Podporte nás

Analýzy a pozičné dokumenty


Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku

V rámci projektu "Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh" sme realizovali výskum a publikovali výskumnú štúdiu s názvom Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku. Uvedomujúc si, že nie každý má časový priestor na prečítanie podrobnej štúdie, pripravili sme aj tento krátky Pozičný dokument, ktorý stručne definuje hlavné výzvy, identifikuje kľúčové odporúčania a obsahuje aj sumárny prehľad všetkých odporúčaní, ku ktorým sme dospeli, a o ktorých sme presvedčené, že by pomohli zlepšiť súčasný stav pracovnej integrácie žiadateľov o azyl a osôb s udeleniu medzinárodnou ochranou na Slovensku.

Pozičný dokument si môžete stiahnuť kliknutím na obálku.


Náhrada škody alebo právne UFO? Analýza uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie cudzincov

V rámci projektu Dajme šancu utečencom IV sme pripravili právnu analýzu uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie cudzincov. Analýza sa zaoberá inštitútom náhrady škody za nezákonné zaistenie a jeho reálnou dostupnosťou pre cuzincov, ktorých zaistenie bolo zrušené súdom pre jeho nezákonnosť, v praxi na Slovensku. K príprave tejto analýzy nás v Lige za ľudské práva viedla dlhoročná skúsenosť s poskytovaním právnej pomoci cudzincom/kám, vrátane žiadateľov/ky o azyl, v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach. Slovenská právna úprava, konkrétne čl. 46 Ústavy SR, rovnako aj zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, priznávajú každému komu vznikla škoda vplyvom nezákonného rozhodnutia alebo úradného postupu orgánu verejnej moci, právo na náhradu škody. Toto právo na náhradu škody sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí boli nezákonne pozbavení osobnej slobody na podklade rozhodnutia o ich zaistení. Ako funguje takéto odškodňovanie cudzincov za nezákonné zaistenie v praxi a do akej miery je efektívne, sme sa bližšie pozreli v analýze s názvom "Náhrada škody alebo právne UFO?".

Analýzu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SRV rámci projektu Migračný kompas sme analyzovali súčasné nastavenie azylovej, migračnej a integračnej politiky SR, ako aj aktuálne trendy a výzvy v oblasti azylu, imigrácie a integrácie utečencov a cudzincov na Slovensku. V dokumente Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SR si môžete prečítať naše zistenia, závery a odporúčania. Dokument vychádza z dlhoročných skúseností právnikov a právničiek Ligy za ľudské práva, analýzy súčasného diania a relevantných dokumentov upravujúcich priority, ciele a opatrenia štátu v oblasti azylu, migrácie a integrácie, odporúčaní relevantných orgánov (FRA, VOP), a v neposlednom rade zo zistení projektu Migračný kompas, osobitne zo záverov štyroch okrúhlych stolov s cudzincami, ktoré sme realizovali v rámci tohto projektu, a v rámci ktorých sme zisťovali názory a odporúčania cudzincov.

Analýzu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

Zhrnutie odporúčaní pre vládu, ktoré vyplynuli z Analýzy si môžete stiahnuť TU.

Popis navrhovaného inštitucionálneho riešenia (Imigračný a naturalizačný úrad) nájdete k dispozícii na stiahnutie TU.