Podporte nás

SalamSK - Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku

Od januára 2021 do decembra 2022 realizujeme v spolupráci s Islamskou nadáciou na Slovensku spoločný projekt SalamSK zameraný na potláčanie islamofóbie na Slovensku, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podporovanie obetí nenávistných trestných činov.
Hlavným cieľom projektu je boj proti rasizmu a xenofóbii namierenej proti moslimom ako aj utečencom a migrantom žijúcim na Slovensku. Špecifickými cieľmi sú: 1) zhodnotenie aktuálneho stavu ochrany obetí nenávistných trestných činov na Slovensku a navrhnutie vhodných odporúčaní pre zlepšenie systému ich ochrany; 2) analýza prezentovania islamu a moslimov slovenskými médiami, identifikácia negatívnych stereotypov a predsudkov a ich porovnanie s reálnymi faktami; 3) poskytnutie právnej pomoci obetiam nenávistných trestných činov a posilnenie postavenia členov a členiek komunít moslimov, utečencov a migrantov; 4) osveta vo vzťahu k verejným autoritám a vzdelávanie študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave; 5) scitlivovanie verejnosti v danej téme. 

Koordinátorom projektu je Liga za ľudské práva. Partnerom projektu je Islamská nadácia na Slovensku.

Projektové aktivity Ligy za ľudské práva:

1) Právna analýza postavenia a ochrany obetí nenávistných trestných činov na Slovensku. Jej výstupom bude Pozičný dokument, ktorý bude okrem zistení právnej analýzy reflektovať aj zistenia z terénneho výskumu realizovaného Islamskou nadáciou. Pozičný dokument bude zverejnený v lete 2021. Výslednú analýzu nájdete tu a Pozičný dokument TU.

Tu nájdete zhrnutie celej anlýzy:2) Poskytovanie právnej pomoci obetiam nenávistných trestných činov a relevantných právnych informácií potenciálnym obetiam takýchto činov - moslimom, utečencom, žiadateľom o azyl a iným skupinám migrantov žijúcich v SR. Táto aktivita bude prebiehať priebežne celé dva roky realizácie projektu. Predpokladáme poskytnutie právneho poradenstva 80 osobám. Tu nájdete informácie v rôznych jazykoch.

3) Vytvorenie informačných videí s relevantnými právnymi informáciami pre cieľovú skupinu vo viacerých jazykových mutáciách. Videá vytvoríme v prvom polroku 2021. 

Pozrite si video pre obete trestných činov z nenávisti:

Slovenská verzia:

English:

Ukrainian:

Serbian:
 

Arabic:

Farsi: 


4) Vytvorenie siete právnikov, advokátov a MVO poskytujúcich alebo majúcich záujem poskytovať pomoc obetiam nenávistných trestných činov. V priebehu projektu budú tri stretnutia tejto siete. 

Prvý, kick-off meeting sa uskutočnil 31.3.2021:


5) Informačné "empowerment" stretnutia pre členov komunít moslimov, utečencov a migrantov žijúcich na Slovensku. V priebehu projektu zrealizujeme 3 takéto stretnutia, na ktorých vyškolíme cca 40 tzv. multiplikátorov.

6) Prednášky expertov pre študentov Akadémie Policajného zboru a príslušníkov vybraných zložiek PZ venované téme "hate crime" a "hate speech", islamofóbii, potláčaniu extrémizmu a jeho prejavov. Prednášky uskutočníme na jeseň 2021 a 2022, celkovo pre cca 200 účastníkov. 

Prvá séria prednášok sa uskutočnila v októbri:


7) Fórum o integrácii 2022, ktoré bude venované téme tolerancie v mestách, prevencie radikalizácie a potláčaniu predsudkov voči moslimom, utečencom a migrantom na lokálnej úrovni. Predpokladáme účasť viacerých expertov zo SR aj zahraničia a cca 60 účastníkov zo štátnych inštitúcií, samospráv, MVO a z radov odbornej verejnosti. 

Fórum o integrácii sa uskutoční 25.5.2022, viac informácií tu


8) Vytvorenie série 12 podcastov zameraných na tému tolerancie, akceptácie inakosti, sociálnej súdržnosti, islamofóbie, hate crime a ochrany ľudských práv, ktoré budú vysielané v priebehu roku 2022. Očakávame zásah cca 50 000 poslucháčov. 

Pozrite si video, v ktorom sme hovorili o možnostiach dostupnej pomoci pre obete nenávistných trestných činov: 
 Projektové aktivity Islamskej nadácie na Slovensku:

1) Terénny výskum - zozbieranie informácií od členov a členiek moslimskej komunity na Slovensku a od utečencov a migrantov o ich skúsenosti s nenávistnými prejavmi a útokmi; celkovo 100 respondentov. 

2) Zbieranie dát o prezentácii islamu a moslimov v médiách v priebehu jedného roka (2021) a ich následná analýza a spracovanie výstupu vo forme výskumného odborného článku (tzv. Research Paper). Výstup analýzy médií bude uverejnený v polovici roku 2022.

Výskumná štúdia (Research Paper): Framing - Mediálny obraz islamu a moslimov na Slovensku.

Tlačová správa k vydaniu publikácie je k dispozícii  tu

3) Brožúra "Islam a moslimovia na Slovensku: stereotypy verzus reálne fakty" reflektujúca zistenia z terénneho aj mediálneho výskumu bude uverejnená v polovici roku 2022.

4) Špeciálne "empowerment" stretnutia pre ženy z radov moslimiek, utečeniek a migrantiek - celkovo 12 stretnutí pre cca 150 žien. V rámci stretnutí bude identifikovaných 8 tzv. multiplikátoriek, teda aktívnych žien, ktoré budú podporovať ďalšie ženy v rámci svojej komunity. 

5) "Toolkit by and for Muslim women" - "empowerment" pomôcka vypracovaná ženami - moslimkami pre ženy - moslimky, utečenky a migrantky. Bude predstavená v polovici roku 2022 na verejnom podujatí určenom najmä pre ženy. Následne bude zverejnená online. 

6) Séria verejných diskusií "Stretnite rabína, kňaza a imáma v dialógu" v rámci rôznych mestách Slovenska - celkovo 12 verejných diskusií v priebehu projektu pre cca 500 účastníkov z radov verejnosti. 

Počas celého trvania projektu budeme pravidelne zverejňovať aktuálne informácie k téme a o projektových výstupoch na webstránkach HRL a INS, ako aj na sociálnych sieťach. Plánujeme tiež jednu debatu v rádiu alebo TV. 

Je možné, že kvôli pandémii Covid-19 a opatreniam s ňou súvisiacich budeme musieť preniesť viaceré diskusie a eventy do online sveta. 

Trvanie projektu: 01.01.2021 - 31.12.2022

Kontaktná osoba pre projekt v rámci HRL: Zuzana Števulová (stevulova@hrl.sk
Kontaktná osoba pre projekt v rámci INS: Maroš Žofčín (info@islamonline.sk


Tento projekt je financovaný Európskou úniou v rámci programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).

Dokumenty na stiahnutie

Pozičný dokument - zhrnutie zistení a odporúčaní
PDF
cloud_download Stiahnuť
Analýza
PDF
cloud_download Stiahnuť
Fórum integrácie 2022, program
PDF
cloud_download Stiahnuť
Integration Forum 2022, programme
PDF
cloud_download Stiahnuť