Podporte nás

Analýzy a pozičné dokumenty

Analýza postavenia a ochrany obetí nenávistných trestných činov z radov utečencov a cudzincov žijúcich na Slovensku

Akú ochranu poskytuje Slovensko ľuďom z cudziny, ktorí sa stanú obeťami nenávisti? Ako sú zabezpečené ich práva? Situáciu sme preskúmali v novej analýze.

Od januára 2021 realizuje Liga za ľudské práva v spolupráci s Islamskou nadáciou na Slovensku (ďalej ln „INS“) projekt zameraný na potláčanie islamofóbie, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podporovanie obetí nenávistných trestných činov.  

Jedným z výstupov tohto projektu je aj právna analýza postavenia a ochrany obetí nenávistných trestných činov z radov utečencov/utečenkýň a cudzincov/cudziniek žijúcich na Slovensku. Východiskom práce bola analýza relevantných ustanovení právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, politických dokumentov a odpovedí oslovených aktérov z verejnej aj súkromnej sféry na žiadosti o informácie. V analýze boli ďalej prezentované zistenia z mapovania situácie v teréne, vychádzajúce z dát zozbieraných INS. Pomocou dotazníkov INS zisťovala aké sú skúsenosti moslimov a moslimiek, ako aj cudzincov a cudziniek žijúcich na Slovensku s nenávistnými trestnými činmi alebo diskrimináciou z dôvodu vierovyznania, farby pleti či pôvodu. V závere práce je následne prezentovaný sumárny prehľad hlavných zistení analýzy. 

Právnu analýzu nájdete na stiahnutie TU

Jej Flipbook verziu pre čítanie na internete nájdete TU.

Pozičný dokument s hlavnými zisteniami nájdete TU.Analýza bola vypracovaná v rámci projektu „SalamSK – Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov“, ktorý je financovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020). Obsah tohto dokumentu predstavuje výlučne názory autorky a je na jej výlučnej zodpovednosti. Európska komisia neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v dokumente.Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku

V rámci projektu "Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh" sme realizovali výskum a publikovali výskumnú štúdiu s názvom Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku. Uvedomujúc si, že nie každý má časový priestor na prečítanie podrobnej štúdie, pripravili sme aj tento krátky Pozičný dokument, ktorý stručne definuje hlavné výzvy, identifikuje kľúčové odporúčania a obsahuje aj sumárny prehľad všetkých odporúčaní, ku ktorým sme dospeli, a o ktorých sme presvedčené, že by pomohli zlepšiť súčasný stav pracovnej integrácie žiadateľov o azyl a osôb s udeleniu medzinárodnou ochranou na Slovensku.

Pozičný dokument si môžete stiahnuť kliknutím na obálku.Náhrada škody alebo právne UFO? Analýza uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie cudzincov

V rámci projektu Dajme šancu utečencom IV sme pripravili právnu analýzu uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie cudzincov. Analýza sa zaoberá inštitútom náhrady škody za nezákonné zaistenie a jeho reálnou dostupnosťou pre cuzincov, ktorých zaistenie bolo zrušené súdom pre jeho nezákonnosť, v praxi na Slovensku. K príprave tejto analýzy nás v Lige za ľudské práva viedla dlhoročná skúsenosť s poskytovaním právnej pomoci cudzincom/kám, vrátane žiadateľov/ky o azyl, v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach. Slovenská právna úprava, konkrétne čl. 46 Ústavy SR, rovnako aj zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, priznávajú každému komu vznikla škoda vplyvom nezákonného rozhodnutia alebo úradného postupu orgánu verejnej moci, právo na náhradu škody. Toto právo na náhradu škody sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí boli nezákonne pozbavení osobnej slobody na podklade rozhodnutia o ich zaistení. Ako funguje takéto odškodňovanie cudzincov za nezákonné zaistenie v praxi a do akej miery je efektívne, sme sa bližšie pozreli v analýze s názvom "Náhrada škody alebo právne UFO?".

Analýzu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SRV rámci projektu Migračný kompas sme analyzovali súčasné nastavenie azylovej, migračnej a integračnej politiky SR, ako aj aktuálne trendy a výzvy v oblasti azylu, imigrácie a integrácie utečencov a cudzincov na Slovensku. V dokumente Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SR si môžete prečítať naše zistenia, závery a odporúčania. Dokument vychádza z dlhoročných skúseností právnikov a právničiek Ligy za ľudské práva, analýzy súčasného diania a relevantných dokumentov upravujúcich priority, ciele a opatrenia štátu v oblasti azylu, migrácie a integrácie, odporúčaní relevantných orgánov (FRA, VOP), a v neposlednom rade zo zistení projektu Migračný kompas, osobitne zo záverov štyroch okrúhlych stolov s cudzincami, ktoré sme realizovali v rámci tohto projektu, a v rámci ktorých sme zisťovali názory a odporúčania cudzincov.

Analýzu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

Zhrnutie odporúčaní pre vládu, ktoré vyplynuli z Analýzy si môžete stiahnuť TU.

Popis navrhovaného inštitucionálneho riešenia (Imigračný a naturalizačný úrad) nájdete k dispozícii na stiahnutie TU.

 

Dokumenty na stiahnutie

Pozičný dokument SalamSK
PDF
cloud_download Stiahnuť
Analyza SalamSK
PDF
cloud_download Stiahnuť