Globálny kompakt o migrácii nie je globálny komplot

Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii,* alebo v skratke Globálny kompakt o migrácii (GCM) je návrh medzinárodného dokumentu, ktorý má byť prijatý na medzinárodnej konferencii v Marakéši na najvyššej vládnej úrovni už v tento december. 

*EDIT: Predchádzajúca verzia tohto textu obsahovala odkaz na anglické znenie dokumentu a názov "Globálny kompakt...". V tom čase ešte nebol k dispozícii oficiálny preklad dokumentu Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý sme aktuálne doplnili a pôvodný preklad názvu nahradili oficiálnym prekladom a odkazom na slovenský preklad. 

Diskusia Pozrite si diskusiu v rámci relácie Glóbus na .týždeň s Matúšom Dávidom, v ktorej riaditeľka Ligy za ľudské práva, Zuzana Števulová a riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Zuzana Vatráľová vysvetľujú tému globálneho kompaktu. K dispozícii je aj podcast.

Globálny kompakt o migrácii je politický dokument, ktorý chce zlepšiť medzinárodnú spoluprácu štátov v oblasti migrácie. Neprináša žiadne nové povinnosti, nezavádza žiadne nové práva. Napriek tomu okolo neho panuje v posledných týždňoch veľká kontroverzia. Pozrime sa bližšie na to, čo to GCM je, ako a prečo vznikol a čo obsahuje.Globálny kompakt je nezáväzný dokument, ktorý upravuje rámec spolupráce, na ktorej sa členské štáty OSN dohodli v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upravuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými relevantnými aktérmi v oblasti migrácie. Uznáva, že žiaden štát nemôže riešiť migráciu samostatne. Uznáva tiež suverenitu štátov a povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. Tieto vyjadrenia nájdeme už v úplnom úvode globálneho kompaktu, v čl. 7 preambuly.

Tu si pozrite video OSN, v ktorom vysvetľujú globálny kompakt:


Prečo vznikol GCM?

 • Záväzok vypracovať GCM bol prijatý na summite OSN v New Yorku, počas konferencie na najvyššej vládnej úrovni 19. septembra 2016. Výsledkom konferencie bola tzv. Newyorská deklarácia pre utečencov a migrantov, v ktorej sa štáty sveta zaviazali prijať 2 globálne kompakty – jeden týkajúci sa migrantov a jeden týkajúci sa utečencov. Tieto dokumenty majú rámcovať spoločné východiská pre riešenie tém migrácie a utečenectva. Dôvodom bola utečenecká resp. migračná kríza v r. 2015/2016 spôsobená najmä sýrskou vojnou a vysoký počet utečencov na svete. 
 • Newyorská deklarácia vyjadruje vôľu zástupcov 193 krajín sveta riešiť tému migrácie spoločne, na globálnej úrovni, zachraňovať ľudské životyochraňovať práva. Jedným z cieľov Newyorskej deklarácie je pomenovať oblasti, ktorým aktuálne čelíme, ale aj pripraviť svet na budúce výzvy, ako napríklad klimatické zmeny.


Ako sa pripravoval GCM?

