Podporte nás

Návrh Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Návrh Migračnej politiky, tak ako bol predložený do MPK, považujeme za solídny základ pre verejnú diskusiu o potrebách migračnej politiky SR na najbližšie obdobie, nie však za dokument pripravený na predloženie vláde SR.
Pri pripomienkovaní tak dôležitého dokumentu ako je návrh Migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2025 sme nemohli chýbať. Po jeho pozornom preštudovaní sme však dospeli k záveru, že ho je potrebné vrátiť na prepracovanie a doplnenie. Návrh podľa nášho názoru nereaguje na súčasnú situáciu v oblasti migrácie dostatočne, nie je konkrétny a v neposlednom rade nebol pripravený v súlade s princípmi otvoreného vládnutia a participácie.
 
Návrh sa síce odvoláva sa na svoju síce úspešnú predchodkyňu Migračnú politiku s výhľadom do roku 2020, avšak v porovnaní s ňou je veľmi všeobecný a vágny. V skutočnosti nepomenúva nové výzvy, ktoré so sebou situácia v roku 2020 prináša. Nielenže neobsahuje žiadnu poriadnu situačnú analýzu, ale ani vyhodnotenie úspešnosti, či neúspešnosti opatrení navrhovaných v predchádzajúcej migračnej politike. Tá bola podstatne konkrétnejšia čo do analýzy potrieb ako aj navrhovania opatrení. Navrhovaná politika neobsahuje ani len zmienku o Imigračnom a naturalizačnom úrade, ktorého vznik predchádzajúca migračná politika predpokladala (už v tom čase vychádzajúc z reálnej potreby agendu centralizovať a s celkom konkrétnymi úlohami). Zvážiť centralizovanie agendy migrácie na jednom mieste sa vláda SR zaviazala aj v programovom vyhlásení vlády SR zo dňa 30.04.2020. Návrh však nevyhodnocuje, prečo k realizácii tohto plánu nedošlo, a navyše aj ignoruje programové vyhlásenie vlády.

Návrh tiež nezohľadňuje obsah pripravovaného Národného integrovaného reformného plánu a jeho časti ktoré sa týkajú migrácie. Odporúčania tzv. plánu obnovy smerujú aj k vytvoreniu fast-track systému, ktorý má uľahčiť príchod vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov. Najnovšia hospodárska stratégia Slovenska hovorí o výraznej a urgentnej potrebe pracovných mobilít pre vysoko aj nízkokvalifikovaných, študentov, vedcov a výskumníkov. Migračná politika to však vôbec nereflektuje.

Zastávame názor, že v záujme internacionalizácie vedy a VŠ je potrebné podporiť príchod zahraničných študentov a akademikov. V oblasti vzdelávania má celý rad odporúčaní Mesa 10 vo svojom projekte a publikácii To dá rozum, ktorý bol financovaný Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré zverejnili na jar 2020. Odporúčania by mali byť v migračnej politike s výhľadom do roku 2025 premietnuté, nakoľko bez opatrení v oblasti uľahčenia príchodu týmto zahraničným študentom a akademikom nebude možné zlepšenia v oblasti školstva dosiahnuť.

Aj Liga za ľudské práva vo svojom dokumente Analýza migračnej, azylovej  integračnej politiky SR, ktorý zverejnila v júni 2020 v rámci projektu Migračný kompas, ktorý bol rovnako financovaný Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ponúka množstvo odporúčaní vo vzťahu k migračnej politike. Analýza bola vytvorená za rešpektovania princípov participácie, pričom na tvorbe jej odporúčaní sa podieľali aj samotní cudzinci. Ministerstvu vnútra SR sme tento dokument posielali s tým, že sme verili, že sa naše odporúčania premietnu do obsahu novej migračnej politiky.

Doteraz nám Ministerstvo vnútra SR vždy zvyklo zaslať návrhy politík a legislatívne návrhy na pripomienkovanie na základe princípu partnerstva a participácie formou povinného rozdeľovníka. Sme rozčarovaní, že sa tak tentokrát nestalo, o MPK sme vôbec neboli informovaní.

Tvorba dokumentu bola zverená Riadiacemu výboru pre migráciu a integráciu cudzincov SR, ktorého riadnymi členmi nie sú mimovládne, ani medzinárodné organizácie, ani iné organizácie zastupujúce komunity migrantov. Na rokovanie Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu sme nikdy ani len ad hoc neboli prizvaní.

Migračná politika je verejnou politikou, ktorá by mali byť tvorená na rovnakých princípoch, ako je to v prípade iných verejných politík na úrovni štátu a EÚ. Jej tvorba by mala byť transparentná a otvorená aj verejnosti. Podľa nášho názoru záväzné princípy otvoreného vládnutia a participácie pri tvorbe tejto verejnej politiky neboli dôsledne naplnené.

Preto odporúčame návrh ešte raz podrobiť verejnej diskusii a odbornému dialógu, doplniť ho tak, aby zohľadňoval najnovšie pripravené koncepčné dokumenty a neignoroval potrebu inštitucionálnej reformy v podobe vybudovania Imigračného a naturalizačného úradu.

Celé znenie našich pripomienok k návrhu nájdete nižšie na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Migračná politika SR s výhľadom do roku 2025 - pripomienky HRL
PDF
cloud_download Stiahnuť