Migračný kompas

Liga za ľudské práva o.z. so sídlom v Bratislave, uzavrela s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu na realizáciu projektu Migračný kompas. 
Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Euróspkeho sociálneho fondu. Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku Z314011M020 nájdete tu. Nenávratný finančný príspevok je v sume 109 786,08 EUR. Projekt bude realizovaný v Bratislavskom kraji. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/  

POPIS PROJEKTU

Od roku 2015 sa téma migrácie stala jednou z dominantných tém verejnej diskusie v Európskej únii aj na Slovensku. Verejnosť ako aj mnohých politických a iných lídrov však táto téma zastihla nepripravených, pretože sa jej dovtedy nevenovala takmer žiadna pozornosť. Zároveň na Slovensku nežije veľa utečencov a cudzincov v porovnaní s inými krajinami EÚ a tak mnohí ľudia nemajú s nimi osobnú skúsenosť. Tieto faktory spôsobujú, že verejnosť v prevažnej miere preberá informácie najmä z médií a podlieha rôznym konšpiráciám či skresleným informáciám a je náchylnejšia veriť myšlienkam, ktoré rozširujú rôzne extrémistické strany a hnutia. Týka sa to tak laickej ako aj časti odbornej verejnosti a lídrov, ktorí by mali na všetkých úrovniach verejnej správy riešiť tému migrácie.
Téma migrácie, azylu a integrácie je teda verejnou politikou, ktorá by mala byť tvorená na princípoch tvorby verejných politík na úrovni štátu a EÚ. Z toho vyplýva, že nevyhnutným predpokladom je, aby verejnosť mala dostatočné množstvo odborných informácií a faktov, na základe ktorých vie formulovať legitímne požiadavky vo vzťahu k verejným lídrom a tak formovať nastavenie politík v tejto oblasti. Súčasťou tvorby týchto politík by však mal byť aj hlas tých, ktorých sa táto politika týka predovšetkým – teda samotných cudzincov a utečencov. Preto chceme realizovať aktivity, ktoré zvýšia ich informovanosť o týchto témach, ale aj o možnostiach zapojenia sa do tvorby politík.


CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU

  • Verejnosť: potrebujeme zlepšiť úroveň informovanosti verejnosti o témach migrácie, azylu a integrácie. To prispeje k lepšiemu rozhodovaniu verejnosti o týchto otázkach (informované rozhodnutie) a chceme tiež ľudí motivovať, aby participovali na tvorbe a realizácii politík v tejto oblasti – migračnej, azylovej a integračnej. Pripravíme videá a blogy s ďalšími utečencami a cudzincami žijúcimi na Slovensku, pravidelné videoblogy o aktuálnych otázkach migrácie pripravené populárnym spôsobom pre verejnosť, články a príspevky na sociálnych médiách (facebook, instagram, twitter a youtube), zorganizujeme diskusie a vzdelávacie a informačné podujatia.
  • Odborníci : Tiež potrebujú zlepšiť informovanosť o migrácii, ktorá je pre mnohých z nich novou témou. Preto sa na úrovni kraja chceme zamerať aj na lepšie šírenie a dostupnosť odborných informácií pre ľudí, ktorí tieto potrebujú k svojej práci. To prispeje ku kvalitnejším verejným politikám v tejto oblasti. S týmto cieľom zorganizujeme sériu vzdelávacích a informačných stretnutí a pripravíme odborné články, blogy a videoblogy, zamerané na najčastejšie otázky (Dublinské konanie, vyhostenie a zaistenie a pod.), vrátane praktických cvičení a príkladov.
  • Cudzinci a utečenci: samotní cudzinci a utečenci majú len veľmi málo príležitostí zapojiť sa do verejnej diskusie a do tvorby politík, ktoré sa ich týkajú. Toto chceme realizáciou projektu zlepšiť a podporiť ich participáciu. Zároveň oni sami potrebujú nadobudnúť zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia uspieť vo verejnej diskusii a efektívne presadzovať svoje legitímne záujmy. Časť informačnej kampane vo vzťahu k migrácii a integrácii chceme zamerať aj na nich, pretože sú často veľmi dôležitým zdrojom informácií pre ďalších členov ich komunity.

