konkrétnou situáciou v danej samospráve. Právne tréningy poskytnú základný prehľad pobytovej legislatívy a praxe, integrácia cudzincov a začleňovania sociálnych služieb.
Súčasťou tejto aktivity bude aj návšteva zahraničných samospráv s dobrou praxou pre integráciu cudzincov. 

Viac sa o výstupoch projektu týkajúcich sa vzdelávacích a tréningových aktivít dočítate TU.
 
AKTIVITA 3: ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ SAMOSPRÁV V TÉME INTEGRÁCIE
V tejto aktivite podporíme rozvoj komunikačných zručností predstaviteľov samosprávy smerom k cudzincom a rôznym skupinám obyvateľstva, rozvoj zručností samospráv potrebných pre vytváranie platforiem pre diskusiu medzi predstaviteľmi samosprávy, cudzincami a väčšinovou populáciou.

Viac sa o výstupoch projektu týkajúcich sa rozvoja komunikačných zručností samospráv k téme integrácie cudzincov dozviete TU.
 
AKTIVITA 4: SIEŤOVANIE RELEVANTNÝCH AKTÉROV A PRENOS DOBREJ PRAXE NA LOKÁLNEJ/REGIONÁLNEJ A NÁRODNEJ ÚROVNI
V rámci tejto aktivity prepojíme samosprávy a ďalších miestnych aktérov s cudzincami žijúcimi v danom meste/kraji a umožníme im navzájom spoznať svoje potreby. Tiež sprostredkujeme prenos požiadaviek samospráv v oblasti integrácie cudzincov k štátnej správe.
 
AKTIVITA 5: VYTVORENIE INFORMAČNÝCH MATERIÁLOV PRE SAMOSPRÁVY, KTORÉ BUDÚ VYUŽÍVAŤ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN
Pre samosprávy vytvoríme online vzdelávaciu pomôcku, ktorá bude obsahovať návod pre samosprávy, ako postupovať pri poskytovaní služieb cudzincom, vrátane praktických informácií nevyhnutne potrebných pre poskytovanie služieb. Pripravíme aj informačné materiály, ktoré budú môcť využívať pri svojej činnosti.  
 
AKTIVITA 6: KOORDINÁTORI MESTSKÝCH AKTIVÍT
Koordinátori mestských aktivít budú priamo zamestnanci mesta/kraja/únie, ktorí budú poskytovať podporu a pomoc samosprávam pri realizácii projektu a pri realizácii vlastných aktivít, ktoré si zapojené samosprávy samé zrealizujú v reakcii na potreby, ktoré vystanú z projektu. (samospráva: 800hod/projekt; Únia miest 200hod/projekt)
 
Výstupom projektu budú mnohé benefity pre samosprávy, cudzincov žijúcich na danom území a tiež pre miestne obyvateľstvo, najmä:
  • Lepšia pripravenosť samosprávy a lokálnych aktérov na nárast počtu cudzincov bývajúcich na ich území
  • Identifikácia problémov, bariér a príležitostí pre integráciu cudzincov ako podklady pre “evidence based” tvorbu politík
  • Vytvorené know-how a mechanizmy pre systematickú a udržateľnú implementáciu integračných opatrení
  • Zadefinované nástroje a opatrenia na podporu integrácie, ktoré samospráva bude mať vo svojom portfóliu
  • Zabezpečená informovanosť v prostredí Únie miest Slovenska (zdieľanie a šírenie informácií) a jej členskej základne v zmysle koordinácie aktivít a vzájomnej komunikácie subjektov, ktoré majú o tému integrácie záujem)
  • Na národnej úrovni otvorená diskusia kompetenciách, ktoré by samospráva mohla/mala v oblasti integrácie cudzincov vykonávať, o modeloch integrácie na samosprávnej úrovni a o zdrojoch ich financovania
  • Vytvorené know-how pre komunikáciu s verejnosťou zo strany samosprávy s cieľom predchádzať sociálnemu napätiu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
 

Dokumenty na stiahnutie

Spoločná tlačová správa k projektu KapaCITY
PDF
cloud_download Stiahnuť
Banská Bystrica výskumná správa
PDF
cloud_download Stiahnuť
Bratislava výskumná správa
PDF
cloud_download Stiahnuť
Košický samosprávny kraj výskumná správa
PDF
cloud_download Stiahnuť
Trnava výskumná správa
PDF
cloud_download Stiahnuť