Podporte nás

Dajme šancu utečencom IV - Náhrada škody alebo právne UFO?Jedným z výstupov projektu Dajme šancu utečencom IV je aj právna analýza uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie cudzincov. Analýza sa zaoberá inštitútom náhrady škody za nezákonné zaistenie a jeho reálnou dostupnosťou pre cudzincov, ktorých zaistenie bolo zrušené súdom pre jeho nezákonnosť, v praxi na Slovensku. 


K príprave tejto analýzy nás v Lige za ľudské práva viedla dlhoročná skúsenosť s poskytovaním právnej pomoci cudzincom/kám, vrátane žiadateľov/ky o azyl, v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach. Právna pomoc z našej strany zahŕňa aj zastupovanie pred správnymi súdmi, ktoré posudzujú zákonnosť takýchto rozhodnutí o zaistení cudzincov, inak povedané rozhodnutí o pozbavení osobnej slobody. Prevažná väčšina našich žalôb a kasačných sťažností je úspešná, čomu sa na jednej strane veľmi tešíme. Na druhej strane to však znamená, že cudzinecká polícia dlhodobo, v tejto prevažnej väčšine prípadov, pozbavuje cudzincov na ich osobnej slobode nezákonným spôsobom. Pozbavenie osobnej slobody predstavuje vážny zásah do celého spektra ľudských práv, nielen práva na osobnú slobodu.

Vyvstáva otázka, či rozhodnutie súdu, ktorým sa zruší rozhodnutie cudzineckej polície o zaistení pre jeho nezákonnosť a nariadi prepustenie cudzinca na slobodu, predstavujú dostatočné nápravu a zadosťučinenie za týždne až mesiace strávené vo väzenských podmienkach bez spáchania trestného činu a odsúdenia. Mnohí naši klienti v "lepšom prípade" spomínajú na svoj "pobyt" v zaistení ako na jednu z najhorších skúseností v živote. V tých horších prípadoch sa u nich vyvinie nedôvera v slovenské štátne orgány, počnúc políciou, až po vážne psychické problémy, ktoré zaistenie buď vyvolalo alebo už existujúce prehĺbilo. 

Slovenská právna úprava, konkrétne čl. 46 Ústavy SR, rovnako aj zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, priznávajú každému komu vznikla škoda vplyvom nezákonného rozhodnutia alebo úradného postupu orgánu verejnej moci, právo na náhradu škody. Toto právo na náhradu škody sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí boli nezákonne pozbavení osobnej slobody na podklade rozhodnutia o ich zaistení. 

Ako funguje takéto odškodňovanie cudzincov za nezákonné zaistenie v praxi a do akej miery je efektívne, sme sa bližšie pozreli v analýze s názvom "Náhrada škody alebo právne UFO?".

Spracovanú analýzu plánujeme do budúcna použiť jednak ako nástroj účinnejšej právnej pomoci pre nezákonne zaistených cudzincov, ale aj ako advokačný nástroj na navrhnutie a presadzovanie systémových zmien v oblasti odškodňovania za nezákonné zaistenie. 

Analýzu nájdete na stiahnutie TU alebo aj po kliknutí na obrázok. 
 
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Liga za ľudské práva.