Organizácie pomáhajúce cudzincom vydali stanovisko k súčasnej migračnej situácii

Bratislava 31. októbra 2023 – Organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú téme migrácie, integrácie a humanitárnej pomoci, adresovali Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky stanovisko k súčasnej migračnej situácii.

Skupina desiatich organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v migračnej situácii, vyzvala Ministerstvo vnútra SR na dodržiavanie základných práv ľudí v migračnej situácii a zameranie sa na organizované zločinecké skupiny páchajúce trestné činy prevádzačstva. Zástupkyne a zástupcovia organizácií zároveň apelovali na vyvinutie úsilia zorganizovať bilaterálne stretnutie s Maďarskou republikou pre nedodržiavanie medzinárodných záväzkov.

„Sme si vedomí toho, že vláda SR môže v súlade s Kódexom schengenských hraníc ustanoviť, že sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach a rovnako, že Slovensko je oprávnené posilniť hraničné kontroly. Zároveň však z medzinárodných záväzkov SR vyplýva, že Slovensko musí prijať náležité opatrenia na zachovanie a ochranu života a zdravia osôb, ktoré sú predmetom trestného činu prevádzačstva,“ tvrdí Miroslava Mittelmannová, programová riaditeľka Ligy za ľudské práva. Podľa mimovládnej organizácie sa to týka predovšetkým práva na život, nebyť podrobený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Skupina občianskych, cirkevných a akademických organizácií opätovne zdôraznila, že migrujúcim osobám je potrebné poskytnúť prístup k život zachraňujúcim službám.

Signatári stanoviska si nie sú vedomí žiadneho trestného činu zo strany štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí od začiatku tohto roku prešli územím Slovenska. Ďalej upozornili, že migrujúce osoby nepodliehajú trestnému stíhaniu preto, že boli predmetom trestného činu prevádzačstva. „Štát by mal primárne zakročiť proti organizovaným skupinám operujúcim aj na našom území, ktoré pre cudzincov a cudzinky bez pobytu na území Slovenska organizujú nedovolené prekročenie štátnej hranice SR alebo prechod cez jej územie, také konanie umožňujú alebo v ňom pomáhajú. Dopúšťajú sa tým trestného činu prevádzačstva,“ uviedla Miroslava Mittelmannová z Ligy za ľudské práva.

Dôstojné riešenie migračnej situácie si podľa organizácií vyžaduje maximálne úsilie zorganizovať bilaterálne stretnutie s Maďarskom. Znepokojenie vyvoláva najmä nedodržiavanie záväzkov o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici, ako aj nariadenia, ktoré určuje členským štátom zodpovednosť za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.

V stanovisku sa uvádza, že Slovenská republika by mala v súlade s medzinárodným právom, právom EÚ a vnútroštátnym právom SR zaobchádzať s cudzincami humánnym a dôstojným spôsobom a rešpektovať ich základné práva. Zaistenie cudzincov a ich umiestňovanie do útvarov policajného zaistenia by malo byť viazané na zásadu primeranosti a realizované len vtedy, ak sa nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej prísne donucovacie opatrenia.

Od januára tohto roku prešlo územím Slovenska viac ako 46 000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Väčšine z nich policajné útvary udelili potvrdenie o zotrvaní na území Slovenskej republiky z dôvodu, že nemôžu byť vyhostení späť do krajiny pôvodu (najmä do Sýrskej arabskej republiky). Zo štatistík Ministerstva vnútra SR vyplýva, že v súčasnosti výrazne klesá počet štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich slovensko-maďarskú hranicu.

Stanovisko k súčasnej migračnej situácii podpísali zástupkyne a zástupcovia organizácií Bratislavská arcidiecézna charita, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Equita, IPčko, Liga za duševné zdravie, Liga za ľudské práva, Mareena, Nadácia Milana Šimečku, Slovenská katolícka charita, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Celé znenie stanoviska je dostupné na webovej stránke Ligy za ľudské práva.

Kontakt pre médiá:
Tomáš Kušnír
Manažér komunikácie,
Liga za ľudské práva
kusnir@hrl.sk, 0918 682 457