Podporte nás

Migračný kompas

Liga za ľudské práva o.z. so sídlom v Bratislave, uzavrela s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu na realizáciu projektu Migračný kompas.  Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Euróspkeho sociálneho fondu. 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku Z314011M020 nájdete tu. Nenávratný finančný príspevok je v sume 109 786,08 EUR. Projekt bude realizovaný v Bratislavskom kraji. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu 

Popis projektu: 


Od roku 2015 sa téma migrácie stala jednou z dominantných tém verejnej diskusie v Európskej únii aj na Slovensku. Verejnosť ako aj mnohých politických a iných lídrov však táto téma zastihla nepripravených, pretože sa jej dovtedy nevenovala takmer žiadna pozornosť. Zároveň na Slovensku nežije veľa utečencov a cudzincov v porovnaní s inými krajinami EÚ a tak mnohí ľudia nemajú s nimi osobnú skúsenosť. Tieto faktory spôsobujú, že verejnosť v prevažnej miere preberá informácie najmä z médií a podlieha rôznym konšpiráciám či skresleným informáciám a je náchylnejšia veriť myšlienkam, ktoré rozširujú rôzne extrémistické strany a hnutia. Týka sa to tak laickej ako aj časti odbornej verejnosti a lídrov, ktorí by mali na všetkých úrovniach verejnej správy riešiť tému migrácie.

Téma migrácie, azylu a integrácie je teda verejnou politikou, ktorá by mala byť tvorená na princípoch tvorby verejných politík na úrovni štátu a EÚ. Z toho vyplýva, že nevyhnutným predpokladom je, aby verejnosť mala dostatočné množstvo odborných informácií a faktov, na základe ktorých vie formulovať legitímne požiadavky vo vzťahu k verejným lídrom a tak formovať nastavenie politík v tejto oblasti. Súčasťou tvorby týchto politík by však mal byť aj hlas tých, ktorých sa táto politika týka predovšetkým – teda samotných cudzincov a utečencov. Preto chceme realizovať aktivity, ktoré zvýšia ich informovanosť o týchto témach, ale aj o možnostiach zapojenia sa do tvorby politík.

Cieľové skupiny projektu:
  • Verejnosť: potrebujeme zlepšiť úroveň informovanosti verejnosti o témach migrácie, azylu a integrácie. To prispeje k lepšiemu rozhodovaniu verejnosti o týchto otázkach (informované rozhodnutie) a chceme tiež ľudí motivovať, aby participovali na tvorbe a realizácii politík v tejto oblasti – migračnej, azylovej a integračnej. Pripravíme videá a blogy s ďalšími utečencami a cudzincami žijúcimi na Slovensku, pravidelné videoblogy o aktuálnych otázkach migrácie pripravené populárnym spôsobom pre verejnosť, články a príspevky na sociálnych médiách (facebook, instagram, twitter a youtube), zorganizujeme diskusie a vzdelávacie a informačné podujatia.
  • Odborníci : Tiež potrebujú zlepšiť informovanosť o migrácii, ktorá je pre mnohých z nich novou témou. Preto sa na úrovni kraja chceme zamerať aj na lepšie šírenie a dostupnosť odborných informácií pre ľudí, ktorí tieto potrebujú k svojej práci. To prispeje ku kvalitnejším verejným politikám v tejto oblasti. S týmto cieľom zorganizujeme sériu vzdelávacích a informačných stretnutí a pripravíme odborné články, blogy a videoblogy, zamerané na najčastejšie otázky (Dublinské konanie, vyhostenie a zaistenie a pod.), vrátane praktických cvičení a príkladov.
  • Cudzinci a utečenci: samotní cudzinci a utečenci majú len veľmi málo príležitostí zapojiť sa do verejnej diskusie a do tvorby politík, ktoré sa ich týkajú. Toto chceme realizáciou projektu zlepšiť a podporiť ich participáciu. Zároveň oni sami potrebujú nadobudnúť zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia uspieť vo verejnej diskusii a efektívne presadzovať svoje legitímne záujmy. Časť informačnej kampane vo vzťahu k migrácii a integrácii chceme zamerať aj na nich, pretože sú často veľmi dôležitým zdrojom informácií pre ďalších členov ich komunity.
Činnosti projektu budú zamerané najmä na:
  1. Podpora nástrojov na zvyšovanie účasti občanov na tvorbe verejných politík a podpora informovaného rozhodovania občanov v téme migrácie
  2. Verejné diskusie, zapájanie občanov do verejných diskusií a zvyšovanie kvality odbornej diskusie o téme migrácie
  3. Posilnenie spolupráce so samosprávou a orgánmi verejnej správy, zvyšovanie povedomia o téme migrácie a vytváranie lokálnych partnerstiev medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou
Spolupracovať budeme s: 
  • Občianske združenie Cudzinci v Bratislave alebo Internationals Bratislava bolo založené v r. 2014 a jeho cieľom je spájať cudzincov žijúcich v Bratislave a podporovať mezdikultúrnu a ľudskú výmenu. Majú približne 20.000 priaznivcov a členov a organizujú rôzne spoločné a kultúrne podujatia. Spolupracovať budeme najmä v oblasti outreach vo vzťahu k cudzincom žijúcim na území kraja a zlepšovaní ich participácie na verejnom živote
  • Občianske združenie Inštitút pre migráciu a komunikáciu , ktoré založili príslušníci rôznych nových národnostných menšín žijúcich na Slovensku a ľudia z médií, ich cieľom je prepájať migrantov a médiá, spájať ľudí a kultúry. Spolupracovať budeme najmä v oblasti outreach vo vzťahu k cudzincom žijúcim na území kraja a zlepšovaní ich participácie na verejnom živote
  • Občianske združenie Mareena je združenie, ktoré prepája ľudí prostredníctvom kurzov a workshopov. Spolupracovať budeme predovšetkým pri organizácii podujatí pre verejnosť.
Dopad projektu:

