Zamestnávanie utečencov - informačný leták pre zamestnávateľov na Slovensku

Pripravili sme stručný informačný leták, ktorý obsahuje základné informácie o podmienkach zamestnávania žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou na území Slovenskej republiky.
V rámci projektu Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh sme realizovali od júla do decembra 2020 šesťmesačný výskum, ktorého zistenia slúžili ako podklad pre vypracovanie štúdie s názvom Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku. Počas tohto výskumu sme zrealizovali rozhovory s 33 utečencami žijúcimi na Slovensku, Migračným úradom MV SR, Národným inšpektorátom práce, 7 pracovníkmi mimovládnych a medzivládnych organizácií, 6 veľkými aj menšími zamestnávateľmi, 2 personálnymi agentúrami a Profesiou. 

Z výskumu a zrealizovaných rozhovov vyplynulo, že vstup žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou na slovenský trh práce nie je vôbec jednoduchý, je pomerne zdĺhavý a utečenci musia prekonať viaceré právne aj praktické prekážky.

Spomedzi praktických prekážok viacerí respondenti ako z radov utečencov, tak mimovládnych organizácii uviedli, že doklady, ktoré žiadateľom o azyl vydáva Migračný úrad Ministerstva vnútra SR, pôsobia pre zamestnávateľov nedôveryhodne, nakoľko sa svojím atypickým vzhľadom odlišujú od štandardných dokladov o pobyte vydávaných pre cudzincov, čo môže v konečnom dôsledu mať negatívne dôsledy pre žiadateľov o azyl pri hľadaní zamestnania. Preukaz žiadateľa o azyl býva často nielen pre súkromné inštitúcie (napr. banky, Western Union a pod.), ale aj pre viaceré štátne orgány “veľkou neznámou“. Tento doklad neobsahuje údaje o možnosti zamestnania žiadateľa o azyl a pre zamestnávateľov môže pôsobiť nedôveryhodne. 

„A niektorí tiež kvôli môjmu dokladu žiadateľa o azyl. Niektorí si potom myslia, že som zlý človek a mám zlú minulosť, ak ukážem doklad žiadateľa o azyl. Na fotke toho preukazu vyzerám ako kriminálnik, nespoznávam sa tam.”
Respondent, 29 rokov
 
„Ako žiadateľ o azyl som 4 roky pracoval ako správca jednej ubytovne, aj som tam býval. Všetko som robil sám, aj údržbára, aj recepčného, a milión ďalších vecí pre toho podnikateľa. Robil som aj 20 hodín denne, a platil mi 5 euro na deň. S tým preukazom som nevedel nájsť nič lepšie, ani SIM kartu si kúpiť, ani účet v banke otvoriť, nič.“
Respondent, 28 rokov

Ďalšou prekážkou pri zamestnávaní utečencov na Slovensku je strach na strane zamestnávateľov z toho, čo im to prinesie po byrokratickej stránke. Tento strach častokrát pramení z neznalosti podmienok zamestnávania utečencov, napr. neznalosť ich dokladov, nevedomosť o tom, že nepotrebujú pracovné povolenie, či neznalosť povinností spojených so zamestnávaním utečencov.

V reakcii na vyššie uvedené zistenia, sme sa rozhodli pripraviť informačný leták určený pre zamestnávateľov, ktorý by im poskytol všetky základné informácie, ktoré by mali pred zamestnaním, či už žiadateľov o azyl, azylantov alebo osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou vedieť. Informačný leták obsahuje nielen praktické informácie k zamestnávaniu utečencov, ale aj grafickú časť pozostávajúcu zo vzorov jednotlivých dokladov, ktoré sú utečencom na Slovensku vydávané.

Dúfame, že sa nám pomocou informačného letáku podarí aspoň čiastočne uľahčiť utečencom ich integráciu na pracovnom trhu tak, aby nevedomosť na strane zamestnávateľov nebola viac prekážkou v ich zamestnávaní. Pri príprave informačného letáku sme sa inšpirovali vzorom informačného letáku, ktorý pre zamestnávateľov v Českej republike pripravilo Ministerstvo vnitra ČR.
 
Informačný leták vznikol v rámci projektu Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh, ktorý je podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Julie Taft určenej na pomoc utečencom. 

Dokumenty na stiahnutie

Informačný leták - Zamestnávanie utečencov
PDF
cloud_download Stiahnuť