Vyhlásenie ku Globálnemu kompaktu (rámcu) o migrácii

Dňa 20.11.2018 sme poslancom a poslankyniam v Zahraničnom výbore NRSR zaslali toto vyhlásenie k diskusii o Globálnom rámci (kompakte) o migrácii:

Vyhlásenie ku Globálnemu rámcu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii
 
Globálny kompakt o migrácii (Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii) je politický dokument, ktorého cieľom je zlepšenie medzinárodnej spolupráce štátov v oblasti migrácie. Neprináša žiadne nové povinnosti, nezavádza žiadne nové práva. Napriek tomu sa o tomto dokumente vedie v spoločnosti diskurz, ktorý nesprávne interpretuje jeho obsah a zavádza o jeho dopadoch.
S poľutovaním sledujeme súčasnú diskusiu vedenú niektorými parlamentnými stranami, ako aj nedostatočnú a nekonzistentnú komunikáciu zo strany vlády týkajúcu sa informovania verejnosti o obsahu dokumentu Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.
Od apríla 2017 prebehlo šesť kôl medzivládnych rokovaní týkajúcich sa revízie pôvodného návrhu Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Do procesu bolo možné vstupovať účasťou na diskusiách, ako aj pripomienkovaním jednotlivých pracovných verzií dokumentu.
Slovenská republika, rovnako ako okolité štáty, vrátane Rakúskej republiky, sa prihlásila v septembri 2016 k Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov, ktorej obsahom bol záväzok vytvoriť dva globálne rámce spolupráce – globálny rámec o migrácii a globálny rámec o utečencoch. Myslíme si, že ak by sa Slovenská republika rozhodla Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii nepodporiť, nepostupovala by konštruktívnym spôsobom a na základe medzinárodnej dohody štátov. Zdôrazňujeme, že len spolupráca všetkých krajín sveta na komplikovaných výzvach dneška zabezpečuje trvalý mier vo svete a Slovenská republika by naďalej mala byť súčasťou tohto procesu.
Ministerstvo zahraničných vecí už v máji 2017 vyjadrilo potrebu prijatia nových riešení v téme migrácie a predovšetkým zmeny prístupu z reaktívneho na proaktívny v otázkach riešenia migrácie na medzinárodnej úrovni (z vyjadrenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka na pôde OSN v máji 2017, zdroj: https://bit.ly/2SSNWBn). Bohužiaľ, debata o Globálnom rámci o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v súčasnosti je skôr reaktívnou a vedúcou k striktnému odmietaniu migrácie ako globálneho fenoménu v spoločnosti.
My, dolupodpísaní, zásadne odmietame vyhlásenia o zotieraní rozdielov medzi pojmami regulérna a neregulérna migrácia (legálna a nelegálna migrácia), o globálnom rámci ako nebezpečnej neznámej, či prisudzovaní možností jeho vplyvu na „integritu suverénnych štátov“ a „oslabovania zvrchovanosti štátov v oblasti regulácie a výkonu migračnej politiky“. Jedným zo základných princípov Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii je totiž národná zvrchovanosť. Princíp „potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si svoju národnú migračnú politiku a ich výsadné právo riadiť migráciu v rámci svojej jurisdikcie v súlade s medzinárodným právom“ (Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, str. 4, zdroj: https://bit.ly/2FfQvKZ).
Migrácia je celospoločenská téma. Ak hovoríme o prijatí Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, nehovoríme iba o zabezpečení podmienok cudzincov na Slovensku a zlepšovaní riadenia imigrácie, ale aj o vplyve na slovenských občanov žijúcich v zahraničí, súčasných aj budúcich, či o koordinácii a spolupráci medzi Slovenskou republikou ako krajinou pôvodu a inými cieľovými krajinami.
Žiadame politických predstaviteľov, aby zaujali jasný postoj k podpísaniu Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, viedli konštruktívny dialóg o jeho obsahu s obyvateľmi Slovenskej republiky a jednoznačne vyvrátili nepravdivé informácie, ktoré sa v spojitosti s obsahom a dopadmi Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii šíria.
V Bratislave dňa 20.11.2018
 
Iniciátorky vyhlásenia:
Zuzana Števulová, predsedníčka združenia, Liga za ľudské práva (podpisuje za iniciátorky)
Nina Galanská, riaditeľka, Nadácia Milana Šimečku
Michaela Pobudová, predsedníčka združenia, Mareena
 
Podporujú (v abecednom poradí):
Andrej Findor, sociológ, FSEV UK, člen správnej rady Nadácie Milana Šimečku
Anna Polcková, evanjelická farárka, Bratislava
Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození
Daniel Kaba, riaditeľ, ADRA Slovensko
Daša Vranka Knošková, riaditeľka OZ Marginal
Erich Hulman, generálny sekretár, Slovenská katolícka charita
Eva Salnerová, predsedníčka správnej rady Nadácie Milana Šimečku
Ján Orlovský, Nadácia Otvorenej Spoločnosti
Michal Vašečka, riaditeľ, Bratislava Policy Institute
Laco Oravec, ľudskoprávny aktivista
Peter Tatár, lekár, člen správnej rady Nadácie Milana Šimečku
Zuzana Jezerská, výkonná riaditeľka, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
 
 
 
Na vedomie:
Katarína Cséfalvayová, predsedníčka, Zahraničný výbor NR SR
Poslanci a poslankyne NR SR – členky a členovia Zahraničného výboru NRSR
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 

Dokumenty na stiahnutie

Globalny ramec_vyhlasenie MVO
PDF
cloud_download Stiahnuť