Podporte nás

PODALI SME PRIPOMIENKY K NOVELE ZÁKONA O AZYLE

Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelu zákona o azyle, ktorú môžete nájsť tu. Pripomienkovať nové znenie zákona o azyle sme rozhodli aj my v Lige za ľudské práva a do konania sme prispeli 8 pripomienkami. Radi by sme Vám aspoň niektoré z nich, tie najzásadnejšie, predstavili.
Zmeny pocítia najmä žiadatelia o azyl. V súčasnej dobe sa žiadatelia o azyl môžu zamestnať až po uplynutí 9 mesiacov od podania žiadosti, čo je v súlade s európskym právom najvyššia prípustná lehota. Po novom sa má však táto lehota skrátiť a žiadatelia o azyl by mohli vstúpiť na pracovný trh už po uplynutí 6 mesiacov od podania žiadosti. Téme integrácie cudzincov na trh práce na Slovensku sme sa podrobne venovali v tejto výskumnej štúdií, a v súlade s našimi zisteniami odporúčame, aby sa navrhovaná lehota skrátila na  6o dní od začiatku azylového konania. Uvedené navrhujeme najmä z toho dôvodu, že čím dlhšie je znemožnené žiadateľom o azyl zamestnať sa, tým horšie sú ich vyhliadky na neskoršiu integráciu do spoločnosti a zároveň rastie riziko tzv. "práce na čierno".
Výrazné zmeny sa ďalej týkajú oblasti integrácie cudzincov na Slovensku, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Pozitívne hodnotíme, že integrácia sa nebude týkať už len azylantov, ale tieto služby budú poskytované aj cudzincom s doplnkovou ochranou. Novela ustanovuje tzv.  integračný príspevok, ktorí bude azylantom a osobám s DO poskytovaný po dobu šiestich mesiacov.  Výška príspevku je skôr symbolická, a taktiež je potrebné podotknúť, že sa jedná skôr len sformalizovanie obdobného príspevku, ktorý sa na Slovensku už poskytoval v minulosti z prostriedkov  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.  Okrem tohto dochádza v rámci prvotnej integrácie azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana k inštitucionalizovaniu výučby slovenského jazyka, sociálneho poradenstva, psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie. Navrhované znenie ustanovení zákona upravujúcich prvotnú integráciu však považujeme za príliš vágne.  Navrhli sme preto, aby zákonodárca zaviazal Ministerstvo vnútra SR k tomu, aby vydalo vykonávací predpis, v ktorom bude presne definovaný obsah a forma týchto kurzov a služieb, tak aby bolo zrejmé, na čo konkrétne majú azylanti a osoby s DO právny nárok.
Rola štátu pri ochrane tých, ktorí utekajú pre prenasledovaním alebo neľudskými podmienkami na život nekončí udelením azylu alebo posyktnutím doplnkovej ochrany. Štát by mal taktiež zabezpečiť aby boli tieto osoby začlenené do našej spoločnosti a mohli tak viesť nový plnohodnotný život na Slovensku.  Z návrhu novely zákona o azyle je zrejmé, že dôležitosť integrácie cudzincov si uvedomuje aj predklateľ. Preto veríme, že sa bude snažiť o to, aby nebola táto novela premárnenou šancou na zlepšenie aktuálneho stavu integrácie cudzincov, ale aby im uľahčila ich nový začiatok na Slovensku.

O nami podaných pripomienkach budeme s Ministerstvom vnútra rokovať 1.12.2021. O výsledku vás budeme informovať. 

V prílohe nájdete znenie nami podaných pripomienok.

Dokumenty na stiahnutie

Pripomienky Ligy za ľudské práva
PDF
cloud_download Stiahnuť