Podporte nás

Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh - výskumná štúdia

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.


Z našich dlhoročných skúseností vieme, aké bytostne dôležité je pre našich klientov a klientky nájsť si uspokojivé zamestnanie. Vieme však aj to, že vstup žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou na slovenský trh práce nie je vôbec jednoduchý, je pomerne zdĺhavý a utečenci musia prekonať viaceré právne aj praktické prekážky. Utečenci a utečenky majú tiež bohaté skúsenosti s nerovnakým zaobchádzaním v prístupe na trh práce a diskrimináciou na pracovisku. 

Preto sme sa v rámci projektu “Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh” podujali podrobne preskúmať výzvy, ktorým čelia utečenci pokiaľ ide o ich prístup na trh práce, ich pracovné podmienky, ako aj skúsenosti s pracovným vykorisťovaním či neoprávneným zamestnávaním. Výskum prebiehal 6 mesiacov formou tzv. “desk-research” spočívajúceho v právnej analýze a komparácii, ako aj formou tzv. terénneho výskumu, v rámci ktorého sme zrealizovali 51 semi-štruktúrovaných rozhovorov s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou, žiadateľmi o azyl, zamestnávateľmi, personálnymi agentúrami, Profesiou a zodpovednými štátnymi inštitúciami. 

Na základe zistení uvedeného výskumu sme formulovali odporúčania, ktoré sú určené predovšetkým pre tvorcov verejných politík, zodpovedné orgány štátnej správy aj samosprávy a pre zamestnávateľov. Našou ambíciou je hlavne sprostredkovať názory, skúsenosti a odporúčania samotných utečencov a utečeniek a dať im hlas. 

Právny rámec, výskumné zistenia a odporúčania, ako aj príklady dobrej praxe zo zahraničia, ktoré môžu byť pre slovenský systém inšpiratívne, sú podrobne popísané vo Výskumnej štúdii (rozdelené sú podľa jednotlivých oblastí: Rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie; prístup žiadateľov o azyl na trh práce; jazykové vzdelávanie; uznanie vzdelania a odborných zručností; programy "vzdelanie + práca"; príprava na trh práce; využitie potenciálu úradov práce; spolupráca so zamestnávateľmi; podpora utečencov v prvých (2) rokoch od udelenia medzinárodnej ochrany; osobitné programy a podpora pre zraniteľné skupiny; inštitucionalizovanie integračného programu). Štúdia je obohatená množstvom citácií skúseností a názorov samotných respondentov a respondentiek. 

Uvedomujúc si, že nie každý má časový priestor na prečítanie podrobnej štúdie, pripravili sme aj krátky Pozičný dokument, ktorý stručne definuje hlavné výzvy, identifikuje kľúčové odporúčania a obsahuje aj sumárny prehľad všetkých odporúčaní, ku ktorým sme dospeli, a o ktorých sme presvedčené, že by pomohli zlepšiť súčasný stav. 

Výskumnú štúdiu nájdete na stiahnutie TU.

Jej Flipbook verziu pre čítanie na internete nájdete TU.

Pozičný dokument nájdete na stiahnutie TU


Projekt je podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Julie Taft určenej na pomoc utečencom.