Predpokladáme, že náš projekt skvalitní informovanosť ľudí o téme migrácie, integrácie a azylu na úrovni kraja, zlepší rozhodovacie procesy týkajúce sa týchto tém najmä tým, že tieto politiky sa stanú oveľa viac participatívnejšie ako tomu bolo doteraz. Chceme sa tiež pokúsiť o to, aby ľudia boli schopní rozhodovať sa na základe kvalitných a objektívnych informácií a nepodliehali predsudkom a dezinformáciám. To považujeme za dôležité aj vo vzťahu k nadchádzajúcim voľbám do európskeho parlamentu, kde bude migrácia určite jednou z tém, ako aj vo vzťahu k tvorbe dôležitých právnych predpisov v tejto oblasti, ktoré práve prebiehajú (reforma azylového systému EÚ; integračný program pre utečencov na úrovni SR) alebo nás čakajú (príprava novej Migračnej politiky).
 
Keďže projektom chceme prispieť k zlepšeniu informovanosti ľudí o týchto témach a k posilneniu ich participácie pri tvorbe týchto konkrétnych verejných politík, výsledky projektu budú mať dlhodobý dopad. Z hľadiska kapacity našej organizácie, za 12 rokov existencie sme preukázali, že máme dostatočnú kapacitu na udržanie výsledkov projektu. V rámci projektu neplánujeme výstupy, ktoré by si vyžadovali nákladné prostriedky na ich udržateľnosť. Väčšina hmotných  výstupov sa bude dať použiť naďalej, prípadne aktualizovať (články, odborné materiály, videá a pod.). Analýza, ktorú pripravíme, bude mať hodnotu pre odborníkov, ktorí budú pripravovať nové politiky v tejto oblasti. Partnerstvá, ktoré budeme vytvárať s podnikmi, ubytovateľmi a samosprávou budú zamerané na dlhodobú spoluprácu, ktorá neskôr nebude potrebovať facilitátora, čiže aj v tomto smere sú predpokladané výstupy projektu veľmi ľahko udržateľné. 

Pozrite si prvé video - rozhovor s Annou Alboth, organizátorkou Občianskeho pochodu do Aleppa o tom, ako bývala v Berlíne s utečencami, prečo organizovala pochod a tiež o tom, ako bojovať s nepravdivými správami o migrácii:Prídite na diskusiu "Spolupracujú mimovládky s pašerákmi?", ktorá bude 10.10.2018 od 18:00 v Open Gallery na Baštovej 5: 


Live stream z diskusie nájdete tu. 

Dokumenty na stiahnutie

Diskusia_popis
PDF
cloud_download Stiahnuť