Newyorská deklarácia obsahuje aj harmonogram prípravy Globálneho kompaktu o migrácii, ktorý mal 3 štádiá: konzultácie, vyhodnotenie a medzištátne vyjednávania.
Dohľad nad procesom malo Švajčiarsko a Mexiko, Ďalej to bola Louise Arbour, špeciálna zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre medzinárodnú migráciu, ktorá viedla celý proces a IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá je organizáciou OSN zastrešujúca tému migrácie.
 1. Konzultácie:
V priebehu roka 2017 sa odohralo 6 globálnych tematických konzultačných stretnutí, každé zamerané na inú tému. Tieto témy boli:
 1. Ľudské práva všetkých migrantov, začlenenie, spolupráca, všetky formy diskriminácie vrátane rasizmu, xenofóbie a intolerancie (8-9 máj 2017, Ženeva)
 2. Dôvody migrácie, vrátane nezvratných dôsledkov klimatických zmien, prírodných katastrof a kríz spôsobených človekom a možnosti ich riešenia prostredníctvom ochrany a pomoci, udržateľného rozvoja, odstránenia chudoby, predchádzania a riešenia konfliktov. ( 22-23 máj 2017, New York)
 3. Medzinárodná spolupráca a správa migrácie vo všetkých jej oblastiach, vrátane hraníc, tranzitu, vstupu, návratu, readmisie, integrácie a reintegrácie. (19-20 jún, Ženeva)
 4. Príspevok migrantov a diaspory k udržateľnému rozvoju, vrátane remitencií a prenosu získaných sociálnych benefitov. (July 24-25, New York)
 5. Pašovanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi a modernej formy otroctva, vrátane riadnej identifikácie, ochrany a pomoci migrantom a obetiam obchodovania s ľuďmi (4-5 September, Viedeň)
 6. Neregulérna migrácia a regulérne spôsoby, vrátane opatrení na zabezpečenie dôstojnej práce, pracovnej mobility, uznávania dosiahnutej kvalifikácie. (12-13 október, Ženeva)
Z každého tematického stretnutia je vyhotovený záznam, ktorý je voľne prístupný. Okrem toho sa uskutočnila séria regionálnych stretnutí, zoznam ktorých (vrátane výstupov) je uvedený tu. Ďalej sa uskutočnilo množstvo medzisektorových regionálnych stretnutí tak, aby sa zohľadnil čo najväčší počet postojov. Bližšie informácie o nich nájdete tu.
 1. Vyhodnotenie
Ďalšou fázou bolo zozbieranie a vyhodnotenie všetkých postojov získaných v prvej fáze. Táto časť prebiehala koncom roku 2017 a začiatkom 2018. Výsledkom bolo zverejnenie tzv. „nulového draftu“ – východiskového dokumentu, ktorý sa stal predmetom rokovaní medzi jednotlivými štátmi OSN. Viac o postupe tu: https://refugeesmigrants.un.org/stocktaking-phase
 1. Medzištátne vyjednávanie
Po tom, čo bol vo februári 2018 v Ženeve prezentovaný tzv. „zero draft“, teda prvý návrh znenia kompaktu, začali sa medzištátne vyjednávania o jeho konečnej podobe. Po šiestich kolách sa štáty zhodli na texte nového globálneho kompaktu, ktorý bol publikovaný 13.7.2018 na webe OSN vo všetkých oficiálnych jazykoch: https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations

Formálne prijatie tohto nezáväzného dokumentu je naplánované na Konferenciu v Marakéši, ktorá sa bude konať 10-11.decembra 2018 (viac: https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-conference-2018). Keďže nejde právne záväznú medzinárodnú zmluvu, nevyžaduje sa ratifikácia alebo podpis jednotlivých vlád.
 


Základné princípy, na ktorých je GCM postavený:

 • Ľudia a ich fyzická a psychická pohoda (wellbeing) sú v centre dokumentu.
 • Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná pre akékoľvek riešenia v oblasti migrácie.
 • Národná suverenita (zvrchovanosť) musí byť rešpektovaná v medziach medzinárodného práva.
 • Právny štát a spravodlivosť sa týkajú aj migrácie a migrantov a verejní predstavitelia musia byť zodpovední za právne normy prijaté a realizované v oblasti migrácie.
 • Udržateľný rozvoj a Agenda 2030 sú úzko previazané s migraciou.
 • Ľudské práva, ochrana pred diskrimináciou, rasizmom a intoleranciou je jedným z princípov.
 • Ochrana detí je zaručená.
 • Rodovo citlivé politiky sa uplatňujú aj v oblasti migrácie. 
 • Celoštátny prístup – migrácia je multisektorová a multidimenzionálna téma a preto nemôže byť záležitosťou jediného rezortu. Zdôrazňuje sa spolupráca naprieč rezortmi.
 • Celospoločenský prístup – zdôrazňuje sa, že migrácia je fenomén, ktorý má množstvo rozmerov a musí byť adresovaný spoluprácou naprieč spoločnosťou.


Ciele globálneho kompaktu: 