 

ČINNOSTI PROJEKTU

  1. Podpora nástrojov na zvyšovanie účasti občanov na tvorbe verejných politík a podpora informovaného rozhodovania občanov v téme migrácie
  2. Verejné diskusie, zapájanie občanov do verejných diskusií a zvyšovanie kvality odbornej diskusie o téme migrácie
  3. Posilnenie spolupráce so samosprávou a orgánmi verejnej správy, zvyšovanie povedomia o téme migrácie a vytváranie lokálnych partnerstiev medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou
Spolupracovať budeme s: 
  • Občianske združenie Cudzinci v Bratislave alebo Internationals Bratislava bolo založené v r. 2014 a jeho cieľom je spájať cudzincov žijúcich v Bratislave a podporovať mezdikultúrnu a ľudskú výmenu. Majú približne 20.000 priaznivcov a členov a organizujú rôzne spoločné a kultúrne podujatia. Spolupracovať budeme najmä v oblasti outreach vo vzťahu k cudzincom žijúcim na území kraja a zlepšovaní ich participácie na verejnom živote
  • Občianske združenie Inštitút pre migráciu a komunikáciu , ktoré založili príslušníci rôznych nových národnostných menšín žijúcich na Slovensku a ľudia z médií, ich cieľom je prepájať migrantov a médiá, spájať ľudí a kultúry. Spolupracovať budeme najmä v oblasti outreach vo vzťahu k cudzincom žijúcim na území kraja a zlepšovaní ich participácie na verejnom živote
  • Občianske združenie Mareena je združenie, ktoré prepája ľudí prostredníctvom kurzov a workshopov. Spolupracovať budeme predovšetkým pri organizácii podujatí pre verejnosť.


DOPAD PROJEKTU

Predpokladáme, že náš projekt skvalitní informovanosť ľudí o téme migrácie, integrácie a azylu na úrovni kraja, zlepší rozhodovacie procesy týkajúce sa týchto tém najmä tým, že tieto politiky sa stanú oveľa viac participatívnejšie ako tomu bolo doteraz. Chceme sa tiež pokúsiť o to, aby ľudia boli schopní rozhodovať sa na základe kvalitných a objektívnych informácií a nepodliehali predsudkom a dezinformáciám. To považujeme za dôležité aj vo vzťahu k nadchádzajúcim voľbám do európskeho parlamentu, kde bude migrácia určite jednou z tém, ako aj vo vzťahu k tvorbe dôležitých právnych predpisov v tejto oblasti, ktoré práve prebiehajú (reforma azylového systému EÚ; integračný program pre utečencov na úrovni SR) alebo nás čakajú (príprava novej Migračnej politiky).
 
Keďže projektom chceme prispieť k zlepšeniu informovanosti ľudí o týchto témach a k posilneniu ich participácie pri tvorbe týchto konkrétnych verejných politík, výsledky projektu budú mať dlhodobý dopad. Z hľadiska kapacity našej organizácie, za 12 rokov existencie sme preukázali, že máme dostatočnú kapacitu na udržanie výsledkov projektu. V rámci projektu neplánujeme výstupy, ktoré by si vyžadovali nákladné prostriedky na ich udržateľnosť. Väčšina hmotných  výstupov sa bude dať použiť naďalej, prípadne aktualizovať (články, odborné materiály, videá a pod.). Analýza, ktorú pripravíme, bude mať hodnotu pre odborníkov, ktorí budú pripravovať nové politiky v tejto oblasti. Partnerstvá, ktoré budeme vytvárať s podnikmi, ubytovateľmi a samosprávou budú zamerané na dlhodobú spoluprácu, ktorá neskôr nebude potrebovať facilitátora, čiže aj v tomto smere sú predpokladané výstupy projektu veľmi ľahko udržateľné. 
 

VÝSTUPY Z PROJEKTU

Vypočujte si náš podcast Migračný Kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom tohto podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík.


 
Pozrite si prvé video - rozhovor s Annou Alboth, organizátorkou Občianskeho pochodu do Aleppa o tom, ako bývala v Berlíne s utečencami, prečo organizovala pochod a tiež o tom, ako bojovať s nepravdivými správami o migrácii:Pozrite si nasledujúce videá so zahraničnými expertmi na migráciu a utečencov: 

Helge Lunde, výkonný riaditeľ ICORN - International Cities of Refuge Network pozýva Bratislavu a iné slovenské mestá, aby sa stali členmi ICORN siete a poskytli bezpečné miesto na prácu prenasledovaným spisovateľom a umelcom:Timo Rinke z Nadácie Fridricha Eberta predstavuje štúdiu "Looking Behind the Culture of Fear" o dôvodoch, pre ktoré sa ľudia boja imigrácie:Richard Kaniewski, špecialista na integráciu a politik z SPD Sasko, hovorí o integrácii utečencov v Sasku aj na Slovensku:Pozrite si ďalšie videá Migračného kompasu zo sérií "Migrácia a Slovensko" a "Hoaxy verzus fakty." 

