Povinná školská dochádzka je právom každého dieťaťa s povoleným pobytom na území SR

Bratislava 23. august 2023 – Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výchovy a športu SR sa na deti odídencov a odídenkýň z Ukrajiny na Slovensku oficiálne nevzťahuje povinná školská dochádzka. Zavedie sa až od školského roku 2024/2025.
Časť detí s udeleným dočasným útočiskom a zároveň aj s udeleným tolerovaným pobytom, ktoré žijú na Slovensku už druhý rok, tak od septembra 2023 opätovne nenastúpi do školy.

Na deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenska sa pritom podľa organizácie Liga za ľudské práva vzťahuje povinná školská dochádzka už aj v súčasnosti, a to za rovnakých podmienok ako na slovenské deti.
Na základe Dohovoru o právach dieťaťa má Slovenská republika povinnosť v konaniach, ktoré sa týkajú detí, postupovať v ich najlepšom záujme. Článok 28 ods. 1 bod 1 Dohovoru o právach dieťaťa upravuje, že: „Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na vzdelanie a s cieľom postupného uskutočňovania tohto práva a na základe rovných možností najmä: zavádzajú pre všetky deti bezplatné a povinné základné vzdelanie.“

Prístup k vzdelávaniu detí z Ukrajiny upravuje článok 14 Smernice o dočasnej ochrane. „Členské štáty zaručia osobám mladším ako osemnásť rokov požívajúcim dočasnú ochranu prístup k vzdelávaciemu systému za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu. Členské štáty môžu stanoviť, že tento prístup k vzdelaniu sa musí obmedziť iba na štátny vzdelávací systém.“

V rámci slovenského vnútroštátneho práva je potrebné vychádzať z právnej úpravy článku 42 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého: „Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.“ Tým zákonom je zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenska poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenska. Povolené pobyty pre cudzincov sú na Slovensku tri: trvalý, prechodný a tolerovaný.

Na porovnanie: cudzincom s poskytnutým dočasným útočiskom (odídencom) sa udeľuje tolerovaný pobyt, cudzincom s udeleným azylom (azylantom) sa udeľuje trvalý pobyt a cudzincom s poskytnutou doplnkovou ochranou prechodný pobyt.

Deti, ktorých rodičia požiadali o poskytnutie dočasného útočiska na Slovensku, sa zaraďujú do školy najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o dočasné útočisko. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina Ukrajincov a Ukrajiniek získava dočasné útočisko na Slovensku v ten istý deň ako o túto formu ochrany požiadajú a zároveň sa im v ten istý deň vydáva aj povolenie na tolerovaný pobyt, ich deti majú právo na vzdelávanie v slovenských školách za tých istých podmienok ako slovenské deti, keďže udelením tolerovaného pobytu sa ich pobyt na Slovensku považuje za povolený.

Osobnú skúsenosť s problémom umiestniť deti do prvého ročníka základnej školy na Slovensku majú aj ukrajinskí právnici z Ligy za ľudské práva.

Na konci školského roka 2022/2023 sa Liga za ľudské práva pripojila k ďalším zástupcom organizácií a spoločne adresovali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorený list k zabezpečeniu povinnej školskej dochádzky pre deti z Ukrajiny. Napriek posunu v koordinácii témy vzdelávania detí s dočasným útočiskom sa na deti odídencov z Ukrajiny oficiálne nevzťahuje povinná školská dochádzka na Slovensku. Školská dochádzka je právom každého dieťaťa, ktoré sa nachádza pod jurisdikciou SR. Deti cudzincov majú na území SR právo na vzdelávanie za rovnakých podmienok ako slovenské deti. „Školy nezabezpečujú len výchovu a vzdelávanie, ale sú aj miestom poskytovania ochrany deťom napríklad pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, obchodovaním s ľuďmi, násilím a pod.,“ uviedla Miroslava Mittelmannová, programová riaditeľka Ligy za ľudské práva.

Ministerstvo vnútra SR k dátumu 20.8.2023 evidovalo 35 745 detí vo veku 0-17 rokov s platným dočasným útočiskom. Slovenské školy navštevovalo k júnu 2023 spolu 10 238 žiakov z Ukrajiny.
 
Občianske združenie Liga za ľudské práva poskytuje právnu pomoc cudzincom a utečencom na Slovensku od roku 2005. Cieľom organizácie je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.
 
Kontakt pre médiá:
Tomáš Kušnír
Manažér komunikácie
Liga za ľudské práva
kusnir@hrl.sk