(1) Zbierať a využívať aktuálne dáta s cieľom zavádzať politiky a opatrenia založené na faktoch („evidence-based policies“)
(2) Minimalizovať nepriaznivé podmienky a štrukturálne problémy, ktoré nútia ľudí opúšťať krajiny pôvodu
(3) Poskytovať presné a včasné informácie počas všetkých štádií migrácie
(4) Zabezpečiť, že všetci migranti majú doklady totožnosti a zodpovedajúcu dokumentáciu
(5)Zlepšiť dostupnosť a flexibilitu legálnych migračných spôsobov.
(6) Zabezpečiť férové a etické podmienky pri prijímaní zamestnancov ako aj dôstojné pracovné podmienky. 
(7) Zaoberať sa a znížiť situácie zraniteľnosti v oblasti migrácie.
(8) Zachraňovať životy a vytvoriť koordinovanú medzinárodnú aktivitu venujúcu sa migrantom, ktorí počas cesty zmiznú.
(9) Posilniť nadnárodné aktivity vo vzťahu k pašovaniu migrantov.
(10) Predchádzať, zabraňovať a zničiť obchodovanie s ľuďmi v kontexte medzinárodnej migrácie.
(11) Riadiť hranice integrovane, bezpečne a koordinovane.
(12) Posilniť predvídateľnosť a právnu istotu migračných postupov pre dôkladné preverenie, vyhodnotenie a ďalší postup. 
(13) Imigračné zaistenie je používané iba ako posledná možnosť a dôraz sa kladie na opatrenia nahrádzajúce zaistenie. 
(14) Zlepšiť konzulárnu ochranu, pomoc a spoluprácu v migračnom procese
(15) Zabezpečiť, aby mali migranti prístup k základným službám. 
(16) Posilňovať migrantov a spoločnosti tak, aby boli dosiahnuté úplné začlenenie a spoločenská súdržnosť. 
(17) Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporovať verejné diskusie založené na faktoch s cieľom formovať postoje k migrácii. 
(18) Investovať do rozvoja zručností a umožniť vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácie a schopností. 
(19) Vytvoriť podmienky pre migrantov a diaspory, aby sa mohli úplne podieľať na udržateľnom rozvoji v každej krajine. 
(20) Podporovať rýchlejší, bezpečnejší a lacnejší transfer remitencií a zabezpečiť finančnú inklúziu migrantov.
 (21) Spolupracovať s cieľom zabezpečiť bezpečný a dôstojný návrat a prijatie, ako aj udržateľnú reintegráciu. 
(22) Vytvoriť mechanizmus na prenos sociálneho zabezpečenia a výsluhových benefitov
(23) Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvo s cieľom bezpečnej, legálnej a pravidelnej migrácie.
 


Čo je a čo obsahuje Globálny kompakt?

√ GCM je prvý medzinárodný dokument, ktorý sa venuje migrácii ako fenoménu v celosti a komplexnosti
√ GCM je právne nezáväzný dokument, obsahuje východiská s pomocou ktorých budú štáty riešiť        jednotlivé otázky týkajúce sa migrácie
√ vychádza z už existujúcich a platných záväzkov, práv a povinností, ktoré sumarizuje do jedného spoločného dokumentu
√ v preambule dokumentu je zakotvený princíp medzinárodnej spolupráce a národnej suverenity. To znamená, že žiadnemu štátu nie je možné nanútiť migračnú politiku.
√ GCM zdôrazňuje spoluprácu ako cieľ pri riešení témy migrácie
√ GCM zdôrazňuje nielen perspektívu prijímajúcich krajín (teda krajín, do ktorých migranti prichádzajú), ale aj perspektívu krajín a komunít tranzitu a perspektívu samotných migrantov a migrantiek a ich krajín a komunít. Preto je jedným z hlavných motívov aj cieľ, aby migrácia bola prospešná pre všetkých – tým sa myslia aj migranti, aj krajiny.
√ GCM zdôrazňuje ochranu detí, boj proti obchodu s ľuďmi a proti pašovaniu ľudí, teda spoločensky prospešné ciele, ktoré sú vo verejnom záujme
√ GCM adresuje aj tému rovnakých podmienok pre zamestnancov – migrantov, čo sa týka napríklad aj Slovákov a Sloveniek pracujúcich v zahraničí, nielen cudzincov pracujúcich u nás.
√ GCM myslí aj na nové dôvody migrácie, ktoré sa začínajú objavovať a s ktorými sa budeme musieť v krátkom čase vysporiadať. Týka sa to najmä sťahovania z dôvodu klimatických zmien. Každý medzinárodný dokument by mal myslieť aj na budúce možné udalosti. To je jeho pridaná hodnota a nie negatívum.
√ GCM potvrdzuje princíp non-refoulement a zákaz kolektívneho vyhosťovania cudzincov, ktoré je zakázané už Európskym dohovorom o ľudských právach
√ GCM sa venuje aj téme návratov, vyhostenia, reintegrácie v krajine pôvodu a spolupráce štátov v tejto oblasti. To všetko sú otázky, ktoré žiadna krajina nedokáže sama vyriešiť, pretože aby sme človeka vrátili do krajiny pôvodu, potrebujeme nielen jeho súhlas ale aj súhlas tejto krajiny.
praktický význam GCM bude spočívať v tom, ako ochotné budú štáty pri napĺňaní cieľov a plánov, ktoré si stanovia a aký silný bude mechanizmus, ktorý bude ich plnenie monitorovať
 


Čo nie je a neobsahuje GCM?