Volebné právo cudzincov - video a FAQs v Slovak Spectator

Výraz dňa - náučná séria o pojmoch v oblasti migrácie a azylu, ktorú publikujeme na sociálnych sieťach, alebo celú v sekcii Azylový slovník

Blog na The Slovak Spectator "Blog: Bratislava - the story of an open city", publikované 28.8.2018 

Vysvetľujúci článok a infografika o tom, aký dopad má voľný pohyb osôb v EÚ na páry rovnakého pohlavia, kde jeden z partnerov je cudzinec/ka a o rozsudku Súdneho dvora EÚ v prípade Coman

Vysvetľujúci článok a infografika o Globálnom kompakte o migrácii

Vysvetľujúce infografiky o migrácii s príbehom

Článok Klimatickí migranti - fakty a pojmy

Prvý okrúhly stôl s cudzincami, 13.09.2018, 18:00, Open Gallery na Baštovej 5: Zhrnutie podujatia

Diskusia "Spolupracujú mimovládky s pašerákmi?", 10.10.2018, 18:00, Open Gallery na Baštovej 5: Live stream

Druhý okrúhly stôl s cudzincami, 06.12.2018, 18:00, Zhrnutie podujatia

Diskusia "Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4: regionálne rozmery počiatočnej spolupráce", 12.12.2018, 19:00, Open Gallery na Baštovej 5: Zhrnutie podujatia

Rádio Devín: Ranné ladenie 14. 1. 2019: Katarína Fajnorová a Katarína Marinová predstavili v rozhovore s Tomášom Bartoňkom knihu i projekt Uletenci - vypočujte si podcast na tomto linku 

Diskusia s autorkami a hlavnými hrdinami komiksu Uletenci, 30.1.2019, 18:00, Goetheho inštitút na Panenskej 33: Zhrnutie podujatia

Prezentácia knihy Uletenci, 19.3.2019, 18:00, Martinus: Zhrnutie podujatia

Tretí okrúhly stôl s cudzincami, 28.3.2019, 18:30, Open Gallery na Baštovej 5: Zhrnutie podujatia

Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších, 11.5.2019, 13:00, Arts Books Coffee na Baštovej 6: Podujatie

Nedeľná paráda pri príležitosti Svetového dňa utečencov, 16.6.2019, 12:00, Stará tržnica na Námestí SNP 25: Zhrnutie podujatia

Vysvetľujúci článok a infografika ku Svetovému dňu utečencov

Klimatická zmena: jej dopady a klimatickí utečenci, 27.6.2019, 19:00, Lab.cafe na Námestí SNP 25: Zhrnutie podujatia

Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu, 15.9.2019, 12:00, fjúžn zóna, Dobrý trh, Podjavorinskej 1: Podujatie

Dokumenty na stiahnutie

Popis diskusie: Spolupracujú mimovládky s pašerákmi?
PDF
cloud_download Stiahnuť
Plagát diskusie: Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4
PDF
cloud_download Stiahnuť
Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v Slovenskej republike
PDF
cloud_download Stiahnuť
Prvý okrúhly stôl s cudzincami Prvý okrúhly stôl s cudzincami Prvý okrúhly stôl s cudzincami Prvý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Druhý okrúhly stôl s cudzincami Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4 Tretí okrúhly stôl s cudzincami Tretí okrúhly stôl s cudzincami Tretí okrúhly stôl s cudzincami Tretí okrúhly stôl s cudzincami Tretí okrúhly stôl s cudzincami Tretí okrúhly stôl s cudzincami Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších Kreatívne popoludnie s Uletencami pre najmenších Diskusia o klimatickej zmene a jej vplyve na migráciu Diskusia o klimatickej zmene a jej vplyve na migráciu Diskusia o klimatickej zmene a jej vplyve na migráciu Diskusia o klimatickej zmene a jej vplyve na migráciu Diskusia o klimatickej zmene a jej vplyve na migráciu Diskusia o klimatickej zmene a jej vplyve na migráciu Nedeľná paráda pri príležitosti Sv. dňa utečencov Nedeľná paráda pri príležitosti Sv. dňa utečencov Nedeľná paráda pri príležitosti Sv. dňa utečencov Nedeľná paráda pri príležitosti Sv. dňa utečencov Nedeľná paráda pri príležitosti Sv. dňa utečencov Nedeľná paráda pri príležitosti Sv. dňa utečencov Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu Tvorivá dielňa s Uletencami na Dobrom Trhu