X GCM nie je medzinárodný komplot
Proces prijímania kompaktu trval 18 mesiacov, mohol sa ho zúčastniť takmer každý, kto mal záujem, uskutočnilo sa množstvo regionálnych stretnutí, vyjednávaní a rokovaní. Kofacilitátormi celého procesu boli zástupcovia Mexika a Švajčiarska, ktorí nad celým procesom dohliadali a manažovali ho. Každá krajina mala možnosť sa vyjadriť, dokument pripomienkovať, či vytvárať koalície na podporu svojich postojov. Výsledný text je výsledkom širokého kompromisu a konsenzu. Celý proces je podrobne zdokumentovaný.

X GCM nezavádza ľudské právo migrovaťGCM nezavádza nové ľudské práva, ani právo migrovať. GCM vychádza z už prijatých a rešpektovaných ľudských práv a ich výkladu medzinárodnými súdnymi a kvázisúdnymi orgánmi. Čo je v rôznych diskusiách nepravdivo interpretované je základné právo na slobodu pohybu a pobytu, ktoré znamená aj to, každý človek má právo opustiť svoju krajinu. Samozrejme, sloboda pohybu nie je absolútne právo a môže byť zákonným spôsobom obmedzená, napríklad stanovením víz alebo podmienok na získanie povolenia na pobyt.

X GCM nezbavuje štáty suverenity rozhodnúť sa o svojej migračnej politike
Právne naopak, preambula kompaktu cituje národnú suverenitu ako jeden z princípov, ktorým sa postoje k migrácii majú riadiť. Kompakt žiadnemu štátu nenariaďuje prijať migrantov, ani nezavádza nové nástroje, či záväzky.

X GCM nestiera rozdiel medzi regulérnou a neregulérnou migráciou
V skutočnosti GCM len konštatuje to, čo je samozrejmé už desaťročia – každý človek má neodňateľné a nescudziteľné ľudské práva, ktoré mu patria bez ohľadu na jeho aktuálny migračný status. Čiže, aj ľudia, ktorí prekročia hranice v rozpore s právom, sú chránení napríklad pred mučením alebo majú právo na spravodlivé súdne konanie. To však neznamená, že nemôžu byť potrestaní za tento priestupok v súlade s národnou legislatívou. Na Slovensku je takýmto trestom pokuta, vyhostenie a zákaz vstupu do celého Schengenu, čo ostane zachované aj po prijatí kompaktu.

X GCM nezakazuje migráciu
Migrácia je jav, ktorý je s ľudstvom od nepamäti a nedá sa zakázať. Očakávania, že bude prijatý dokument, ktorý ľuďom zakáže migrovať, je ilúzia a naivita. Cieľom väčšiny krajín je regulovať tento ľudský pohyb (ktorý sa momentálne týka cca 3% svetovej populácie), inými slovami stanoviť, kto a za akých podmienok môže prísť na územie cudzieho štátu a tiež to, čo sa má stať, ak tieto podmienky poruší. To je aj obsahom GCM, ktorý samozrejme musí rešpektovať aj práva, ktoré každý človek – bez ohľadu na to, či migruje alebo nie, má.

X GCM sa netýka utečencovGlobálny kompakt o migrácii výslovne uvádza, že treba dôsledne rozlišovať medzi pojmami utečenec a migrant. Utečenci sú subjektom medzinárodného práva, ktoré pre nich upravuje špeciálny ochranný režim (Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z r. 1951) a tento režim sa na migrantov nevzťahuje. Globálny kompakt o migrácii sa nevenuje utečencom a tejto téme sa bude venovať druhý globálny kompakt (o utečencoch), ktorý práve vzniká.
 
Aktuálne a presné dáta o migrácii nájdete tu

Zaujímavé články:

https://www.ecre.org/the-ostrich-approach-to-migration/
https://picum.org/picum-news/
http://gcmigration.org/2018/07/joint-civil-society-statement-at-the-conclusion-of-negotiations-on-the-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration/
https://www.compas.ox.ac.uk/2018/communication-breakdown-in-austria-how-far-right-fringe-groups-hijacked-the-narrative-on-the-global-compact-for-migration/

Na twittery sledujte tému pod týmito haštagmi:
#formigration
#globalcompactformigration
#globalcompactmigration 

V dokumentoch nájdete aj text vyhlásenia, ktoré sme zaslali členkám a členom Zahraničného výboru NRSR 20.11.2018.

Poznámka: materiál sme spracovali v rámci projektu Migračný kompas, ktorý podporený Európskym sociálnym fondom. 
 

Dokumenty na stiahnutie

251-vyhlasenie_GRBRLM_final.docx
PDF
cloud_download Stiahnuť